iMeds.se

Addex-Magnesium

Läkemedelsverket 2014-11-19

Bipacksedel: Information till användaren


Addex-Magnesium, 1 mmol/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning


Magnesiumsulfat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Addex-Magnesium är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Magnesium

3. Hur du använder Addex-Magnesium

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Addex-Magnesium ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Addex-Magnesium är och vad det användsför


Addex-Magnesium är ett koncentrat till lösning som ges av sjukvårdspersonal som en infusion in i en ven (intravenöst dropp). Den tillhör en grupp läkemedel som kallas elektrolytlösningar som används vid elektrolytbrist.Addex-Magnesium används vid magnesiumbrist och pågående magnesiumförluster, t.ex. vid vätskedropp eller då du får näring endast via dropp.


Magnesiumsulfat som finns i Addex-Magnesium kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du ges Addex-Magnesium


Du ska inte ges Addex-Magnesium

om du är allergisk mot magnesiumsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Läkemedlet måste spädas före användning.


Addex-Magnesium skall användas med försiktighet vid nedsatt njurfunktion, störd hjärtfunktion med rubbning i hjärtats nervfunktion eller svåra andningsbesvär, och magnesiumkoncentrationen i blod och urin ska regelbundet kontrolleras. Detta kommer göras av sjukvårdspersonal.


Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Addex-Magnesium.


Andra läkemedel och Addex-Magnesium

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid rekommenderade doser.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du ges detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända effekter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du ges Addex-Magnesium


Du kommer vanligtvis att få denna medicin genom dropp i ett blodkärl (intravenös infusion) efter det att lösningen är utspädd. Infusionshastigheten och mängden lösning som du får beror på dina behov, den sjukdom som behandlas och den maximala dygnsdosen. Din läkare kommer att avgöra vad som är rätt dos för dig.


Om du har fått för stor mängd av Addex-Magnesium

Det är inte troligt att du kommer att ges för stor mängd eftersom du kommer att övervakas under behandlingen av en läkare eller sjuksköterska. Tala dock omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska om du tror att du har fått för stor mängd av Addex-Magnesium. Det tidigaste tecknet på överdosering är minskade reflexer. Massiv överdosering kan leda till andningsstopp och hjärtstillestånd.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Då givna doseringsanvisningar följs har inga biverkningar av Addex-Magnesium rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Addex-Magnesium ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används inte om du märker att förpackningen är skadad eller om lösningen inte är klar.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP eller Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Addex-Magnesium är en steril, klar lösning. Den är förpackad i injektionsflaskor av polypropen.

Förpackningsstorlek 10 x 10 ml.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av försäljningstillstånd

Fresenius Kabi AB

SE-751 74 Uppsala, Sverige


Tillverkare

Fresenius Kabi Norge AS

NO-1753 Halden, Norge


Denna bipacksedel ändrades senast


2014-11-19

3