iMeds.se

Actiq

Bipacksedel: Information till användaren


Actiq 200 mikrogram komprimerad sugtablett med applikator

Actiq 400 mikrogram komprimerad sugtablett med applikator

Actiq 600 mikrogram komprimerad sugtablett med applikator

Actiq 800 mikrogram komprimerad sugtablett med applikator

Actiq 1200 mikrogramkomprimerad sugtablett med applikator

Actiq 1600 mikrogram komprimerad sugtablett med applikator


fentanyl


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Actiq är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Actiq

Hur du använder Actiq

Eventuella biverkningar

Hur Actiq ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. 1. Vad Actiq är och vad det används för


Actiq innehåller den aktiva substansen fentanyl som är ett starkt smärtstillande läkemedel som kallas opioid. Actiq‑enheten kommer som en sugtablett på en hållare.


Fentanyl som finns i Actiq kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonalom du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion


2. Vad du behöver veta innan du använder Actiq


Använd inte Actiq om

du inte regelbundet varje dag under minst en veckas tid, använder ett receptbelagt opioidläkemedel (t.ex. kodein, fentanyl, hydromorfon, morfin, oxikodon, petidin) för att behandla ihållande smärta. Har du inte använt sådana läkemedel får du inte använda Actiq, då det kan öka risken för att din andning blir farligt långsam och/eller ytlig, eller t.o.m. avstannar.

Använd inte Actiq om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Actiq.


Varningar och försiktighet

När du behandlas med Actiq ska du fortsätta att använda de opioidläkemedel du redan tar mot din ihållande (dygnet-runt) cancersmärta.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Actiq om:


Actiq innehåller cirka 2 gram socker och ett högt intag utsätter dig för en förhöjd risk för tandröta som kan vara allvarlig. Det är därför viktigt att du fortsätter hålla en god mun- och tandhygien under behandlingen med Actiq. Vänd dig till läkare om du uppvisar sådana allvarliga lokala effekter.


Barn och ungdomar

Actiq rekommenderas inte för barn under 16 år.


Andra läkemedel och Actiq

Använd inte Actiq och tala med din läkare eller apotekspersonal om du tar:

Andra fentanylläkemedel som tidigare har ordinerats för din genombrottssmärta. Om du fortfarande har några av dessa fentanylläkemedel kvar i hemmet, prata med apotekspersonal hur du kan kassera dessa.


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana eller naturläkemedel. Tala särskilt med din läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:


Om du ska genomgå en operation som kräver narkos.Risken för biverkningar ökar om du tar läkemedel som vissa antidepressiva medel eller antipsykosmedel. Actiq kan interagera med dessa läkemedel och du kan uppleva förändringar av mentalt tillstånd (t.ex. upprördhet, hallucinationer, koma), och andra effekter som kroppstemperatur över 38 °C, ökad hjärtfrekvens, instabilt blodtryck och överaktiva reflexer, muskelstelhet, avsaknad av koordination och/eller symtom från mag-tarmkanalen (t.ex. illamående, kräkningar, diarré). Läkaren berättar om Actiq är lämpligt för dig.


Actiq med mat och dryck och alkohol


Graviditet och amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Du ska inte använda Actiq vid förlossning eftersom fentanyl kan orsaka andnöd hos det nyfödda barnet. Det finns också en risk att det nyfödda barnet får abstinenssymtom av läkemedlet om Actiq används under en lång tid under graviditet.


Fentanyl kan gå över i bröstmjölk och orsaka biverkningar hos det ammade spädbarnet. Använd inte Actiq om du ammar. Du får bara börja amma efter att minst 5 dagar har gått sedan den sista dosen av Actiq.


Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel, om du är gravid eller ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Detta läkemedel kan påverka förmågan att köra bil eller sköta maskiner. Du bör diskutera med din läkare om det är säkert för dig att köra eller sköta maskiner de närmsta timmarna efter intag av Actiq. Du ska inte köra eller sköta maskiner om du känner dig sömnig eller yr, har dimsyn eller dubbelseende eller har svårt för att koncentrera dig. Det är viktigt att du vet hur du reagerar på Actiq innan du kör eller sköter maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Actiq innehåller glukos och sackaros (typer av socker)

Om din läkare har sagt att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar Actiq.

Varje sugtablett innehåller ca 2 gram glukos. Detta bör beaktas om du har diabetes mellitus.

Innehållet av glukos i sugtabletten kan vara skadligt för tänderna. Var noga med att borsta dina tänder regelbundet.


