iMeds.se

Waran

Information för alternativet: Waran 2,5 Mg Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Waran 2,5 mg tabletter

warfarinnatrium


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Waran är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Waran

3. Hur du använder Waran

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Waran ska förvaras

6. Förpackingens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Waran är och vad det används för


Det verksamma ämnet warfarin hämmar blodets förmåga att levra sig (koagulera) och förhindrar därigenom uppkomsten av blodproppar i blodkärlen.


Waran används vid ökad benägenhet för blodproppar.


Warfarin som finns i Waran kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Waran


Använd inte Waran


Varningar och försiktighet

Tala om för läkaren:


Stora förändringar i matvanor bör undvikas eftersom mängden K-vitamin i maten kan påverka effekten av behandlingen med Waran. Exempel på detta är övergång till enbart vegetarisk kost eller extrem bantning. Tillstånd som påverkar födoupptaget som diarré och kräkningar, kan också påverka effekten av Waran.


Inför kirurgiska ingrepp eller tandutdragning är det viktigt att du informerar läkaren eller tandläkaren om att du behandlas med Waran.


Andra läkemedel och Waran

Rådgör med läkare om du använder, innan du börjar använda eller slutar använda andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter, under behandlingen med Waran.


Många andra läkemedel påverkar behandlingseffekten av Waran, vilket gör att det kan finnas behov att ändra doseringen eller vidta andra försiktighetsåtgärder när Waran tas samtidigt med en rad andra läkemedel. Det är därför viktigt att behandlande läkare känner till all annan samtidig medicinering.


Waran med mat och dryck

Tranbär bör undvikas under behandling med Waran.

Det dagliga intaget av K-vitaminrika livsmedel såsom kål, broccoli och spenat ska vara så jämt som möjligt. Förändringar i mängden K-vitamin i maten kan påverka Warans effekt.

Effekten av Waran-behandlingen kan påverkas av alkohol.

Även avokado kan påverka effekten av Waran.


Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Graviditet: Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Waran under graviditet annat än på bestämd ordination från läkare. Under den första tredjedelen och de sista fyra veckorna av graviditeten ska Waran inte användas.


Amning: Inga kända risker.


Fertilitet.

Fertila kvinnor ska använda ett effektivt preventivmedel under behandlingen med Waran.


Körförmåga och användning av maskiner

Waran påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Waran innehåller laktos

Waran innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Waran


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Hela dosen bör tas vid samma tidpunkt varje dag.


Om du använt för stor mängd av Waran

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Vid för hög dos av Waran kan du få ökad blödningstendens, t ex blod i urin eller avföring, hudblödningar (blåmärken) eller blödningar i tandköttet.


Om du har glömt att använda Waran

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkingar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tala omedelbart med läkare om du får någon av följande biverkningar:

Smärtsamma hudutslag. I sällsynta fall kan warfarin orsaka allvarliga hudåkommor, bland annat ett tillstånd kallat kalcifylaxi som kan börja som ett smärtsamt hudutslag, men som kan leda till andra allvarliga komplikationer. Denna biverkning är vanligare hos patienter med kronisk njursjukdom.


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 patient av 10): Blödning från olika organ. Kontakta alltid läkare om du får blödningar.


Vanliga (förekommer hos färre än 1 patient av 10, men hos fler än 1 patient av 100): Ökad känslighet för warfarin vid långtidsbehandling.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 patient av 100, men hos fler än 1 patient av 1 000): Blodbrist, kräkning, illamående, diarré.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000, men fler än hos 1 patient av 10 000): Hudutslag, nässelutslag, klåda, håravfall, leverpåverkan, gulsot, lokala kärlinflammationer i huden, vävnadsskador, vävnadsskador i huden.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 10 000): Överkänslighetsreaktioner, blå tåsyndrom (smärtsam, blåaktig missfärgning av tårna), blodfärgad avföring.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Ansamling av kalciumi blodkärlsväggen, vilket leder till tilltagande och smärtsamma sår i huden.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Waran ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemdel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är blå och runda med krysskåra.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Förpackningsstorlekar:

100 tabletter i plastburk

98 x 1 tablett i endosblister


Innehavare av godkännande för försäljning

Takeda Pharma AB

Box 3131

169 03 Solna

Tel: 08-731 28 00

E-post: infosweden@takeda.com


Denna bipacksedel ändrades senast


2016-10-20

4