iMeds.se

Warfarin Orion

Document: Warfarin Orion tablet PL change

BIPACKSEDEL: information till användaren


Warfarin Orion 2,5 mg tabletter


warfarinnatrium


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Warfarin Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Warfarin Orion

3. Hur du tar Warfarin Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Warfarin Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Warfarin Orion är och vad det används för


Warfarin Orion används för att förebygga eller behandla blodproppar eller komplikationer av detta. Warfarin Orion minskar risken för uppkomst av blodproppar.


Detta läkemedel används för att:


Warfarin som finns i Warfarin Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Warfarin Orion


Ta inte Warfarin Orion:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Warfarin Orion.


Stora förändringar i matvanor ska undvikas eftersom mängden K-vitamin i maten kan påverka effekten av behandlingen med warfarin. Övergång till vegetarisk kost, extrem diet, depression, kräkningar eller diarré är tillstånd som kan påverka behandlingen.


Andra läkemedel och Warfarin Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Läkemedel

Många läkemedel påverkar effekten av Warfarin Orion, antingen genom att öka eller minska den. Behandling med nya eller gamla läkemedel får inte påbörjas eller avslutas utan att en läkare först rådfrågats. Alla förändringar i samtidig medicinering kan förändra balansen i koagulationsbehandlingen och tätare blodtester kan behöva göras.


Om du är i behov av smärtstillande läkemedel ska du kontakta läkare. De flesta receptfria smärtstillande läkemedel får inte användas tillsammans med Warfarin Orion. Vid behov av tillfällig smärtlindring eller febernedsättning kan läkemedel innehållande enbart paracetamol som aktivt ämne dock användas.


Naturläkemedel och naturmedel

Om du redan använder några av följande växtbaserade medel ska du rådgöra med en läkare innan du avslutar den behandlingen. Ginkgo (Ginkgo biloba), vitlök (Allium sativum), dong quai-beredningar (Angelica sinensis), papaya (Carica papaya) och danshen (Salvia miltiorrhiza) kan öka effekten av Warfarin Orion. Johannesört (Hypericum perforatum) och ginseng (Panax spp.) kan å andra sidan minska effekten. Behandling med dessa medel får därför inte påbörjas eller avslutas under behandling med Warfarin Orion utan att läkare rådfrågas.


Warfarin Orion med mat och dryck

Intag av K-vitamin minskar effekten av Warfarin Orion. Därför ska intag av mat som innehåller K-vitamin hållas så konstant som möjligt under warfarinbehandling. Plötsliga förändringar i matvanor ska undvikas. De största källorna till K-vitamin är gröna grönsaker, blad och örter.


Några födoämnen som innehåller rikligt med K-vitamin anges nedan. Det är inte nödvändigt att undvika användning av dessa men det dagliga intaget ska vara så regelbundet som möjligt:

amarantusblad, avokado, broccoli, brysselkål, kål, rapsolja, blad från päronsquash, gräslök, koriander, gurkskal (men inte gurka utan skal), endiver, grönkål, kiwi, salladsblad, myntablad, senapsblad, olivolja, persilja, ärtor, pistaschnötter, röd havstång, spenatblad, vårlök, sojabönor, sojaolja, teblad (men inte bryggt te), rovor, vattenkrasse.


Tranbärsjuice och andra produkter som innehåller tranbär kan öka effekten av warfarin. Samtidig användning ska därför undvikas.


Warfarin Orion och rökning

Rökning kan påverka effekten av warfarin. Du kan behöva göra laboratorietester oftare om du har rökt under en längre tid och om du slutar röka när du behandlas med warfarin. Kontakta din läkare om detta gäller dig.


Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Warfarin Orion ska inte användas under första tredjedelen av graviditeten, och inte heller under de fyra sista veckorna av graviditeten. Om möjligt ska Warfarin Orion undvikas under hela graviditeten men under speciella omständigheter kan behandling under överinseende av en specialistläkare övervägas.


Warfarin utsöndras inte i bröstmjölk. Amning kan därför fortgå under behandling med Warfarin Orion.


Körförmåga och användning av maskiner

Warfarin Orion påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Warfarin Orion innehåller laktos

Tabletterna innehåller laktos (51,4 mg/tablett). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Warfarin Orion


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Det är nödvändigt att göra laboratorietester med regelbundna intervall. Doseringen justeras individuellt för dig och dosen kan skilja från dag till dag. Det är absolut nödvändigt att följa doserings-instruktionerna och att ta de överenskomna laboratorieproverna.


Om du har tagit för stor mängd av Warfarin Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Framkalla inte kräkning. Om en stor överdos har intagits kan medicinskt kol tas som första hjälpen, men läkare måste ändå kontaktas omedelbart eftersom ytterligare behandling kan krävas.


Om du har glömt att ta Warfarin Orion

Om du glömmer en dos, och upptäcker det inom 12 timmar kan du ta den glömda dosen omedelbart. Ta nästa dos som vanligt. Om det har gått mer än 12 timmar sedan du glömde att ta en dos, ska du dela upp den glömda dosen i två eller tre delar och ta tillsammans med nästkommande doser så att veckodosen inte ändras. Om du glömt mer än en dos, måste du kontakta läkare för ytterligare instruktioner. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Warfarin Orion

Om behandling med Warfarin Orion avslutas kan den antikoagulativa effekten kvarstå i 2-5 dagar.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta läkare om du upplever något av följande under behandling med Warfarin Orion:

Ökad tendens att få blåmärken, blödning i näsa eller tandkött, blod i urinen, svart eller blodig avföring, blodig kräkning, riklig eller långvarig menstruationsblödning. Dessa symtom kan vara tecken på en allt för hög effekt av warfarin.


Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

Blödning, illamående, kräkning, diarré.


Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1000 personer):

Kumarinframkallade vävnadsskador, ”purple toe syndrome” (lilafärgad och smärtande hudförändring på tår eller fotsulor).


Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer):

Överkänslighetsreaktioner som vanligtvis yttrar sig som hudutslag, tillfällig förhöjning av leverenzymvärden, gallsmärta, veninflammation, tillfälligt håravfall, utdragen smärtsam erektion (vanligtvis i början av behandlingen), förkalkning i luftrören, fettpropp i blodkärl.


Följande biverkning har rapporterats men frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data (ingen känd frekvens):

Ansamling av kalcium i blodkärlsväggen, vilket ledet till tilltagande och smärtsamma sår i huden.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via:


Sverige

Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Warfarin Orion ska förvaras


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till benvit, rund bikonvex tablett, 7 mm i diameter. Krysskåra på ena sidan.

Tabletten kan delas i två lika stora delar och fjärdedelar.


Förpackningsstorlek:
100 tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI- 02200 Espoo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation

Orionintie 1

FI- 02200 Espoo

Finland


Ombud

Orion Pharma

Box 520

192 05 Sollentuna


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-01-18

5