iMeds.se

Xalcom

Information för alternativet: Xalcom 50 Mikrogram/Ml + 5 Mg/Ml Ögondroppar, Lösning, visa andra alternativ
Document: Xalcom eye drops, solution PL change

Läkemedelsverket 2015-05-21


Bipacksedel: Informationtill användaren


Xalcom 50 mikrogram/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning

Latanoprost + Timolol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.I denna bipacksedel finns information om följande:


1. Vad Xalcom är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Xalcom

3. Hur du använder Xalcom

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Xalcom ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Xalcom är och vad det används för


Xalcom innehåller två läkemedel: latanoprost och timolol. Latanoprost tillhör läkemedelsgruppen prostaglandinanaloger. Timolol tillhör läkemedelsgruppen betablockerare. Latanoprost ökar det naturliga utflödet av kammarvatten inuti ögat till blodflödet. Timolol minskar bildandet av vätska inuti ögat.


Xalcom används för att minska trycket i ögat om du har glaukom eller okulär hypertension (grön starr). Båda dessa sjukdomar orsakar ett förhöjt tryck i ögat som så småningom kan påverka synen. Vanligtvis ordinerar din läkare Xalcom när andra läkemedel inte har tillräcklig effekt.


Latanoprost och timololsom finns i Xalcom kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Xalcom


Xalcom kan användas av vuxna (inklusive äldre) men rekommenderas inte om du är yngre än 18 år.


Använd inte Xalcom ögondroppar:Varningar och försiktighet


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Xalcom om du har eller tidigare har haft:Tala om för din läkare innan du genomgår en operation att du använder Xalcom eftersom timolol kan förändra effekterna av läkemedel som används vid narkos.


Andra läkemedel och Xalcom


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel inklusive användning av ögondroppar och receptfria läkemedel.


Xalcom kan påverka eller påverkas av andra läkemedel du använder, även andra ögondroppar mot glaukom. Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda läkemedel som sänker blodtrycket, hjärtmediciner eller läkemedel mot diabetes.


Tala framför allt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar någon av nedanstående läkemedel:


Xalcom tillsammans med mat och dryck


Normala måltider, mat och dryck har ingen effekt på hur och när du ska använda Xalcom.


Graviditet, amning och fertilitet


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Latanoprost och timolol har inte visat sig ha någon effekt på manlig eller kvinnlig fertilitet i djurstudier.


Körförmåga och användning av maskiner


När du tar Xalcom kan din syn bli grumlig för en kort stund. Om detta uppstår för dig ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner innan du ser klart igen.


Du är alltid själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Xalcom innehåller bensalkoniumklorid


Xalcom innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid som kan orsaka ögonirritation eller förändringar på ögats yta. Bensalkoniumklorid kan absorberas i kontaktlinser och det är känt för att missfärga mjuka kontaktlinser. Undvik därför kontakt med mjuka kontaktlinser.

Se instruktioner under avsnitt 3 vid användning av kontaktlinser.


3. Hur du använder Xalcom


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dosering för vuxna (inklusive äldre) är en droppe dagligen i det (de) sjuka ögat (ögonen).

Använd inte Xalcom mer än en gång om dagen, eftersom effekten av behandlingen kan försämras om du doserar oftare.

Använd Xalcom enligt din läkares anvisningar och tills din läkare säger till dig att sluta med behandlingen.

Din läkare kan vilja göra extra kontroller av ditt hjärta och cirkulation under behandlingen med Xalcom.


För dig som använder kontaktlinser


Om du använder kontaktlinser, ska de tas ur före dosering med Xalcom. Efter att du tagit Xalcom ska du vänta i 15 minuter innan kontaktlinser sätts in i ögonen.


Instruktioner för användning


Tvätta händerna och sitt eller stå bekvämt.

Vrid av den yttre skyddskapseln (som kan kastas).

Bild 1

Skruva av den inre kapsylen. Den behålls så länge flaskan används

Bild 2

Dra med ett finger ned det undre ögonlocket på ögat som ska behandlas.

Placera flaskans spets nära ögat. Undvik att flaskspetsen kommer i kontakt med ögat.


Tryck försiktigt så att endast en droppe kommer i ögat och släpp sedan det undre ögonlocket.


