iMeds.se

Adequanin Vet.

Information för alternativet: Adequanin Vet. 250 Mg/Ml Injektionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

BIPACKSEDEL


Adequanin vet. 250 mg/ml injektionsvätska, lösning1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:


Daiichi Sankvo Altkirch SARL

9 rue de 3 ème Zouaves

BP 60005

68131 Altkirch Cedex

Frankrike

Tillverkare:

Vericore Ltd, Dundee, Storbritannien


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Adequanin vet. 250 mg/ml injektionsvätska, lösning


3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


En ampull à 1 ml innehåller

Aktivt ämne: 250 mg polysulfaterad glykosaminoglykan.

Hjälpämnen: Natriumhydroxid eller saltsyra (till pH 5,5 – 6,5), vatten.


4. INDIKATION(ER)


Behandling av icke infektiös, traumatisk eller degenerativ ledsjukdom hos häst.


Den polysulfaterade glykosaminoglykanen (PSGAG) är en semisyntetisk substans som

liknar ledbroskets mukopolysackarider.

I friska leder är syntes och nedbrytning av ledbrosket i jämvikt. Vid traumatisk och degenerativ ledsjukdom är denna jämvikt störd, vilket resulterar i en ökad nedbrytning med ytterligare förlust av glykosaminoglykaner som följd.

PSGAG hämmar enzym som anses vara av betydelse vid nedbrytning av brosk, stimulerar syntesen av proteoglykaner och hyaluronsyra och ökar härigenom synovialvätskans viskositet.


5. KONTRAINDIKATIONER


Adequanin ska inte användas vid känd överkänslighet mot polysulfaterade glykosaminoglykaner, ökad blödningstendens, lever- och njurinsufficiens.6. BIVERKNINGAR


Lokala reaktioner som övergående svullnad i den behandlade leden har registrerats

under de två första dygnen efter injektion. Om förändringarna kvarstår skall en
infektion misstänkas och lämplig behandling ges. Avvakta med ytterligare injektioner
av Adequanin.

Om tecken eller symtom på överkänslighet observeras skall behandlingen med

Adequanin avbrytas.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Häst


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


1 ml (250 mg) ges intraartikulärt 1 gång per vecka, maximalt 5 injektioner.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

-


10. KARENSTID


Noll dygn.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC). Sedan ampullen öppnats bör den användas omedelbart.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.


12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


Adequanin kan förlänga koagulationstiden vilket bör beaktas när ett kirurgiskt ingrepp planeras.

Adequanin skall inte ges i infekterade leder då PSGAG genom sina verkningsmekanismer kan befrämja uppkomsten av septiska processer.


Fertilitetsstudie på sto och hingst har ej utförts. Adequanin skall ej användas till dräktiga djur. Information om eventuellt ogynnsamma effekter på foster saknas.


PSGAG kan öka effekten av antikoagulantia. Samtidig användning av PSGAG och icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) ökar risken för gastro-intestinal blödning.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2015-12-22


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Information lämnas av innehavarena v godkännande för försäljning.