3. Hur du använder Actiq

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


När du börjar använda Actiqkommer du och din läkare att tillsammans ta reda på vilken dosering som behövs för att lindra din genombrottssmärta. Det är mycket viktigt att du följer läkarens anvisningar exakt.


Hur läkemedlet tas upp i din kropp

När du placerar sugtabletten i munnen:


Medan den rätta dosen fastställs

När du tar Actiq bör du snabbt uppleva viss smärtlindring. Innan det är fastställt vilken dos som behövs för effektiv lindring av din genombrottssmärta kanske du inte fått tillräcklig smärtlindring 30 minuter efter användning av en Actiq-enhet (15 minuter efter det att du slutade använda Actiq-enheten). Om detta händer kan din läkare låta dig ta en andra Actiq-enhet av samma styrka för att behandla en och samma episod av genombrottssmärta. Använd inte en andra Actiq-enhet om inte din läkare säger det. Använd aldrig mer än två enheter för att behandla en episod av genombrottssmärta.


Medan rätt dosering håller på att fastställas kan du behöva mer än en styrka Actiq-enheter hemma. Ha dock endast de styrkor av Actiq-enheterna som du behöver använda hemma. Detta för att förhindra möjlig förväxling och överdosering. Tala med apotekspersonalen hur du kan kassera överblivna Actiq-enheter.


Hur många enheter ska användas

När rätt dos har fastställts tillsammans med din läkare, använd 1 enhet för en episod av genombrottssmärta. Tala med din läkare om din angivna Actiq-dos inte lindrar din genombrottssmärta under flera på varandra följande episoder av genombrottssmärta. Din läkare kommer att bestämma om din dosering behöver ändras.


Du måste genast tala med din läkare om du använder Actiq mer än fyra gånger per dag eftersom han/hon då kan vilja ändra ditt andra läkemedel som ges mot ihållande (dygnet-runt) smärta. Efter detta, när din ihållande smärta är under kontroll, kan det vara nödvändigt att ändra dosen Actiq. För bästa effektiva smärtlindring, tala med din doktor om din smärta och hur Actiq fungerar för dig så att dosen om nödvändigt kan ändras.


Så här tar du läkemedlet


Öppna förpackningen– varje Actiq-enhet är förpackad i en egen blisterförpackning.Hur du använder Actiq-enheten


Den effektivaste lindringen får du om du förbrukar sugtabletten helt inom 15 minuter. Om du förbrukar Actiq för snabbt kommer du att svälja mer av läkemedlet och få sämre lindring av din genombrottsmärta.
Hur ofta ska du använda Actiq?

När dosen som effektivt kontrollerar din smärta har fastställts ska du inte använda fler än fyra Actiq sugtabletter per dag. Om du tror att du kan behöva mer än fyra Actiq subtabletter per dag ska du omedelbart tala med din läkare.


Hur många Actiq sugtabletter ska du använda?

Använd inte mer än två enheter för att behandla en och samma episod av genombrottssmärta.


Om du har använt för stor mängd Actiq

De vanligaste biverkningarna från att använda för stor mängd är sömnighet, illamående eller yrsel

Om du börjar känna dig yr, illamående eller mycket sömnig innan sugtabletten är fullständigt upplöst, ta ut Actiq-enheten ur munnen och tillkalla någon person i ditt hem som kan hjälpa dig.


En allvarlig biverkan av Actiq är långsam och/eller ytlig andning. Detta kan inträffa om dosen Actiq är för hög eller om du tar för mycket Actiq.

Om detta inträffar sök omedelbart medicinsk hjälp.


Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Vad man ska göra om ett barn eller vuxen av misstag tagit Actiq

Om du tror att någon av misstag har tagit Actiq, sök omedelbart medicinsk hjälp. Försök att hålla personen vaken (genom att ropa personens namn och skaka personens arm eller axel) tills akut hjälp kommer.


Om du har glömt att använda Actiq

Om genombrottssmärtan fortfarande pågår kan du använda Actiq enligt din läkares ordination. Om genombrottssmärtan har slutat, använd inte Actiq förrän nästa episod av genombrottsmärta.


Om du slutar att använda Actiq

Du ska sluta använda Actiq när du inte längre har någon genombrottssmärta. Du måste dock fortsätta ta ditt vanliga smärtlindrande opioidläkemedel för att behandla din ihållande cancersmärta i enlighet med din läkares anvisningar. Du kan få abstinenssymtom liknande de möjliga biverkningarna av Actiq när du slutar ta Actiq. Om du upplever abstinenssymtom eller om du är oroad över din smärtlindring ska du kontakta läkare. Läkaren kommer att utvärdera ditt behov av läkemedel för att minska eller ta bort abstinenssymtomen.