När du använt Xalcom, håll ett finger vid ögonvrån, vid näsan (bild 4) i 2 minuter. Det förhindrar att latanoprost + timolol når övriga delar av kroppen.

Bild 3

Bild 4

Upprepa doseringen i andra ögat om det är enligt din läkares ordination.


Skruva på den inre kapsylen på flaskan efter användning.


Om du använder Xalcom och andra ögondroppar


Vänta i minst 5 minuter mellan doseringen med Xalcom och annan ögondroppsbehandling.


Om du har tagit för stor mängd av Xalcom


Om du tagit för många droppar i ögat kan du uppleva lätt irritation i ögat och ögonen kan börja rinna och bli röda. Reaktionen ska vara övergående men om du är orolig så kontakta din läkare för rådgivning.

Om du fått i dig för stor mängd eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du sväljer Xalcom


Om du av misstag sväljer Xalcom ska du kontakta läkare för rådgivning. Om du sväljer stora mängder Xalcom kan du bli illamående, få magsmärtor, känna trötthet, bli rödflammig och yr och börja svettas.

Om du har glömt att ta Xalcom


Fortsätt med din vanliga dosering vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att ersätta den dos som du glömt att ta. Om du är osäker över något så kontakta din läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Du kan vanligtvis fortsätta att använda dropparna, om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig tala med läkare eller apotekspersonal. Sluta inte att använda Xalcom utan att tala med din läkare.


Nedan är en lista över kända biverkningar vid behandling med Xalcom. Den viktigaste biverkan är risken för en gradvis och bestående förändring av din ögonfärg. Det är också möjligt att Xalcom kan orsaka allvarlig påverkan på din hjärtverksamhet. Om du märker en förändring i hjärtrytm eller hjärtfunktion ska du ta kontakt med en läkare och tala om att du har använt Xalcom.


Följande är kända biverkningar vid behandling med Xalcom:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

En gradvis förändring av ögonfärgen genom en ökande mängd brunt pigment i den färgade delen av ögat som kallas iris. Om du har en melerad ögonfärg (blå-brun, grå-brun, gul-brun eller grön-brun) är det mer troligt att färgförändringen uppstår än om du har enfärgade ögon (blå, grå, grön, eller bruna ögon). Förändringen av ögats färg kan ta flera år att utveckla. Färgförändringen kan bli bestående och kan bli mer uppenbar om du använder Xalcom i endast ett av ögonen. Några ögonproblem har inte kunnat påvisats pga färgförändringen. Ändringen av ögonfärgen fortsätter inte efter att behandlingen med Xalcom upphört.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Ögonirritation (en känsla av brännande, gruskänsla, kliande, stickande eller känsla av skräp i ögat) eller ögonsmärta.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Andra biverkningar


Även om man inte sett nedanstående biverkningar i samband behandling med Xalcom så kan de uppstå för de läkemedel som ingår i Xalcom (latanoprost och timolol) och därmed kan de förkomma i samband med behandling med Xalcom.


Följande biverkningar har setts med latanoprost:


Infektioner och infestationer

Utveckling av virusinfektion i ögat som orsakas av herpes simplex virus (HSV).


Immunsystemet:

Symptom av allergisk reaktion (svullnad och rodnad av huden och utslag).


Psykisk påverkan:

Depression, minnesförlust, minskad sexlust, svårighet att sova, mardrömmar.


Nervsystemet:

Yrsel, stickningar och domningar i huden, förändrat blodflöde i hjärnan, förvärrade symptom av myastenia gravis (om du redan har denna sjukdom), plötslig svimning eller svimningskänsla (syncope).


Ögon:

Förändring av ögonfransarna och fina hår runt ögat (ökat antal, längd och tjocklek och mörkare färg), ändringar av ögonfranshårens riktning, svullnad runt ögat, svullnad av den del av ögat som är färgad (irit/uveit), svullnad av ögats bakre del (makulaödem), inflammation/irritation av ögats yta (keratitis), torra ögon, vätskefylld cysta inom den färgade delen av ögat (iriscysta), ljuskänslighet (fotofobi), insjunkna ögon (fördjupning av ögonfåran).


Öron:

Visslande/ringande ljud i öronen (tinnitus).


Hjärta:

Försämrad kärlkramp, hjärtklappning (palpitationer).


