iMeds.se

Yasminelle

Läkemedelsverket 2015-09-03

Bipacksedel: Information till användaren


Yasminelle 0,02 mg/3 mg, filmdragerade tabletter

Etinylestradiol/Drospirenon


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Viktig information om kombinerade hormonella preventivmedel:


I denna bipacksedel finnsinformation omföljande:


1. Vad Yasminelle är och vad det används för

Yasminelle är ett p-piller och används för att förhindra graviditet.


2. Vad du behöver veta innan du använder Yasminelle


Allmänna noteringar


Innan du börjar använda Yasminelle ska du läsa informationen om blodproppar i avsnitt 2. Det är särskilt viktigt att du läser symtomen om blodpropp (se avsnitt 2, ”Blodproppar”).


Innan du kan börja ta Yasminelle kommer din läkare/barnmorska att ställa några frågor till dig om din egen och dina närmaste släktingars sjukdomshistoria. Läkaren/barnmorskan kommer också att mäta ditt blodtryck och det är möjligt att läkaren/barnmorskan, beroende på din personliga situation, också kommer att ta andra prover.

I denna bipacksedel beskrivs flera situationer då du måste sluta ta Yasminelle eller då Yasminelles tillförlitlighet kan vara nedsatt. I sådana situationer ska du antingen avstå från att ha sex eller använda andra, icke-hormonella preventivmedel, t.ex. använda kondom eller någon annan barriärmetod. Använd inte rytmmetoden eller temperaturmetoden. Dessa metoder kan vara opålitliga, då Yasminelle påverkar de månatliga förändringarna i kroppstemperatur och livmoderhalssekret.


Yasminelle skyddar, i likhet med andra hormonella preventivmedel, inte mot HIV-infektion (AIDS) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.


Använd inte Yasminelle

Använd inte Yasminelle om du har något av de tillstånd som anges nedan. Om du har något av dessa tillstånd måste du tala om det för läkaren. Läkaren kommer att diskutera vilken annan typ av preventivmedel som kan vara mer lämpligt.

Använd inte Yasminelle:

om du har oförklarliga blödningar från slidan

om du är allergisk mot etinylestradiol eller drospirenon, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Detta kan orsaka klåda, utslag eller svullnad.


Varning och försiktighetNär ska du kontakta läkare?

Sök omedelbart läkare

om du märker möjliga tecken på en blodpropp som kan betyda att du har en blodpropp i benet (dvs. djup ventrombos), en blodpropp i lungan (dvs. lungemboli), en hjärtinfarkt eller en stroke (se avsnitt ”Blodproppar” nedan).

För en beskrivning av symtomen vid dessa allvarliga biverkningar gå till ”Så här känner du igen en blodpropp”.


Tala om för läkare om något av följande tillstånd gäller dig.


I vissa situationer behöver du vara särskilt försiktig när du använder Yasminelle eller andra kombinations-p-piller, och det kan vara nödvändigt att du kontrolleras regelbundet av din läkare/barnmorska. Om tillståndet uppstår eller försämras när du använder Yasminelle, ska du också kontakta läkare.
BLODPROPPAR

Om du använder kombinerade hormonella preventivmedel som Yasminelle ökar risken för blodpropp jämfört med om du inte använder dessa preparat. I sällsynta fall kan en blodpropp blockera blodkärlen och orsaka allvarliga problem.

Blodproppar kan bildas

Det går inte alltid att återhämta sig helt efter blodproppar. I sällsynta fall kan de ha allvarliga kvarstående effekter och, i mycket sällsynta fall, vara dödliga.

Det är viktigt att komma ihåg att den totala risken för en farlig blodpropp på grund av Yasminelle är liten.


SÅ HÄR KÄNNER DU IGEN EN BLODPROPP


Sök omedelbart läkareom du märker något av följande tecken eller symtom.


Upplever du något av dessa tecken?

Vad kan du eventuellt lida av?

