iMeds.se

Acura

Information för alternativet: Acura 10 Mg Komprimerad Sugtablett, visa andra alternativ
Document: Acura 10 mg lozenge PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Acura 10 mg komprimerad sugtablett (sugtablett)


cetirizindihydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Acura är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Acura

3. Hur du tar Acura

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Acura ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Acura är och vad det används för


Cetirizindihydroklorid är den aktiva substansen i Acura.

Acura är ett läkemedel mot allergi.


Till vuxna och barn från 6 år används Acura för


Cetirizindihydroklorid som finns i Acura kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Acura


Ta inte Acura


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Acura om:

du har epilepsi eller riskerar att få kramper.


Om du ska genomgå allergitest, ska du sluta använda Acura minst 3 dagar innan eftersom Acura kan påverka resultatet av testet.


Det har inte visats att alkohol (vid 0,5 promille i blodet, motsvarande ett glas vin) och cetirizin påverkar varandra, när cetirizin tas i normal dos. Precis som för alla a

ntihistaminer bör dock samtidig konsumtion av alkohol undvikas.


Barn

Komprimerade sugtabletter rekommenderas inte till barn under 6 år eftersom sugtabletterna inte möjligör korrekt dosering.


Andra läkemedel och Acura

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Egenskaperna hos cetirizin gör att ingen påverkan av eller på andra läkemedel förväntas.


Acura med mat och dryck

Absorptionen av cetirizin påverkas inte nämnvärt av mat.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Som med vissa andra läkemedel ska Acura undvikas av gravida kvinnor. Om en gravid kvinna oavsiktligt använder läkemedlet bör detta inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Behandlingen med Acura bör dock upphöra.


Du ska inte använda Acura under amning eftersom cetirizin passerar över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Kliniska studier har inte visat att Acura ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.


Om du avser att framföra motorfordon, delta i tänkbart farliga aktiviteter eller använda maskiner ska du inte överskrida rekommenderad dos. Du bör känna till hur du reagerar på läkemedlet.


Om du är känslig kan samtidig användning av alkohol eller andra lugnande medel påverka din uppmärksamhet och reaktionsförmåga ytterligare.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.3. Hur du tar Acura


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Sug på tabletten tills den är upplöst.

Kan tas med eller utan vatten.


Vuxna och ungdomar över 12 år

1 sugtablett (10 mg) dagligen.


Barn 6 - 12 år

½ sugtablett (5 mg) 2 gånger dagligen.


Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion

Rekommenderad dos till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg dagligen.


Om du upplever att effekten av Acura är för svag eller för stark ska du kontakta läkare.


Behandlingstid

Behandlingstiden beror på typ, varaktighet och orsak till dina besvär och bestäms av läkaren.


Om du har tagit för stor mängd av Acura

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stelhet, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och svårigheter att kasta vatten har rapporterats.


Om du har glömt att ta Acura

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Acura och kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symtom:

Dessa symtom kan vara tecken på överkänslighetsreaktioner, anafylaktisk chock och angioödem. Sådana reaktioner är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer).


Följande biverkningar har också rapporterats.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Har rapporterats(förekommer hos ett okänt antal användare).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Acura ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Acura är en rund, vit eller nästan vit komprimerad sugtablett med brytskåra på båda sidorna. Sugtabletten kan delas i 2 lika stora delar.


Aluminiumblister: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30 eller 100 sugtabletter per förpackning.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Oy Verman Ab

Kauppakaari 2

04201 Kervo

Finland


Tillverkare

Losan Pharma GmbH

Otto Hahnstrasse 13

79395 Neuenburg

Tyskland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Sverige Acura 10 mg komprimerad sugtablett

Finland Heinix 10 mg imeskelytabletit


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-08-11


5