Om du har några ytterligare frågor om denna produkt, fråga din läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du märker några av dessa, kontakta din läkare. De allvarligaste biverkningarna är mycket ytlig andning, lågt blodtryck och chock.


Du eller din vårdare ska TA UT Actiq-enheten ur munnen, omedelbart kontakta läkare och tillkalla akut hjälp om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar - du kan behöva akut medicinsk vård:


Information till vårdare
Om du ser att patienten som tar Actiq har långsam och/eller ytlig andning eller om du har haft svårt att väcka personen, ska följande OMEDELBART utföras:

Ta ut Actiq-enheten från personens mun med hjälp av hållaren och håll den utom räckhåll för barn och husdjur tills den är kasserad.

Om du känner dig överdrivet yr, sömnig eller på annat sätt sjuk medan du använder Actiq, använd hållaren för att ta bort sugtabletten och kassera den enligt instruktionerna i denna bipacksedel (se avsnitt 5). Kontakta sedan din läkare för ytterligare anvisningar om användande av Actiq.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 till 10 användare):

Förvirring, ångest, se eller höra saker som inte finns (hallucinationer), depression, humörsvängningar


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 till 100 användare):


Har rapporterats(förekommer hos ett okänt antal användare):

Följande biverkningar har också rapporterats vid användning av Actiq sugtablett men det är okänt hur ofta de förekommer:

Tillbakadraget tandkött, tandköttsinflammation, tandlossning, allvarliga andningsbesvär, rodnad, värmekänsla, diarré, svullnad i armar och ben, trötthet, sömnlöshet, feber, abstinensbesvär (kan uppträda i form av biverkningarna illamående, kräkning, diarré, ångest, frossa, darrningar och svettningar).


Vid användning av Actiq kan du uppleva irritation, smärta och sår på den plats där du placerar läkemedlet och blödning från tandköttet.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Aqtiq ska förvaras


Det smärtstillande läkemedlet i Actiq är mycket starkt och kan vara livshotande om det av misstag tas av ett barn. Actiq ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Hur du kasserar Actiq efter användning

Delvis förbrukad Actiq sugtablett kan innehålla tillräckligt med läkemedel för att vara skadligt eller livshotande för ett barn. Även om det bara finns lite eller inget läkemedel kvar på hållaren måste även hållaren omhändertas på lämpligt sätt som följer:


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är fentanyl. Varje enskild sugtablett innehåller antingen:

200 mikrogram fentanyl (som citrat),

400 mikrogram fentanyl (som citrat),

600 mikrogram fentanyl (som citrat),

800 mikrogram fentanyl (som citrat),

1200 mikrogram fentanyl (som citrat),

1600 mikrogram fentanyl (som citrat).


Övriga innehållsämnen är:

Sugtablett:

Hydrerade dextrater (motsvarande ca 2 gram glukos).

Citronsyra, dinatriumfosfat, artificiellt smakämne med bärsmak (maltodextrin, propylenglykol, artificiella smakämnen och trietylcitrat), magnesiumstearat.


Ätbart lim som fäster subtabletten vid hållaren

Modifierad majsbaserad livsmedelsstärkelse E 1450, florsocker (som sackaros och majsstärkelse), vatten.


Märkbläck

Vatten, avparaffinerat vitt shellack, propylenglykol, briljantblått E 133.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Actiq består av en vit till benvit sugtablett fäst vid hållare för administrering i munhålan. Sugtabletten kan bli något spräcklig under förvaring. Detta beror på små förändringar i smakämnena i produkten och påverkar på intet sätt läkemedlets funktion.


Actiq finns i 6 olika styrkor: 200, 400, 600, 800, 1200 eller 1600 mikrogram. Styrkan är angiven på den vita sugtabletten, på hållaren, på blisterförpackningen och på kartongen för att säkerställa att du tar rätt läkemedel. Varje styrka är förknippad med en särskild färg.


Aqtic sugtabletter tillhandahålls i enskilda blisterförpackningar.

Blisterförpackningar tillhandahålls i kartonger om 3, 6, 15 eller 30 enskilda Actiq-enheter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

TEVA Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Sverige

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel godkändes senast: 2016-08-29