 • svullnad av ett ben eller längs en ven i benet eller foten, framför allt om du också får:

 • smärta eller ömhet i benet som bara känns när du står eller går

 • ökad värme i det drabbade benet

 • färgförändring av huden på benet, t.ex. blekt, rött eller blått

Djup ventrombos

 • plötslig oförklarlig andfåddhet eller snabb andning

 • plötslig hosta utan tydlig orsak som eventuellt kan leda till att du hostar blod

 • kraftig bröstsmärta som kan öka vid djupa andetag

 • kraftig ostadighetskänsla eller yrsel

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag

 • svår smärta i magen

Om du är osäker, kontakta läkare eftersom vissa av dessa symtom, t.ex. hosta och andfåddhet, av misstag kan tolkas som ett lättare tillstånd som luftvägsinfektion (t.ex. en vanlig förkylning).

Lungemboli

Symtom som vanligtvis förekommer i ett öga:

 • omedelbar synförlust eller

 • dimsyn utan smärta som kan leda till synförlust

Retinal ventrombos (blodpropp i ögat)

 • bröstsmärta, obehag, tryck, tyngdkänsla

 • tryck eller fyllnadskänsla i bröstet, armen eller nedanför bröstbenet

 • mättnadskänsla, matsmältningsbesvär eller känsla av kvävning

 • obehag i överkroppen som strålar mot ryggen, käken, halsen, armen och magen

 • svettning, illamående, kräkningar eller yrsel

 • extrem svaghet, ångest eller andfåddhet

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag

Hjärtinfarkt

 • plötslig svaghet eller domning i ansikte, armar eller ben, speciellt på en sida av kroppen

 • plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå

 • plötsliga synproblem i ett eller båda ögonen

 • plötsliga problem med att gå, yrsel, förlorad balans eller koordination

 • plötslig, allvarlig eller långvarig huvudvärk utan känd orsak

 • medvetslöshet eller svimning med eller utan anfall

Ibland kan symtomen på stroke vara kortvariga med nästan omedelbar eller fullständig återhämtning, men du ska ändå omedelbart söka läkare eftersom du löper risk att drabbas av en ny stroke.

Stroke

 • svullnad och lätt blåmissfärgning av en arm eller ett ben

 • svår smärta i magen (akut buk)

Blodproppar som blockerar andra blodkärlBLODPROPPAR I EN VEN


Vad kan hända om en blodpropp bildas i en ven?


När är risken att utveckla en blodpropp i en ven störst?

Risken för att utveckla en blodpropp i en ven är störst under det första året som du för första gången använder kombinerade hormonella preventivmedel. Risken kan också vara högre om du börjar om med ett kombinerat hormonellt preventivmedel (samma produkt eller en annan produkt) efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre.

Efter det första året minskar risken, men den är alltid något högre än om du inte använde ett kombinerat hormonellt preventivmedel.

När du slutar använda Yasminelle återgår risken för en blodpropp till det normala inom några veckor.


Hur stor är risken för att utveckla en blodpropp?

Risken beror på din naturliga risk för VTE och vilken typ av kombinerat hormonellt preventivmedel du tar.

Den totala risken för en blodpropp i benet eller lungorna med Yasminelle är liten.Risk för att utveckla en blodpropp under ett år

Kvinnor som inte använder kombinerat p‑piller och som inte är gravida

Cirka 2 av 10 000 kvinnor

Kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat

Cirka 5‑7 av 10 000 kvinnor

Kvinnor som använder Yasminelle

Cirka 9‑12 av 10 000 kvinnor


Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en ven

Risken för en blodpropp med Yasminelle är liten men vissa tillstånd ökar risken. Risken är högre:


Risken för att utveckla en blodpropp ökar ju fler tillstånd du har.


Flygresor (över 4 timmar) kan tillfälligt öka risken för en blodpropp, särskilt om du har någon av de andra faktorer som listas här.


Det är viktigt att du talar om för läkaren om något av dessa tillstånd gäller dig, även om du är osäker. Läkaren kan beslut att du måste sluta ta Yasminelle.


Om något av ovanstående tillstånd ändras när du använder Yasminelle, t.ex. en nära släkting drabbas av blodpropp med okänd orsak, eller om du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.


BLODPROPPAR I EN ARTÄR


Vad kan hända om en blodpropp bildas i en artär?

