iMeds.se

Acetylcystein Alternova

Läkemedelsverket 2014-02-17

Produktresumé


1 Läkemedlets namn

Acetylcystein Alternova 200 mg brustabletter


2 Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning1 brustablett innehåller acetylcystein 200 mg.


Hjälpämnen med känd effekt:

Natrium: Varje brustablett innehåller 195,43 mg natrium (8,52 mmol natrium).

Sackaros.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3 Läkemedelsform


Brustablett


Plan, rund, vit tablett med skåra på den ena sidan, 18 mm i diameter.


Brytskåran är inte till för att dela brustabletten i lika stora doser.


4 Kliniska Uppgifter


4.1 Terapeutiska indikationer


Kronisk bronkit


Dosering och administreringssätt


Dosering

1 brustablett upplöst i ½-1 glas vatten 2-3 gånger per dygn. Effekten har ännu inte

dokumenterats för längre behandlingstid än 6 månader.


Kontraindikationer


Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.


Varningar och försiktighet


Acetylcystein skall användas med försiktighet av personer med astma, eller personer som tidigare haft bronkospasm.

Brustabletten innehåller 195,43 mg natrium och kan därför vara olämplig för patienter som är rekommenderade natriumfattig kost.

Brustabletten inehåller sackaros.Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.


Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Inga interaktionsstudier har utförts.


Fertilitet, graviditet och amning


Graviditet

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data talar ej för

ökad risk för fosterskada.


Amning

Uppgift saknas om Acetylcystein Alternova passerar över i modersmjölk.


Fertilitet

Det finns inga tillgängliga data på fertilitet.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Acetylcystein Alternova har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Biverkningar

Upp till 30 % av patienterna kan förväntas få biverkningar i form av gastrointestinala

störningar.


Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens.

Frekvenserna definieras enligt följande indelning: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1000, <1/100), sällsynta (>1/10000, <1/1000) och mycket sällsynta (<1/10000) inklusive enstaka rapporter.


Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum


Mindre vanliga

Bronkospasm

Magtarmkanalen


Vanliga


Mindre vanliga


Diarré, illamående


Buksmärtor


Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Angioödem, exantem, urtikaria, klåda


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se dataljer nedan).


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se.

4.9 Överdosering


Toxicitet och symtom:

Låg akut toxicitet. Doser upp till 300 mg/kg i v och 500 mg/kg peroralt

under ett dygn har tolererats väl (vid behandling av paracetamolförgiftning). Allvarliga

anafylaktiska reaktioner rapporterade (hudsymtom, bronkospasm, blodtrycksfall) vid både

normal dosering och vid överdos. Vid peroral tillförsel av stor dos eventuellt illamående och

kräkningar.


Behandling:

Symtomatisk. Antihistaminer vid allergiska rektioner.


5 Farmakologiska Egenskaper


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: mukolytika, ATC-kod: R05CB01.


Inhalerat acetylcystein utövar en mukolytisk effekt genom att dess fria sulfhydrylgrupp

genom reduktion öppnar disulfidbryggorna i mukoproteinkomplexen. Koncentrationen av

acetylcystein i luftvägarna efter oral tillförsel av acetylcystein är troligen för låg för att utöva

någon mukolytisk effekt. Verkningsmekanismen för oralt intaget acetylcystein är inte helt

klarlagd. Kliniskt har visats att vid långtidsbehandling av patienter med kronisk bronkit

reduceras antalet exacerbationer.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Acetylcystein absorberas snabbt efter peroral tillförsel. Biotillgängligheten är 6-10 %. Efter

absorption omvandlas acetylcystein snabbt till acetylcysteininnehållande disulfider, som når

maximal plasmakoncentration inom 1 timme. Disulfidernas halveringstid i plasma är cirka 2

timmar.


Prekliniska säkerhetsuppgifter


Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.


6 Farmaceutiska Uppgifter


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Natriumvätekarbonat

Vattenfri citronsyra

Vattenfri natriumkarbonat

Vattenfri natriumsulfat

Natriumcyklamat

Sackarinnatrium

Povidon

Makrogol

Simetikon-emulsion innehåller:

Citronsmakämne innehåller:6.2 Inkompatibiliteter


Ej relevant.

6.3 Hållbarhet


2 år


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.
Förvaras vid högst 30 °C.


Förpackningstyp och innehåll


Plaströr (polypropen) med plastkork (polyeten) innehållande 1,2 g kiselgel som torkmedel.


Förpackningsstorlekar: 15, 25, 100 (4x25) och 300 (12x25) brustabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion


Inga särskilda anvisningar.


7 Innehavare av Godkännande För Försäljning


Alternova A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Danmark


Nummer på godkännande för försäljning


21646


Datum för Första Godkännande/Förnyat Godkännande


2007-09-21


Datum för Översyn av Produktresumén


2014-02-17