iMeds.se

Xamiol

Information för alternativet: Xamiol 50 Mikrogram/G + 0,5 Mg/G Gel, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Xamiol 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g gel

kalcipotriol + betametason


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Xamiol är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Xamiol

3. Hur du använder Xamiol

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Xamiol ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Xamiol är och vad det används för


Xamiol används för lokal behandling av psoriasis i hårbotten hos vuxna. Psoriasis orsakas av att dina hudceller nybildas alldeles för snabbt. Detta orsakar rodnad, fjällning och att hudens tjocklek ökar.


Xamiol innehåller kalcipotriol och betametason. Kalcipotriol hjälper till att normalisera hudcellernas tillväxthastighet och betametason lindrar inflammation.


Kalcipotriol och betametason som ingår i Xamiol kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktioner.


2. Vad du behöver veta innan du använder Xamiol


Använd inte Xamiol

Eftersom Xamiol innehåller en stark steroid, använd INTE gelen på hud med


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Xamiol om


Särskild försiktighet


Barn

Xamiol rekommenderas inte för behandling av barn under 18 år.


Andra läkemedel och Xamiol

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet och amning

Använd inte Xamiolom du är gravid (eller skulle kunna vara gravid) eller ammar utan att rådfråga din läkare först. Om din läkare anser att du kan amma, var försiktig.


Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Denna medicin bör inte ha någon påverkan på din förmåga att köra bil eller att använda maskiner.


Viktig information om något innehållsämne i Xamiol

Xamiol innehåller butylhydroxitoluen (E321) som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


3. Hur du använder Xamiol


Använd alltid Xamiol enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur Xamiol ska användas: För utvärtes bruk. Gelen ska endast användas för behandling av hårbotten.


Bruksanvisning


Det är inte nödvändigt att tvätta håret före applicering av Xamiol.


Skakaflaskan före användning Häll en droppe Xamiol Applicera direkt på områden i

på fingertoppen. hårbotten där du kan känna upphöjda plack och massera in Xamiol i huden.


Beroende av den påverkade ytan är 1–4 g (upp till en tesked) per dag tillräckligt för behandling.


För att få bästa effekt bör håret inte tvättas direkt efter applicering av Xamiol. Låt Xamiol sitta kvar i hårbotten under natten eller under dagen. Vid hårtvätt efter applicering kan följande tips vara till nytta:

Massera in ett milt schampo Låt schampot sitta Tvätta håret som vanligt.

i torrt hår, särskilt i de kvar i hårbotten några

områden där gelen minuter innan

applicerades. hårtet tvättas.


Upprepa om nödvändigt steg 4–6 en eller två gånger.


Behandlingstid


Alla områden som är angripna av psoriasis kan behandlas med Xamiol. Om du dessutom använder någon annan medicin innehållande kalcipotriol, bör den totala mängden medicin som innehåller kalcipotriol inte överstiga 15 g per dag och ytan som behandlas bör inte överstiga 30% av den totala kroppsytan.


Vad kan jag förvänta mig när jag använder Xamiol?

De flesta patienter ser tydlig effekt efter 2 veckors behandling, även om deras psoriasis inte har försvunnit helt.


Om du har använt för stor mängd av Xamiol

Kontakta din läkare om du har använt mer än 15 gram under en dag.

Överdriven användning av Xamiol kan även orsaka problem med blodets kalciumvärde, vilket vanligtvis normaliseras när behandlingen upphör.

Din läkare kan behöva ta blodprov för att utesluta problem med förhöjt kalciumvärde i blodet orsakat av användning av för stor mängd gel.

Överdriven, långvarig användning kan även orsaka att binjurarna inte fungerar normalt (binjurarna sitter nära njurarna och producerar hormoner).


Om du har glömt att använda Xamiol

Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.


Om du slutar använda Xamiol

Behandlingen med Xamiol ska avbrytas enligt läkarens instruktioner. Det kan vara nödvändigt att trappa ner behandlingen stegvis, speciellt om du använt gelen under lång tid.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta din läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar

Kontakta din läkare/sjuksköterska omedelbart eller så snart som möjligt om något av följande inträffar. Du kan behöva avbryta behandlingen.

Följande allvarliga biverkningar har rapporterats för Xamiol

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Förvärring av din psoriasis. Om din psoriasis blir sämre, kontakta din läkare så snart som möjligt.