På samma sätt som en blodpropp i en ven kan en propp i en artär leda till allvarliga problem. Det kan t.ex. orsaka hjärtinfarkt eller stroke.


Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en artär

Det är viktigt att du vet att risken för en hjärtinfarkt eller stroke till följd av användning av Yasminelle är mycket liten men kan öka:

Om du har mer än ett av dessa tillstånd eller om något av dem är särskilt allvarligt kan risken för att utveckla en blodpropp vara ännu större.

Om något av ovanstående tillstånd ändras när du använder Yasminelle, t.ex. om du börjar röka, en nära släkting drabbas en trombos av okänd orsak, eller om du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.


Yasminelle och cancer


Bröstcancer har observerats något oftare hos kvinnor som använder kombinations-p-piller, men det är inte känt om detta är orsakat av behandlingen. Det kan till exempel vara så att fler tumörer upptäcks hos kvinnor som använder kombinations-p-piller eftersom de oftare undersöks av läkare.Förekomsten av brösttumörer minskar gradvis efter avslutad behandling med kombinerade hormonella preventivmedel. Det är viktigt att regelbundet undersöka dina bröst och du bör kontakta din läkare om du känner någon knöl.

I sällsynta fall har godartade levertumörer, och i ännu färre fall har elakartade levertumörer rapporterats hos p-pilleranvändare. Kontakta din läkare om du upplever ovanlig svår buksmärta.


Mellanblödning


Under de första månaderna när du använder Yasminelle kan du få oväntade blödningar (blödning utanför mellanveckan). Om denna typ av blödning pågår längre än i några få månader, eller om den uppträder efter några månader, måste din läkare/barnmorska ta reda på vad som är fel.


Vad du ska göra om du inte får någon blödning under mellanveckan


Om du tagit alla tabletter på rätt sätt, inte kräkts och inte haft svår diarré och om du inte tagit andra mediciner, är det mycket osannolikt att du blivit gravid.


Om den förväntade blödningen uteblir två gånger i rad, är det möjligt att du är gravid. Kontakta omedelbart din läkare/barnmorska. Påbörja inte nästa tablettkarta innan det är säkert att du inte är gravid.


Andra läkemedel och Yasminelle


Tala alltid om för din läkare/barnmorska vilka läkemedel eller naturläkemedel du redan använder. Tala också om för andra läkare eller tandläkare som förskriver andra läkemedel (eller apotekspersonal) att du använder Yasminelle. De kan tala om för dig om du behöver använda ytterligare preventivt skydd (t.ex. kondom), och i så fall under hur lång tid, eller om användning av ett annat läkemedel som du behöver måste ändras.


Vissa läkemedelDet gäller bland annat

läkemedel som används för behandling av

 • epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin)

 • tuberkulos (t.ex. rifampicin)

 • HIV- och hepatit C-virusinfektioner (så kallade proteashämmare och icke-nukleosida hämmare av omvänt transkriptas såsom ritonavir, nevirapin, efavirenz)

 • svampinfektioner (t.ex. griseofulvin, ketokonazol)

 • artrit, artros (etoricoxib)

 • högt blodtryck i lungornas blodkärl (bosentan)

naturläkemedlet johannesört


Yasminelle kan påverka effekten av andra läkemedel, t.ex.

 • läkemedel som innehåller ciklosporin

 • det antiepileptiska läkemedlet lamotrigin (detta kan leda till en ökning av antalet krampanfall)

 • teofyllin (för behandling av andningsbesvär)

 • tizanidin (för behandling av muskelsmärta och/eller muskelkramper)

Rådfråga läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Yasminelle med mat och dryck

Yasminelle kan tas med eller utan mat, om nödvändigt med lite vatten.


Laboratorieprover


Om du behöver lämna ett blodprov ska du tala om för din läkare eller laboratoriepersonalen att du använder p-piller, eftersom hormonella preventivmedel kan påverka resultatet av vissa prover.


Graviditet


Om du är gravid, ska du inte använda Yasminelle. Om du blir gravid medan du tar Yasminelle måste du omedelbart sluta och kontakta din läkare/barnmorska. Om du vill bli gravid kan du sluta ta Yasminelle när som helst (se även ”Om du slutar att använda Yasminelle”).