Luftvägar:

Astma, förvärrad astma, andfåddhet.


Hud:

Mörkfärgning av huden runt ögonen.


Muskel och skelett:

Led- och muskelsmärta.


Övrigt:

Bröstsmärta.


Liksom för andra ögonläkemedel, tas Xalcomupp i blodet. Timolol-komponenten i detta läkemedel kan orsaka biverkningar som liknar de som kan ses för betablockerare som tas via munnen (oralt) eller ges med injektion. Förekomsten av biverkningar efter att läkemedel har droppats i ögat är lägre än då läkemedel tas via munnen eller med injektion. I de uppräknade biverkningarna ingår rektioner som setts inom gruppen betablockerare för användning i ögonen:


Allergiska reaktioner som påverkar hela kroppen inklusive angioödem (svullnad under huden som kan uppträda i ansikte, armar och ben, och kan göra det svårt att svälja och att andas), nässelfeber, lokala och allmänna utslag, klåda, plötslig allvarlig livshotande allergisk reaktion.


Låg blodsockernivå.


Sömnsvårigheter, depression, mardrömmar, minnesförlust.


Svimning, stroke (slaganfall), minskad blodtillförsel till hjärnan, förvärrade symtom på myastenia gravis (muskelsjukdom), yrsel, onormala känselförnimmelser (stickningar eller myrkrypningar i huden) och huvudvärk.


Ögonirritation (t ex brännande, stickande, kliande känsla, tårflöde, röda ögon), ögonlocksinflammation, hornhinneinflammation, dimsyn, avlossning av den blodkärlsinnehållande hinna som ligger under näthinnan efter filtrationskirurgi vilket kan ge synstörning, minskad känslighet i hornhinnan, torra ögon, skada på hornhinna (skada på ögats yttre lager), hängande övre ögonlock (som gör att ögat är till hälften stängt), dubbelseende.


Långsam hjärtrytm, bröstsmärta, hjärtklappning, ödem (vätskeansamling), förändringar i puls eller hjärtrytm, kronisk hjärtsvikt (hjärtsjukdom med andfåddhet, svullna fötter och ben på grund av vätskeansamling), en typ av rubbningar av hjärtrytmen, hjärtattack, hjärtsvikt.Smakförändringar, illamående, matsmältningsbesvär, diarré, muntorrhet, buksmärta, kräkning.


Håravfall, utslag med vitt till silveraktigt utseende (psoriasisliknande utslag) eller förvärrad psoriasis, hudutslag.


Muskelvärk.


Nedsatt sexuell funktion, minskad sexlust.


Muskelsvaghet/trötthet.


I mycket sällsynta fall har vissa patienter med allvarlig skada på den tunna, klara hinnan på ögats främre del (hornhinnan) utvecklat grumliga fläckar på hornhinnan på grund av inlagring av kalcium under behandlingen med fosfatinnehållande ögondroppar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Xalcom ska förvaras


Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Använd detta läkemedel före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvara oöppnad flaska i kylskåp (2 – 8 oC). När flaskan öppnats är det inte nödvändigt att förvara den i kylskåp men den ska förvaras vid högst 25 oC. Öppnad flaska ska användas inom 4 veckor. När du inte använder Xalcom ska flaskan förvaras i ytterkartongen, så att den skyddas mot ljus.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna är latanoprost 50 mikrogram/ml och timolol 5 mg/ml som timololmaleat.


Övriga innehållsämnen är:

natriumklorid

bensalkoniumklorid

natriumdivätefosfatmonohydrat (E339i)

vattenfri dinatriumfosfat (E339ii)

saltsyra (för justering till pH 6.0)

natriumhydroxid (för justering till pH 6.0)

vatten för injektionsvätskor.


Xalcoms utseende och förpackningsstorlekar


Förpackningen innehåller en flaska med 2.5 ml Xalcom ögondroppslösning.


Xalcom är en klar och färglös vätska.


Xalcom finns i förpackningsstorlekar på 1, 3 och 6 flaskor. Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningsstorlekar.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Tel. 08 – 550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Tillverkare

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

2870 Puurs, Belgien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Xalcom i Danmark, Finland, Island, Norge, Rumänien och Sverige.


Xalacom i Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien and Storbritannien.

Denna bipacksedel ändrades senast

2015-05-21

8