iMeds.se

Acetylcystein Sandoz

Information för alternativet: Acetylcystein Sandoz 200 Mg Brustablett, Acetylcystein Sandoz 600 Mg Brustablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket .2015-06-25

Bipacksedel: Information till användaren


Acetylcystein Sandoz, 200 mg brustabletter

Acetylcystein Sandoz, 600 mg brustabletter


acetylcystein


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Acetylcystein Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Sandoz

3. Hur du använder Acetylcystein Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Acetylcystein Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Acetylcystein Sandoz är och vad det används för


Acetylcystein Sandoz löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.


Acetylcystein Sandoz används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).


Acetylcystein som finns i Acetylcystein Sandoz kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Innan du använder Acetylcystein Sandoz


Använd inte Acetylcystein Sandoz

om du är allergisk mot acetylcystein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använderAcetylcystein Sandoz


Andra läkemedel och Acetylcystein Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.Graviditet och amning

Eftersom tillräcklig erfarenhet av användning av Acetylcystein Sandoz under graviditet och amning saknas, ska läkemedelspreparatet inte intas under graviditet och amning.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Acetylcystein Sandoz påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Acetylcystein Sandoz innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Acetylcystein Sandoz 200 mg innehåller 98,8 mg natrium och Acetylcystein Sandoz 600 mg innehåller 138,8 mg natrium och kan därför vara olämpliga för personer som är rekommenderade saltfattig kost.


3. Hur du använder Acetylcystein Sandoz


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

Lös brustabletten i ½‑1 glas vatten innan du tar den.


Om du har tagit för stor mängd av Acetylcystein Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


De symtom du kan uppleva om du tagit för stor dos Acetylcystein Sandoz är bland annat yrsel, hudutslag, kramp i luftrörens muskulatur, illamående och kräkningar.


Om du har glömt att ta Acetylcystein Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos,


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Acetylcystein Sandoz och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande sällsynta symptom (angioödem):

Andra biverkningar som kan förekomma:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): diarré, illamående.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): buksmärtor, kramp i luftrören.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): allergisk svullnad (angioödem), hudutslag, klåda, nässelfeber.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Acetylcystein Sandoz ska förvaras


Plaströr:

200 mg: Förvaras vid högst 25 °C.

600 mg: Förvaras vid högst 30 °C.


Påsar:

200 mg: Förvaras vid högst 30 °C.

600 mg: Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


1 brustablett innehåller:


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Acetylcystein Sandoz 200 mg är en vit, rund, slät brustablett med skåra på ena sidan och med björnbärssmak. Skåran är inte avsedd för delning av brustabletten.

Acetylcystein Sandoz 600 mg är en vit, rund, slät brustablett med skåra, björnbärssmak. Brustabletten kan delas i två lika stora doser.


Plaströr:

600 mg: 25 och 100 (4x25) brustabletter

200 mg: 25, 100 (4x25) och 300 (12x25) brustabletter


Påsar:

600 mg: 25x1 och 100x1 brustabletter

200 mg: 25x1, 100x1 och 300x1 brustabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare:

Salutas Pharma GmbH, Otto von Guericke Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-06-25

8