Rådfråga läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Amning


I allmänhet är amning inte att rekommendera under användning av Yasminelle. Om du vill använda p-piller medan du ammar ska du kontakta din läkare/barnmorska.


Rådfråga läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner


Det finns ingen information som tyder på att användning av Yasminelle påverkar förmågan att köra eller använda maskiner.


Yasminelle innehåller laktos


Om du inte tål vissa sockerarter ska du tala med din läkare innan du tar Yasminelle.


3. Hur du använder Yasminelle


Ta en tablett Yasminelle dagligen, med en mindre mängd vatten om nödvändigt. Du kan ta tabletterna tillsammans med eller utan mat, men du bör ta tabletterna vid ungefär samma tidpunkt varje dag.


En tablettkarta innehåller 21 tabletter. Bredvid varje tablett står det vilken veckodag som tabletten ska tas. Om du exempelvis börjar tablettkartan på en onsdag, ska du ta den tablett vid vilken det står ”ONS”. Följ pilens riktning på tablettkartan tills du tagit alla 21 tabletter.


Därefter ska du inte ta några tabletter i 7 dagar. Under dessa 7 tablettfria dagar (som kallas stopp‑ eller mellanvecka) bör blödningen börja. Detta kallas för ”bortfallsblödning” och den börjar i allmänhet på andra eller tredje dagen i mellanveckan.


På den åttonde dagen efter den senaste Yasminelle-tabletten (det vill säga efter mellanperioden på 7 dagar), ska du påbörja nästa tablettkarta, oavsett om blödningen har slutat eller inte. Detta betyder att du ska påbörja varje tablettkarta samma veckodag, och att bortfallsblödningarna bör inträffa samma dagar i varje månad.


Om du använder Yasminelle på detta sätt är du skyddad mot graviditet även under de 7 dagar då du inte tar någon tablett.


När kan du börja med den första tablettkartan?


Om du inte har använt ett hormonellt preventivmedel under föregående månad

Börja med Yasminelle den första dagen i menscykeln (dvs. samma dag som din menstruation börjar). Om du börjar med Yasminelle den första dagen av din menstruation har du genast skydd mot graviditet. Du kan också börja på dag 2–5 i menscykeln, men då måste du använda extra skyddsmetoder (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna.


Byte från ett hormonellt kombinations-p-piller, eller kombinationpreparat i form av vaginalring eller plåster

Du kan med fördel börja med Yasminelle dagen efter den sista aktiva tabletten (den sista tabletten som innehåller aktiva substanser) av ditt tidigare p-piller, men senast dagen efter den tablettfria perioden med ditt tidigare p-piller (eller efter den sista inaktiva tabletten av ditt tidigare p-piller).När du byter från ett kombinationspreparat i form av vaginalring eller plåster, följ din läkares/barnmorskas råd.

Byte från metod med enbart gestagen (minipiller, injektion, implantat eller ett gestagen-utsöndrande intrauterint system (hormonspiral))

Du kan vilken dag som helst byta från minipiller (från implantat eller hormonspiral på dagen då detta avlägsnas, från ett injicerbart preventivmedel vid tidpunkten för nästa injektion) men i alla dessa fall måste du använda extra skydd (t.ex. kondom) under de första 7 dagarna av tablettintag.

Efter ett missfall

Följ läkarens råd.


Efter förlossning

Du kan börja med Yasminelle mellan 21 och 28 dagar efter förlossningen. Om du börjar senare än dag 28, använd en så kallad barriärmetod (t.ex. kondom) under de första sju dagarna du använder Yasminelle.

Om du haft sex innan du börjar använda Yasminelle (igen) efter förlossning, se till att du inte är gravid, eller vänta till din nästa menstruation.


Om du ammar och önskar börja med Yasminelle (igen) efter att ha fött barn

Läs avsnittet ”Amning”.Fråga din läkare/barnmorska vad du ska göra om du är osäker på när du ska börja.


Om du har tagit för stor mängd Yasminelle


Det finns inga rapporter om allvarliga skadliga effekter till följd av att ta för många Yasminelle-tabletter.


