iMeds.se

Addex-Kalium


Bipacksedel: Information till användaren


Addex-Kalium, 2 mmol/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning

Kaliumhydroxid och dikaliumfosfattrihydrat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Addex-Kalium är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Kalium

3. Hur du använder Addex-Kalium

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Addex-Kalium ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Addex-Kalium är och vad det användsför


Addex-Kalium är ett koncentrat till infusionsvätska som ges av sjukvårdspersonal som dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Den tillhör en grupp läkemedel som kallas elektrolytlösningar som används vid elektrolytbrist. Addex-Kalium används vid kaliumbrist och pågående kaliumförluster, t.ex. då du får vätska eller näring via dropp.


Kaliumhydroxid och dikaliumfosfattrihydrat som finns i Addex-Kalium kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du ges Addex-Kalium


Du ska inte ges Addex-Kalium


Varningar och försiktighet

Läkemedlet måste spädas före användning.


Addex-Kalium skall användas med försiktighet vid

Sjukvårdspersonalen kontrollerar detta.


Addex-Kalium höjer osmolaliteten (antalet lösta molekyler) i infusionslösningen och kan öka risken för tromboflebit (inflammation i ett ytligt blodkärl). Tala med läkare eller sjuksköterska om du upplever rodnad och smärta i närheten av stället där du fick droppet.


Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Addex-Kalium.


Andra läkemedel och Addex-Kalium

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid rekommenderade doser.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du ges detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända effekter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du ges Addex-Kalium


Du kommer vanligtvis att få detta läkemedel på sjukhus genom dropp i ett blodkärl (intravenös infusion) efter det att lösningen är utspädd. Infusionshastigheten och mängden lösning som du får beror på dina behov, den sjukdom som behandlas och den maximala dygnsdosen. Din läkare kommer att avgöra vad som är rätt dos för dig.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Då givna doseringsanvisningar följts har inga biverkningar av Addex-Kalium rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Addex-Kalium ska förvaras


Sjukvårdspersonalen är ansvariga för förvaring av Addex-Kalium och eventuellt avfall. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Addex-Kalium är en steril, klar lösning. Den levereras i ampuller eller injektionsflaskor av plast.

Förpackningsstorlek: ampull 20 x 10 ml, injektionsflaska 10 x 10 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av försäljningstillstånd

Fresenius Kabi AB

SE-751 74 Uppsala


Tillverkare

Fresenius Kabi Norge AS

NO-1753 Halden


Denna bipacksedel ändrades senast


2014-12-12

3