iMeds.se

Xalatan

Information för alternativet: Xalatan 50 Mikrogram/Ml Ögondroppar, Lösning, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Xalatan ögondroppar 50 mikrogram/ml (0,005%)

latanoprost


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Xalatan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Xalatan

3. Hur du använder Xalatan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Xalatan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Xalatan är och vad det används för


Xalatan tillhör läkemedelsgruppen prostaglandinanaloger och sänker förhöjt ögontryck genom att öka det naturliga utflödet av vätska från ögats insida och ut i blodet.


Xalatan används för att behandla glaukom(öppenvinkelglaukom)och okulär hypertension(grön starr). Båda dessa sjukdomar orsakar ett förhöjt tryck i ögat som så småningom kan påverka synen.


Xalatan används också för att sänka förhöjt ögontryck och behandla glaukom hos spädbarn och barn i alla åldrar.


Latanoprost som finns i Xalatan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Xalatan


Xalatan kan användas av vuxna (inklusive äldre), och till barn från födseln upp till 18 års ålder. Xalatan har inte testats hos för tidigt födda barn (födda före vecka 36).


Använd inte Xalatan

Om du är allergisk (överkänslig) mot latanoprost eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du eller ditt barn använder detta läkemedel om du tror att något av det följande gäller för dig eller ditt barn:

Om du eller ditt barn ska genomgå eller just genomgått ögonoperation (inklusive operation för grå starr).


Andra läkemedel och Xalatan

Tala om för din läkare, eller läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (eller ögondroppar).


Om andra ögondroppar förutom Xalatan används bör ögondropparna ges med ett intervall av minst 5 minuter.


Graviditet

Erfarenhet av användning under graviditet saknas. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Amning

Använd inte Xalatan om du är ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

När du tar Xalatan kan du få grumlig syn för en kort tid. Om detta inträffar ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner innan du ser klart igen.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Xalatan innehåller bensalkoniumklorid

Xalatan innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation eller förändringar på ögats yta. Bensalkoniumklorid kan absorberas i kontaktlinser och kan orsaka missfärgning av mjuka kontaktlinser. Undvik därför kontakt med mjuka kontaktlinser. Se instruktioner för användare av kontaktlinser under avsnitt 3.


3. Hur du använder Xalatan


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dosering för vuxna (inklusive äldre) och barn är en droppe dagligen i det (de) sjuka ögat (ögonen). Det är bäst att dosera på kvällen.


Använd inte Xalatan mer än en gång om dagen, eftersom effekten av behandlingen kan försämras om det doseras oftare.


Använd Xalatan enligt de anvisningar du fått av din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn tills läkaren säger till dig att upphöra med behandlingen.


För dig som använder kontaktlinser

Om du eller ditt barn använder kontaktlinser, ska de tas ut före dosering med Xalatan. Efter att Xalatan har tagits ska man vänta i 15 minuter innan kontaktlinser sätts in i ögonen.


Instruktioner för användningBruksanvisning

Tvätta händerna och sitt eller stå bekvämt.

Vrid av skyddskapsylen med ”vingar”.

Skruva av kapsylen.

Dra med ett finger ned det undre ögonlocket på det öga som ska behandlas.

Placera flaskans spets nära ögat. Undvik att flaskspetsen kommer i kontakt med ögat.

Tryck försiktigt så att endast en droppe kommer i ögat och släpp sedan det undre ögonlocket.

Tryck ett finger mot den inre ögonvrån, blunda och håll kvar i 1 minut.

Upprepa doseringen i andra ögat om det är enligt din läkares ordination.

Skruva på kapsylen på flaskan efter användning och placera flaskan i ytterkartongen.


Om du eller ditt barn använder Xalatan och andra ögondroppar

Vänta i minst 5 minuter mellan doseringen med Xalatan och annan ögondroppsbehandling.


Om du eller ditt barn har tagit för stor mängd av Xalatan

Om du eller barnet tagit för många droppar i ögat kan en lätt irritation i ögat upplevas och ögonen kan börja rinna och rodna. Reaktionen bör vara övergående men om du är orolig, kontakta din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn för rådgivning.


Kontakta läkare snarast möjligt om du eller ditt barn råkar svälja Xalatan.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus, eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du eller ditt barn har glömt att ta Xalatan

Fortsätt med den vanliga doseringen vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att ersätta den dos som blivit bortglömd. Om du är osäker kontakta din läkare, läkaren som behandlar ditt barn eller apotekspersonal.


Om du eller ditt barn slutar att använda Xalatan

Prata med din läkare eller läkaren som behandlar ditt barn om du eller barnet vill sluta att ta Xalatan.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar som är vanligare hos barn jämfört med vuxna är rinnande och kliande näsa och feber.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Onormal hårväxt på ögonlocken.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Om du får en ögonirritation som är så svår att dina ögon rinner kraftigt eller som gör att du funderar på att sluta ta detta läkemedel ska du genast (inom en vecka) tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Din behandling kan behöva omvärderas för att se till att du fortfarande får rätt behandling för din sjukdom.


I väldigt sällsynta fall har vissa patienter med allvarlig skada på den tunna, klara hinnan på ögats främre del (hornhinnan) utvecklat grumliga fläckar på hornhinnan på grund av inlagring av kalk under behandlingen med fosfatinnehållande ögondroppar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Xalatan ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som står på kartongen och flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 °C.


Öppnad flaska ska användas inom 4 veckor. När du inte använder Xalatan ska flaskan förvaras i ytterkartongen, så att den skyddas mot ljus.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är latanoprost 50 mikrogram/ml (0,005%).


Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (0,2 mg/ml), natriumklorid (4,10 mg/ml), natriumdivätefosfatmonohydrat och vattenfri dinatriumfosfat i vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xalatan ögondroppar är en klar och färglös lösning i en flaska.


Xalatan finns i förpackningsstorlekar på 1 eller 3 flaskor i en kartong. Eventuellt marknadförs inte alla förpackningsstorlekar.


Varje flaska Xalatan har en kartong. Varje flaska innehåller 2,5 ml med Xalatan ögondroppslösning.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel. 08 - 550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Tillverkare

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs

Belgium


Denna bipacksedel ändrades senast:

2016-09-22


Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se


6