Om du tar flera tabletter samtidigt kan du få symtom på illamående eller kräkningar. Unga flickor kan få blödning från slidan.


Om du har tagit för många Yasminelle-tabletter eller upptäcker att ett barn har fått i sig tabletter ska du kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Yasminelle


Risken för ofullständigt skydd mot graviditet är störst om du glömmer en tablett i början eller slutet av tablettkartan. Därför bör du följa följande regler (se även diagrammet):


Mer än en tablett glömd i tablettkartan

Kontakta din läkare/barnmorska.


1 tablett glömd under vecka 1


Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt sedan att ta tabletter vid den vanliga tidpunkten och använd extra skydd under de kommande sju dagarna, t.ex. kondom. Om du haft sex veckan innan du glömde tabletten så kan du vara gravid. Kontakta i så fall din läkare.


1 tablett glömd under vecka 2


Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det – även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt ta tabletter vid den vanliga tidpunkten. Skyddet mot graviditet är inte nedsatt och du behöver inte använda extra skydd.


1 tablett glömd under vecka 3

Du kan välja mellan två alternativ:


Ta den glömda tabletten så snart du kommer ihåg det, även om det innebär att du måste ta två tabletter samtidigt. Fortsätt sedan att ta tabletterna vid den vanliga tidpunkten. Gör inget tablettuppehåll utan påbörja nästa tablettkarta.


Du kommer sannolikt att få mens i slutet av den andra tablettkartan - och du kan få en lätt eller menstruationsliknande blödning under användningen av den andra tablettkartan.


Du kan också avbryta intaget från den aktuella tablettkartan och fortsätta med den tablettfria perioden på 7 dagar (notera vilken dag du glömde din tablett). Om du vill börja på en ny tablettkarta samma dag som du brukar, gör den tablettfria perioden kortare än 7 dagar.


Om du följer någon av dessa två rekommendationer är du fortfarande skyddad mot graviditet.


Om du har glömt någon tablett i en tablettkarta och du inte får någon blödning under den första tablettfria perioden så kan det betyda att du är gravid. Kontakta din läkare/barnmorska innan du börjar på nästa tablettkarta.


Om du kräks eller får svår diarré


Om du kräks inom 3-4 timmar efter att du tagit en tablett eller om du har svår diarré finns det en risk att de aktiva substanserna i pillret inte kommer att tas upp fullständigt av kroppen. Denna situation är nästan samma som att glömma en tablett. Efter kräkning eller diarré ta en ny tablett från en reservtablettkarta så snart som möjligt. Ta den om möjligt inom 12 timmarfrån den tid då du normalt tar ditt piller. Om detta inte är möjligt eller om 12 timmar redan har gått bör du följa råden under ”Om du har glömt att ta Yasminelle”.


Att förskjuta menstruationen: vad du behöver veta


Även om det inte rekommenderas kan du flytta fram din menstruation, genom att börja direkt på en ny Yasminelle-karta utan att göra något tablettuppehåll och avsluta hela den kartan. Du kan få en lätt eller menstruationsliknande blödning medan du tar den andra tablettkartan.Efter det vanliga tablettuppehållet på 7 dagar, börja på nästa tablettkarta.


Du kan rådfråga din läkare/barnmorska innan du bestämmer dig för att förskjuta din menstruation


Ändra menstruationens första dag: vad du behöver veta


Om du tar dina tabletter enligt anvisningarna börjar din menstruation under den tablettfria veckan. Om du måste ändra denna dag kan du minska antalet tablettfria dagar (men aldrig förlänga – 7 är maximum!). Om du exempelvis normalt börjar dina tablettfria dagar på en fredag, och du vill att den ska börja på en tisdag (tre dagar tidigare) börja på den nya tablettkartan tre dagar tidigare än vanligt. Om du tar en mycket kort tablettfri period (t.ex. tre dagar eller mindre) kanske du inte får någon blödning under denna tid. Du kan sedan få en lätt eller menstruationsliknande blödning.


Kontakta din läkare/barnmorska om du är osäker på hur du ska göra.