Vissa allvarliga biverkningar kan förekomma vid behandling med betametason (en stark steroid), som är ett av innehållsämnena i Xamiol. Informera din läkare så snart som möjligt om du får någon allvarlig biverkan. Dessa biverkningar är vanligare vid långtidsanvändning, användning i hudveck (t. ex. ljumskar, armhålor eller under brösten),vid användning under täckande förband eller vid användning på stora ytor av huden.


Sådana allvarliga biverkningar kan vara:

- Dina binjurar kan sluta fungera normalt. Symtom är trötthet, depression och oro

- Katarakt (symtom är suddig eller dimmig syn, försämrat mörkerseende och ljuskänslighet) eller ökat tryck inuti ögat (symtom är ögonsmärta, röda ögon, försämrad eller suddig syn)

- Infektioner (eftersom ditt immunförsvar som bekämpar infektioner kan hämmas eller försvagas)

- Pustulös psoriasis (röda hudfläckar med gulaktiga, varfyllda blåsor, vanligen på händer eller fötter). Om detta inträffar, avbryt behandlingen och kontakta din läkare snarast möjligt

- Påverkan på den metaboliska kontrollen av diabetes mellitus (om du har diabetes kan du uppleva svängningar i blodsockret).


Allvarliga biverkningar som kan orsakas av kalcipotriol

- Allergiska reaktioner med djup svullnad av ansikte eller andra delar av kroppen såsom händer eller fötter. Svullnad av mun eller svalg och andningssvårigheter kan förekomma. Om du upplever någon allergisk reaktion, avbryt behandlingen och kontakta omedelbart din läkare eller uppsök akutmottagningen vid närmaste sjukhus

- Behandling med denna gel kan orsaka förhöjda kalciumvärden i blod eller urin (vanligen när för stor mängd gel har använts). Symtom på förhöjt kalciumvärde i blodet är ökad utsöndring av urin, förstoppning, muskelsvaghet, förvirring och koma. Detta kan vara allvarligt och du bör omedelbart kontakta din läkare.Värdena normaliseras emellertid när behandlingen avbryts.


Mindre allvarliga biverkningar

Följande mindre allvarliga biverkningar har rapporterats för Xamiol

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

- Klåda.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

- Ögonirritation

- Hudsveda

- Hudsmärta och hudirritation

- Inflammation eller svullnad i hårsäck (follikulit)

- Utslag med hudinflammation (dermatit)

- Hudrodnad p.g.a. vidgning av perifera blodkärl (erytem)

- Akne (finnar)

- Torr hud

- Utslag

- Utslag med blåsor

- Hudinfektion


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

- Allergisk reaktion

- Hudbristningar

- Hudavflagning

- Rebound-effekt: Förvärrad sjukdomssymtom/psoriasis efter avslutad behandling


Mindre allvarliga biverkningar vid användning av betametason, speciellt under lång tid kan vara någon av följande. Du bör kontakta din läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt om du upplever någon av dem

- Hudförtunning

- Framträdande kärl under huden eller strimmor i huden

- Förändrad hårväxt

- Röda utslag kring munnen (perioral dermatit)

- Inflammerade eller svullna hudutslag (allergisk kontaktdermatit)

- Guldfärgade geléfyllda bulor (kolloidala milier)

- Ljusare hudfärg (förlust av hudens pigment)

Inflammation eller svullnad i hårsäck (follikulit)


Andra mindre allvarliga biverkningar som kan orsakas av kalcipotriol är

- Torr hud

- Ljuskänslighet som kan ge utslag

- Eksem

- Klåda

- Hudirritation

- Brännande och stickande känsla

- Rodnad i huden på grund av vidgning av små blodkärl (erytem)

- Utslag

- Utslag med hudinflammation (dermatit)

- Förvärring av psoriasis


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Xamiol ska förvarasLäkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

De aktiva substansernaär:

Kalcipotriol och betametason.

1 gram gel innehåller 50 mikrogram kalcipotriol (som monohydrat) och 0,5 mg betametason (som dipropionate).


Övriga innehållsämnenär:


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Xamiol är en nästan klar, färglös till svagt benvit gel i flaskor av HD-polyeten med pip av LD-polyeten och skruvkork av HD-polyeten.

Flaskorna är förpackade i kartonger.

Förpackningsstorlekar: 15, 30, 60 och 2 x 60 g.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Danmark


För ytterligare information om detta läkemedel, kontakta den lokala representanten för innehavaren av godkännande för försäljning:


LEO Pharma AB

Box 404

201 24 Malmö


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Xamiol: Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien


Ксамиол: Bulgarien


Denna bipacksedel godkändes senast 2016-02-08


Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida