iMeds.se

Xatral

Information för alternativet: Xatral 2,5 Mg Filmdragerad Tablett, visar 2 alternativ
Document: Xatral 2,5 mg film-coated tablet PL change

Läkemedelsverket 2014-07-11

Bipacksedel: Information till användaren


Xatral 2,5 mg filmdragerade tabletter

alfuzosinhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Xatral är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Xatral

3. Hur du tar Xatral

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Xatral ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Xatral är och vad det används för


Namnet på dessa tabletter är Xatral. De tillhör en grupp läkemedel som kallas alfa-blockerare.


Xatral kan användas för att behandla symtomen vid godartad prostataförstoring. Detta är när prostatakörteln förstoras (hyperplasi), men förstoringen är inte detsamma som cancer (den är godartad). Det kan orsaka problem med att kasta vatten (urin).


Alfuzosinhydroklorid som finns i Xatral kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Xatral


Ta inte Xatral


Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Xatral.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om:

du har en hjärtsjukdom.

Vissa patienter, särskilt de som även tar medel mot högt blodtryck eller läkemedel mot bröstsmärtor (kärlkramp), kan drabbas av yrsel, svaghet eller svettning inom några timmar efter den första dosen. Om detta inträffar bör du ligga ner tills symtomen har försvunnit fullständigt. Informera din läkare eftersom dosen kan behöva justeras.


Andra läkemedel och Xatral

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Xatral kan påverka hur andra läkemedel fungerar. En del läkemedel kan även påverka hur Xatral fungerar.


Använd inte Xatral om du tar:

andra alfa-blockerare såsom doxazosin, indoramin, prazosin, terazosin, tamsulosin, eller fenoxybenzamin.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar ditt läkemedel om:

du tidigare har drabbats av en kraftig sänkning av blodtrycket när du tagit andra alfa-blockerare (detta kan inkludera tidigare användning av alfuzosin). Se avsnittet direkt ovanför detta för exempel på andra alfa-blockerare.


Operationer medan du tar Xatral


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr och svag när du tar Xatral. Om detta händer, kör inte bil eller använd verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Xatral innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Xatral


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering


Administreringssätt

Svälj tabletterna hela tillsammans med mycket vatten.


Användning för barn

Xatral rekommenderas inte till barn


Om du har tagit för stor mängd av Xatral

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Meddela läkaren hur många tabletter du tagit. Ligg ned så mycket som möjligt för att stoppa biverkningarna. Försök inte att köra själv till sjukhuset.


Om du har glömt att ta Xatral

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Hoppa över den och fortsätt sedan som vanligt.


Om du slutar att använda Xatral

Fortsätt att ta tabletterna även om symtomen förbättras. Sluta endast om läkaren ber dig om detta. Symtomen kontrolleras bättre om du fortsätter att ta samma dos av medicinen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Dessa biverkningar inträffar vanligen i början av behandlingen.


Bröstsmärtor (kärlkramp)

Normalt händer detta endast om du tidigare har haft kärlkramp. Om du får bröstsmärtor, sluta ta tabletterna och kontakta läkare eller åk till sjukhuset omedelbart. Detta kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare.


Allergiska reaktioner

Du kan få symtom på angioödem, såsom rött och knottrigt hudutslag, svullnad (av ögonlock, ansikte, läppar, mun och tunga), svårighet att andas eller svälja.

Detta är symtom på en allergisk reaktion. Om detta händer, sluta ta tabletterna och kontakta läkare eller åk till sjukhuset omedelbart. Detta kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare.


Andra biverkningar inkluderar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Ytterligare biverkningar(förekommer hos ett okänt antal användare) som kan förekomma är:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Xatral ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund, filmdragerad tablett. Dina filmdragerade tabletter finns i förpackningar med 30 tabletter i blister (PVC/ aluminium)


Denna förpackning marknadsförs inte för närvarande.


Innehavare av godkännande för försäljning:


Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österrike: Xatral

Sverige: Xatral


Denna bipacksedel ändrades senast: 2014-07-11


Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida

5