iMeds.se

Advantage Vet.

Document: Advantage vet. KATT spot-on solution PL change

BIPACKSEDEL


Advantage vet. 100 mg/ml spot-on lösning till katt1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Animal Health GmbH,, D-51368 Leverkusen, Tyskland.


Tillverkare:

KVP Pharma und Veterinärprodukte GmbH, D-24106 Kiel, Tyskland


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Advantage vet. 100 mg/ml spot-on lösning till katt


3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Aktiv substans:

100 mg/ml imidacloprid

Hjälpämnen:

1 mg/ml Butylhydroxitoluen (E321)

Benzylalkohol


Varje pipett innehåller:Pipett


Imidacloprid

Butylhydroxitoluen (E321)

Advantage vet. till katt < 4 kg

0,4 ml

40 mg

0,4 mg

Advantage vet. till katt ≥ 4 kg

0,8 ml

80 mg

0,8 mg


4. INDIKATION(ER)

Förebyggande och botande behandling vid loppangrepp på katt. En behandling varar i 3-4 veckor. Produkten kan användas som en del i behandlingsstrategin mot allergisk hudinflammation (Flea Allergy Dermatitis (FAD)) orsakad av loppor efter diagnosticering av veterinär.


5. KONTRAINDIKATIONER

Diande kattungar under 8 veckor skall ej behandlas.

Skall inte användas till djur med känd överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.


6. BIVERKNINGAR

Lösningen har bitter smak. Salivering kan inträffa om djuret slickar sig på applikationsstället. Detta är ej tecken på förgiftning och försvinner inom några minuter.


I enstaka fall kan hudreaktioner såsom hårförlust, rodnad, klåda och sårnader förekomma. Upphetsning och desorientering har också rapporterats. Sällsynta fall av ökad salivation och nervösa symtom i form av inkoordination, darrningar och depression har rapporterats på katt.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG

Katt


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Veterinärens rekommendation skall alltid följas.

Dosering och behandlingstabell


Katt (kg kroppsvikt)

Produkt

Antal pipetter

Imidacloprid

mg/kg kroppsvikt

Under 4 kg

Advantage vet. till katt

1 x 0,4 ml

Minimum 10

4 kg och tyngre

Advantage vet. till, katt

1 x 0,8 ml

Minimum 10


Nya loppangrepp kan inträffa inom 6 veckor eller längre efter det att behandlingen påbörjats. Mer än en behandling kan komma att behövas beroende på mängden loppor i omgivningen. Som hjälp med att sanera omgivningen kan ett bekämpningsmedel verksamt mot vuxna loppor och dess utvecklingsstadier användas

Effekten kvarstår även om djuret utsätts för väta, t ex häftigt regn. Om djuret badas ofta kan en förnyad behandling visa sig nödvändig. Behandlingen skall dock ej upprepas oftare än en gång i veckan


Bruksanvisning

Tag ut pipetten ur förpackningen. Håll pipetten upprätt, vrid och dra av huven. Vänd huven och sätt den på pipetten, vrid av och avlägsna förseglingen.
Det är viktigt att innehållet töms på oskadad hud och på ett ställe där djuret har liten möjlighet att slicka sig. Om pipetten töms enligt anvisning är djurets möjlighet att slicka i sig lösningen minimal.


Dela håret i kattens nacke tills huden är synlig. Placera pipettens topp på huden och kläm pipetten flera gånger tills innehållet är tömt direkt på huden.9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Endast för utvärtes bruk.

Om pipetten töms enligt anvisning är djurets möjlighet att slicka i sig lösningen minimal (se sektion 6 Biverkningar).

Det är viktigt att innehållet töms på oskadad hud och på ett ställe där djuret har liten möjlighet att slicka sig


10. KARENSTID

Ej relevant.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras ej tillsammans med mat, drycker och djurfoder.


12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


För djuret:

Endast för utvärtes bruk. Skall inte ges genom munnen.

Förgiftning som följd av oavsiktligt intag via munnen är föga trolig. Om detta skulle inträffa bör symtomatisk behandling insättas under veterinärs överinseende. Det finns ingen känd specifik antidot, varför aktivt kol rekommenderas.

Försiktighet skall iakttagas för att undvika att pipettens innehåll kommer i kontakt med djurets ögon eller mun. Tillåt ej djuren att putsa varandra direkt efter behandling.


För användaren:

Tvätta händerna noggrant efter behandlingen.

Vid spill på huden tvätta med tvål och vatten.

Personer med känd hudkänslighet kan vara extra känsliga mot produkten.

Undvik att tubens innehåll kommer i kontakt med ögon eller mun.

Om produkten oavsiktligt kommer i ögonen, spola med vatten

Om hud eller ögonirritation kvarstår skall läkare kontaktas.

Intag av mat, dryck samt rökning skall helt undvikas under behandlingstillfället


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2016-09-23


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Senare undersökningar har visat att imidacloprid, utöver effekt på vuxna loppor, även har effekt på lopplarver i det behandlade djurets omgivning. Larvstadier i djurets omgivning dör efter kontakt med ett behandlat djur.

Lösningsmedel som ingår i Advantage Vet. kan orsaka fläckar på läder, plast, textilier eller behandlade ytor. Låt vätskan torka innan kontakt med dessa material tillåts.

Inga embryotoxiska, teratogena eller reproduktionstoxikologiska effekter har observerats i de studier som utförts med imidacloprid på råtta eller kanin. Studier på dräktiga och digivande honkatter samt avkomman är begränsade. Inga tecken som indikerar att dessa djur påverkas negativt har dock hittills observerats.

Interaktioner har ej observerats mellan denna produkt i dubbel rekommenderad dos och följande vanligen förekommande veterinärprodukter: lufenuron, pyrantel och prazikvantel. Detta har också demonstrerats genom ett stort antal rutinbehandlingar som utförts under fältmässiga förhållanden, inklusive vaccination.


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


Bayer A/S

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

2300 Köpenhamn S

Danmark4