iMeds.se

Aco Acnegel

BIPACKSEDEL

LÄKEMEDLETS NAMN, LÄKEMEDELSFORM OCH STYRKA

ACO Acnegel, gel, 20 mg/g.

VAD INNEHÅLLER ACO ACNEGEL?

1 g gel innehåller:

Salicylsyra 20 mg, denaturerad etanol 300 mg, glycerol, propylenglykol, hypromellos och renat vatten.

HUR VERKAR ACO ACNEGEL?

-

INNEHAVARE AV FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

Tel: 08-622 36 50


Tillverkare:

Bioglan AB

Malmö

VAD ANVÄNDS ACO ACNEGEL FÖR?

ACO Acnegel används för att förebygga och behandla mild till måttlig acne.

NÄR SKA ACO ACNEGEL INTE ANVÄNDAS?

-

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR ACO ACNEGEL ANVÄNDS:

-

GRAVIDITET

Under graviditeten bör det behandlade hudområdet ej vara större än ansiktet.

AMNING

Kan användas vid amning.

TRAFIKVARNING

-

VAD SKALL DU UNDVIKA NÄR DU ANVÄNDER ACO ACNEGEL?

Effekten av samtidig användning med andra vissa utvärtes medel inklusive naturläkemedel är inte studerad.

HUR SKALL DU ANVÄNDA ACO ACNEGEL?

Rengör huden och stryk sedan in gelen över kvisslor och hudområden som lätt drabbas av acne. Används 1-3 gånger dagligen under minst 2 veckor. Eftersom man inte kan bota acne måste behandlingen pågå under lång tid, oftast flera månader. Kontakta läkare vid djupa inflammerade förändringar som orsakar ärr.

VILKA BIVERKNINGAR KAN ACO ACNEGEL GE?

Gelen kan ge övergående sveda. Vid besvärande torrhet och fjällning kan användningen minskas till en gång per dag. Om huden blir irriterad bör behandlingen avslutas. Kontakta läkare om du misstänker att ACO Acnegel har gett dig allvarliga biverkningar.

HUR SKA ACO ACNEGEL FÖRVARAS?

Förvaras vid högst 25ºC.

VILKEN HÅLLBARHET HAR ACO ACNEGEL?

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

DATUM FÖR SENASTE REVIDERING AV BIPACKSEDELN

2008-05-12