iMeds.se

Acetylcystein Teva


Bipacksedel: Information till användaren


Acetylcystein Teva 200 mg brustablett


acetylcystein


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Acetylcystein Teva är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Teva

3. Hur du använder Acetylcystein Teva

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Acetylcystein Teva ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Acetylcystein Teva är och vad det används för


Acetylcystein Teva innehåller den aktiva substansen acetylcystein som löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.

Acetylcystein Teva används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).


Acetylcysteinsom finns i Acetylcystein Tevakan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Teva


Använd inte Acetylcystein Teva

- om du är allergisk mot acetylcystein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

-

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Acetylcystein Teva:


Andra läkemedel och Acetylcystein Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Det är okänt om Acetylcystein Teva går över i modersmjölk. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Acetylcystein Teva innehåller natrium och aspartam

Acetylcystein Teva innehåller 8,5 mmol natrium per brustablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

Acetylcystein Teva innehåller även 20 mg aspartam (en fenylalaninkälla). Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


3. Hur du använder Acetylcystein Teva

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna är 1 brustablett upplöst i ½-1 glas vatten 2-3 gånger per dygn.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Användning för barn

Det finns ingen relevant användning av Acetylcystein Teva för barn.


Om du har använt för stor mängd av Acetylcystein Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel. 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Acetylcystein Teva

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonl.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta använda Acetylcystein Teva om något av följande inträffar och kontakta omedelbart läkare:


Andra biverkningar som kan förekomma:

Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare):Illamående, diarré.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):Buksmärtor, kramp i luftrören.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):Hudutslag, klåda, svullnad i mun- och halsslemhinnor (angioödem).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Acetylcystein Teva ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 C.

Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP/Utg.dat.:. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är acetylcystein. Varje brustablett innehåller 200 mg acetylcystein.

- Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, adipinsyra, povidon,

mikroniserad adipinsyra, aspartam, citrusarom.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Acetylcystein Teva brustabletter är vita till ljust gula, plana med skåra på den ena sidan, med citrussmak.


Plaströr med 20 brustabletter.

Förpackningsstorlekar: 20, 100 (5x20) och 300 (3x5x20) brustabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel godkändes senast 2016-02-29