iMeds.se

Aco Alsolgel

Läkemedelsverket 2016-02-18


Bipacksedel: Information till användaren


ACO Alsolgel, 10 mg/g, gel


aluminiumacetotartrat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad ACO Alsolgel är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Alsolgel

3. Hur du använder ACO Alsolgel

4. Eventuella biverkningar

5. Hur ACO Alsolgel ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad ACO Alsolgel är och vad det används för

ACO Alsol gel används för lindring av klåda vid t ex insektsbett. Används även för uttorkning av vätskande sår/eksem.


2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Alsolgel


Använd inte ACO Alsolgel:

om du är allergisk mot aluminiumacetotartrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen.


Andra läkemedel och ACO Alsolgel

Effekten av samtidig användning av andra läkemedelär inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

ACO Alsolgel kan användas under graviditet och amning med undantag för behandling av bröstvårtor.


Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

3. Hur du använder ACO Alsolgel


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Gelen strykes på huden vid behov en eller flera gånger dagligen.


Om du har använt för stor mängd av ACO Alsolgel

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kan ge övergående sveda.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur ACO Alsolgel ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25ºC.

Öppnad tub är hållbar i 6 månader.


Används före utgångsdatum som anges på tuben efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Genomskinlig gel.

Plasttub med skruvlock innehållande 30 geller 150 g gel.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-02-181