iMeds.se

Acetylcystein Alternova

Läkemedelsverket 2014-05-05


Bipacksedeln: Information till användaren


Acetylcystein Alternova 200 mg brustabletter


acetylcystein


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

Vad Acetylcystein Alternova är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Acetylcystein Alternova

Hur du tar Acetylcystein Alternova

Eventuella biverkningar

Hur Acetylcystein Alternova ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Acetylcystein Alternova är och vad det användsför


Acetylcystein Alternova löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.


Acetylcystein Alternova används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).


Acetylcysteinsom finns i Acetylcystein Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Acetylcystein Alternova


Ta inte Acetylcystein Alternova

om du är allergisk mot acetylcystein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Acetylcystein Alternova.

om du har astma eller tidigare har haft kramp i luftrören.


Andra läkemedel och Acetylcystein Alternova

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. Rådfråga därför din läkare innan du påbörjar behandlingen om du är gravid.


Det är okänt om acetylcystein passerar över i modersmjölk. Rådfråga därför din läkare innan du påbörjar behandlingen om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Acetylcystein Alternova påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Acetylcystein Alternova innehåller natrium och sackaros

Brustabletten innehåller 195,43 mg natrium och kan därför vara olämplig för personer som är rekommenderade saltfattig kost.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Acetylcystein Alternova


Ta alltid detta läkemedel enligtläkarens eller apotekspersonalensanvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderaddos är: 1 tablett 2-3 gånger per dygn.


Brustabletten upplöses i ½-1 glas vatten.


Om du har tagit för stor mängd av Acetylcystein Alternova

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

De symtom du kan uppleva om du tagit för stor dos Acetylcystein Alternova är bland annat blodtrycksfall, hudutslag, kramp i luftrörens muskulatur, illamående och kräkningar.


Om du har glömt att ta Acetylcystein Alternova

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Acetylcystein Alternova och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):


Vanliga (fler än 1 av 100 användare drabbas):Illamående, diarré.


Mindre vanliga (färre än 1 av 100 användare drabbas):Buksmärtor, kramp i luftrören.


Sällsynta (färre än 1 av 1000 användare drabbas): Hudutslag, nässelfeber, klåda och allergisk svullnad (angioödem).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska..Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Acetylcystein Alternova ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.


Förvaras vid högst 30°C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongenefter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedelska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

Acetylcystein Alternova200 mg brustabletter är vita, runda, plana med skåra på den ena sidan och 18 mm i diameter.


Brytskåran är inte till för att dela brustabletten i lika stora doser.


Plaströr (polypropen) med plastkork (polyeten) innehållande 1,2 g kiselgel som torkmedel.


Förpackningsstorlekar: 15, 25, 100 (4x25) och 300 (12x25) brustabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:


Innehavare av godkännande för försäljning:

Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark


Tillverkare:

Iasis Pharmaceuticals Hellas S.A.

137 Fillis Ave

13451 Kamateo, Attiki,

Grekland


Eller


Viminco A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark


Denna bipacksedel godkändes senast 2014-05-05