Om du slutar att använda Yasminelle

Du kan sluta ta Yasminelle när du vill. Om du inte vill bli gravid ska du rådgöra med din läkare/barnmorska om andra tillförlitliga preventivmetoder. Om du vill bli gravid, sluta ta Yasminelle och vänta på din menstruation innan du försöker bli gravid. Du kommer då lättare att kunna beräkna det förväntade förlossningsdatumet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, barnmorska eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Om du får någon biverkning, framför allt om den är allvarlig eller ihållande, eller om din hälsa förändras och du tror att det kan bero på Yasminelle, prata med läkaren.


Liksom för alla kvinnor som tar hormonella kombinerade preventivmedel finns en ökad risk för blodproppar i dina vener (venös tromboembolism, VTE) eller blodproppar i dina artärer (arteriell trombos, ATE). Mer information om de olika riskerna vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel finns i avsnitt 2 ”Vad du behöver veta innan du tar Yasminelle”.


Nedan följer en lista över biverkningar som har kopplats samman med användning av Yasminelle.

Vanliga biverkningar(mellan 1 och 10 av 100 användare kan påverkas):

Mindre vanliga biverkningar(mellan 1 och 10 av 1 000 användare kan påverkas):

 • candida (svampinfektion)

 • herpesblåsor (herpes simplex)

 • allergiska reaktioner

 • ökad aptit

 • depression, nervositet, sömnproblem

 • myrkrypningar/stickningar, yrsel (vertigo)

 • synrubbningar

 • oregelbunden hjärtrytm eller ovanligt hög hjärtfrekvens

 • blodpropp (trombos) i lungan (lungemboli), förhöjt
  blodtryck, sänkt blodtryck, migrän, åderbråck

 • svalginflammation

 • illamående, kräkning, inflammation i magen och/eller tarm, diarré, förstoppning

 • plötslig svullnad i hud och/eller slemhinnor (t.ex. tungan eller halsen), och/eller svårigheter att svälja eller nässelutslag tillsammans med andningssvårigheter (angioödem), håravfall (alopeci), eksem, klåda, utslag, torr hud, ökad hudfjällning (seborré)

 • nackvärk, värk i armar/ben, muskelkramper

 • inflammation i urinblåsan

 • knölar i brösten (godartade och cancer), mjölkproduktion utan att vara gravid
  (galaktorré), äggstockstumör (cysta), värmevallningar, avsaknad av menstruationsblödning, mycket kraftiga menstruationsblödningar, sekret från slidan, torr slida, smärta i bäckenet, onormala utstrykningar (cellprover) från livmoderhalsen, minskad sexlust

 • vätskeretention, orkeslöshet, svår törst, ökad svettning

 • viktminskning


Sällsynta biverkningar (mellan 1 och 10 av 10 000 användare kan påverkas):

 • i ett ben eller en fot (dvs. DVT)

 • i lungorna

 • hjärtinfarkt

 • stroke

 • mini‑stroke eller övergående strokeliknande symtom, som kallas transitorisk ischemisk attack (TIA)

 • blodproppar i levern, magen/tarmarna, njurarna eller ögonen.


Risken för att drabbas av en blodpropp kan vara högre om du har andra tillstånd som ökar den här risken (se avsnitt 2 för mer information om de tillstånd som ökar risken för blodproppar och symtomen på en blodpropp).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller barnmorska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Yasminelle ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”


Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Yasminelle innehåller

De aktiva substanserna är etinylestradiol (som betadexklatrat) och drospirenon.

Varje tablett innehåller 0,020 milligram etinylestradiol (som betadexklatrat) och 3 milligram drospirenon.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat (E470b), hypromellos (E464), talk (E553b), titandioxid (E171) och röd järnoxid (E172).


Hur Yasminelle ser ut och förpackningens innehållEventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavaren av godkännandet för försäljning

Bayer Pharma AG

D-13342 Berlin

Tyskland


Tillverkare

Bayer Pharma AG och Bayer Weimar GmbH und Co. KG

133 42 Berlin, Tyskland Döbereinerstr. 20, 99427 Weimar, Tyskland


Information lämnas av:

Bayer AB

Box 606

169 26 Solna

Tel. 08-580 223 00


Detta läkemedel är registrerat i medlemsländerna i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) under följande namn:


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-09-03