iMeds.se

Wartec

Information för alternativet: Wartec 0,15 % Kräm, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-02-26

BIPACKSEDEL: information till användaren


Wartec 0,15 % kräm

Podofyllotoxin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Wartec krämär och vad det används för

2. Innan du använder Wartec kräm

3. Hur du använder Wartec kräm

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Wartec kräm ska förvaras

6. Övriga upplysningar1. VAD Wartec KrÄMÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Wartec kräm används för behandling av kondylom (könsvårtor). Hos män behandlas vårtor på penis och runt analöppning och hos kvinnor behandlas vårtor på yttre könsorganen. Smittan överförs sexuellt.

Wartec kräm skall användas av patienter som av någon anledning inte kan använda Wartec lösning eftersom den senare har en bättre effekt med obetydligt fler biverkningar.


Podofyllotoxinets verkningsmekanism är ej helt känd, men effekten antas bero på att de virusinfekterade cellernas tillväxt hämmas och därmed virusets förmåga att sprida sig till frisk vävnad hämmas. Därmed tillbakabildas vårtorna.


2. INNAN DU ANVÄNDER Wartec KRÄM


Använd inte Wartec kräm:

- om du är allergisk (överkänslig) mot podofyllotoxin eller något av övriga innehållsämnen i Wartec kräm (anges i avsnitt 6).

- om dina vårtor finns på ytor med skadad eller blödande hud .


Var särskilt försiktig med Wartec kräm:

Du bör avstå från samlag under behandlingen med Wartec kräm. Du bör vänta med samlag tills vårtorna har försvunnit och din hud har läkt.


Om du har samlag måste du använda kondom för att förhindra spridning av genitala vårtor och för att skydda din partner från att komma i kontakt med podofyllotoxin (eftersom det är irriterande för huden).


Barn och ungdomar

Användningen av Wartec kräm rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 år eftersom användningen i denna åldersgrupp inte har fastställts.


Graviditet och amning

Graviditet

Wartec kräm rekommenderas inte för användning under graviditet eller av kvinnor i fertil ålder som inte använder något preventivmedel.


Amning

Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Wartec kräm under amning annat än på bestämd ordination från läkare.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända effekter.


Viktig information om några hjälpämnen i Wartec kräm

Butylhydroxianisol (E320), cetylalkohol, stearylakohol och sorbinsyra kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem). Butylhydroxianisol kan även vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. HUR DU ANVÄNDER Wartec kräm


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.


Vanlig dos för vuxna är behandling två gånger om dagen, morgon och kväll, under tre dagar. Om vårtorna finns kvar efter första behandlingsperioden upprepas behandlingen efter 4 dagars uppehåll, 1-3 gånger med 4 dagars uppehåll mellan behandlingsperioderna - se exempel på schemat.


Dag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Morgon

kväll

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W


Följ behandlingsschemat ovan, eller annat av läkaren förskrivet, noga. Behandlingsresultat blir inte bättre av att Du behandlar oftare.


Bruksanvisning/instruktion

Tvätta vårtområdet noggrant med tvål och vatten före behandling och torka torrt med t.ex. en pappershandduk eller servett.


Stryk ett tunt lager av krämen, med hjälp av ett finger, på vårtorna en efter en tills alla vårtor har behandlats. Krämen ska masseras in.


Undvik att få krämen utanför vårtorna, eftersom Wartec innehåller en aktiv läkemedelssubstans som kan orsaka skada på frisk hud vid långvarig kontakt.


Tvätta av överflödig kräm utanför vårtorna med tvål och vatten.


Tvätta händerna noggrant efter varje behandling.


Nedanstående anvisning underlättar för kvinnor:


Fäll upp spegeln och vik under locket, vilket spegeln skall stå på. Då hamnar den i bäst vinkel och riskerar inte att falla ihop.
Fel Rätt


När Du ska behandla dig själv sätter Du dig lämpligast på badrumsgolvet med ryggen emot en vägg. Håll ihop fötterna och drag upp knäna. Skjut ut stjärten från väggen ca 10 cm.
Spegelns placering.

Behåll fötterna tillsammans men låt knäna falla ut åt sidorna så långt det går. Spegeln placerar Du på ett sådant avstånd framför dig så att Du bekvämt kan se att behandla vårtorna. Sära blygdläpparna med fingrarna för bättre åtkomlighet.Om du har använt för stor mängd av Wartec kräm

Om du oavsiktligt har använt för mycket kräm, tvätta bort krämen från behandlingsytan och kontakta läkare.


Om någon sväljer Wartec kräm av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 genast. Ta gärna med tuben och denna bruksanvisning.

Om du glömmer att använda Wartec kräm

Applicera Wartec kräm så snart du kommer i håg det. Om det nästan är dags för din nästa dos, vänta tills dess. Använd inte dubbel dos.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Wartec kräm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du upplever någon av följande biverkningar, tvätta omedelbart bort Wartec kräm från huden med mild tvål och vatten och kontakta läkare:Svår smärta, blödning, klåda, svullnad, brännande eller stickande känsla i den behandlade huden.

Mycket vanligasom kan förekomma hos fler än 1 på 10 personer:

avnötning av huden, irritation på behandlingsstället inklusive rodnad, klåda, brännande känsla, ömhet.


Ingen känd frekvens(kan inte beräknas från tillgängliga data):

Dessa biverkningar kan förekomma på hudytan där du använder krämen.


Risken för biverkningar ökar om podofyllotoxin används på frisk omkring­liggande hud eller slemhinna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:
www.lakemedelsverket.se


5. HUR Wartec KRÄMSKA FÖRVARAS


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aluminiumtub: 5g, 10 g

Varje förpackning innehåller en spegel.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd

Finisklin Business Park

Sligo, Irland


Tillverkare

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd

Finisklin Industrial Estate

Sligo, Irland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

GlaxoSmithKline AB

Box 516

169 29 Solna

Tel. 08-638 9300

E-post: info.produkt@gsk.com


Denna bipacksedel godkändes senast den: 2015-02-26