iMeds.se

Actikerall

Bipacksedel: Information till användaren


Actikerell 5 mg/g + 100 mg/g kutan lösning


fluorouracil + salicylsyra


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Actikerall är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Actikerall

3. Hur du använde Actikerall

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Actikerall ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Actikerall är och vad det används för


Actikerall innehåller två aktiva beståndsdelar, fluorouracil och salicylsyra.

Fluorouracil tillhör en grupp läkemedel som kallas antimetaboliter som hämmar celltillväxt (cytostatika). Salicylsyra är en substans som mjukgör hård hud.

Actikerall är en lösning för att behandla aktinisk keratos (grad I/II) hos vuxna patienter med ett friskt immunsystem.

Aktinisk keratos är små hårda, fjälliga eller skrovliga fläckar på huden. De kan vara röda eller ljust bruna eller ha samma färg som din hud. De kan kännas torra eller ojämna och de är ibland lättare att känna än att se.

Dessa hudförändringar förekommer ofta hos personer som har utsatts för mycket sol.


Fluorouracil och salicylsyra som finns i Actikerall kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Actikerall


Använd inte Actikerall

Vissa andra läkemedel kan förstärka biverkningarna av Actikerall eller leda till andra biverkningar. Se ”Andra läkemedel och Actikerall” nedan.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Actikerall


Barn och ungdomar

Actikerall ska inte användas av barn eller ungdomar under 18 år. Barn får vanligtvis inte aktinisk keratos.


Andra läkemedel och Actikerall

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Om flera läkemedel används på samma gång kan effekten av enskilda läkemedel förstärkas eller försvagas.


Var speciellt noga att tala om för läkaren om du tar något av följande:


Graviditet, amning och fertilitet

Du ska inte använda Actikerall under amning eller graviditet eller om du misstänker graviditet.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga speciella försiktighetsåtgärder krävs.


Actikerall innehåller dimetylsulfoxid som kan verka irriterande på huden.


3. Hur du använder Actikerall


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering

Actikerall bör appliceras en gång om dagen om inte läkaren har sagt något annat. Om du har aktinisk keratos i ett område med tunn hud t.ex. runt ögonen och på tinningen, kan läkaren råda dig att använda Actikerall mer sällan. Om allvarliga biverkningar uppstår ska du minska administreringsfrekvensen av läkemedlet till tre gånger per vecka till dess att biverkningarna avtar. Det kan också vara nödvändigt för läkaren att övervaka din behandling oftare.


Bruksanvisning

För användning på huden (kutan användning).


Ytterligare anvisningar

Actikerall får inte komma i kontakt med ögonen, insidan av munnen eller näsan eller könsorganen (slemhinnor).

Actikerall lösning kan ge bestående fläckar på kläder, tyger eller akryl (som akryl badkar), och därför ska kontakt med dessa material undvikas.

Varning: Brandfarligt – håll borta från eld eller öppna lågor.

Rådfråga din läkare regelbundet under behandlingen.


Behandlingens längd

Actikerall appliceras på den aktiniska keratosen en gång dagligen till dess att förändringen har läkt fullständigt eller i högst 12 veckor. Förbättring av aktinisk keratos kan ses så tidigt som 4 veckor efter behandlingens start och den ökar över tid upp till 12 veckor. Förbättringen av aktinisk keratos kan fortsätta i upp till 8 veckor efter att man avslutat behandlingen. Man ska fortsätta med behandlingen även om ingen förbättring sker under de fyra första veckorna.


Om du tycker att effekten av Actikerall är för stark eller för svag ska du tala med läkare eller apotekspersonal.


Om du använt för stor mängd av Actikerall

Om du använt en för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du applicerar Actikerall oftare än en gång om dagen kommer du troligen att få hudreaktioner som kan vara mera allvarliga. Om detta sker ska du kontakta läkaren.


Om du har glömt att använda Actikerall

Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt behandlingen enligt läkarens anvisningar eller enligt beskrivning i denna bipacksedel.


Om du slutar att använda Actikerall

Kontakta läkaren om du vill avbryta behandlingen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Actikerall orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Lätt till medelsvår irritation och inflammation vid applikationsområdet förekommer hos de flesta patienter som behandlas med Actikerall. Om dessa reaktioner blir allvarliga ska du kontakta din läkare.


Eftersom detta läkemedel har en starkt mjukgörande effekt på huden, kan vit missfärgning och fjällning av huden förekomma.


Salicylsyran i Actikerall kan orsaka lätt irritation som hudinflammation (dermatit) och kontaktallergiska reaktioner hos patienter med känslig hud eller som är allergiska mot salicylsyra. Symtom på kontaktallergiska reaktioner kan omfatta klåda, rodnad och små blåsor också utanför applikationsområdet.


Biverkningar kan förekomma med följande frekvenser:


Mycket vanliga, förekommer hos fler än 1 av 10 användare

Reaktioner på applikationsstället

hudrodnad (erytem), inflammation, irritation (inklusive brännande känsla), smärta, klåda


Vanliga, förekommer hos färre än 1 av 10 användare


Mindre vanliga, förekommer hos färre än 1 av 100 användare


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Actikerall ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25oC. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas. Tillslut flaskan väl för att förhindra uttorkning.


Använd Actikerall inom 3 månader efter första öppnandet av flaskan.


Använd inte Actikerall om du upptäcker kristaller i lösningen.


Varning: Brandfarligt – håll borta från eld eller öppna lågor.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är fluorouracil och salicylsyra.

1 g (= 1,05 ml) kutan lösning innehåller 5 mg fluorouracil och 100 mg salicylsyra.

Övriga innehållsämnen är dimetysulfoxid; etanol,vattenfri; etylacetat; pyroxylin;

poly (butylmetakrylat, metylateakrylat).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Actikerall är en klar, färglös till svagt orangevit kutan lösning.


Detta läkemedel är förpackat i en brun glasflaska med en barnskyddad förslutning av vit polypropen i en

pappkartong. Flaskans förslutning är kopplad till en borste som används för att applicera lösningen.

Applikationsborsten (CE märkt) består av plast (polyeten) med borsthår av nylon fastsatt i ett

skaft av rostfritt stål (V2A).

Förpackningsstorlek: flaska innehållande 25 ml kutan lösning.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Almirall Hermal GmbH

Scholtzstrasse 3

D-21465 Reinbek

Tyskland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Land

Varunamn


Tyskland


Actikerall-Almirall 5 mg/g + 100 mg/g Lösung zur Anvendung auf der Haut


Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Litauen, Lettland, Estland, Portugal


Actikerall


Spanien


Actikerall 5 mg/g + 100 mg/g Solución Cutánea


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-09-15

5