iMeds.se

Afluria


Bipacksedel: Information till användaren


Afluria

Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta.

Vaccin mot influensa (spjälkat virus, inaktiverat).


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn vaccineras. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Afluria är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn får Afluria

3. Hur Afluria används

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Afluria ska förvaras

6. Förpackingens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Afluria är och vad det används för


Afluria är ett vaccin. Detta vaccin hjälper till att skydda dig eller ditt barn mot influensa, särskilt hos personer som löper hög risk för komplikationer i samband med influensan.

Afluria är avsett för vuxna och barn från 5 år.

Afluria ska användas i enlighet med officiella rekommendationer.


När vaccinet Afluria ges till en person, kommer immunsystemet (kroppens egna försvarssystem) att producera ett eget skydd (antikroppar) mot sjukdomen. Inget av innehållsämnena i vaccinet kan orsaka influensa.


Influensa är en sjukdom som kan sprida sig snabbt och som orsakas av olika virusstammar som årligen kan förändras. Det är därför du eller ditt barn kan bli vaccinerad varje år. Den största risken för att insjukna i influensa infaller under de kallaste månaderna mellan oktober och mars. Om du eller ditt barn inte vaccinerades under hösten, finns det fortfarande en anledning till att bli vaccinerad ända fram till våren, eftersom du och ditt barn löper risk att få influensa fram till dess. Din läkare kan rekommendera den lämpligaste tidpunkten att bli vaccinerad.


Afluria skyddar dig eller ditt barn mot tre virusstammar som vaccinet innehåller från ca 2 till 3 veckor efter injektionen.


Inkubationstiden för influensa är några dagar, vilket innebär att om du eller ditt barn utsätts för smitta omedelbart före eller efter vaccinationen, kan du eller ditt barn ändå bli sjuk.


Vaccinet skyddar inte mot vanlig förkylning, även om vissa av symtomen liknar influensans.


2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn får Afluria


För att säkerställa att Afluria är lämpligt för dig eller ditt barn är det viktigt att berätta för läkaren eller apotekspersonalen om några av nedanstående punkter gäller dig eller ditt barn. Fråga läkaren eller apotekspersonalen om det är någonting du inte förstår.


Använd inte Afluria

om du eller ditt barn är allergisk mot:
- de aktiva substanserna, eller
- något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller
- något ämne som kan förekomma i liten mängd såsom ägg (ovalbumin

eller hönsproteiner) eller antibiotikapreparaten neomycin eller polymyxin.


om du eller ditt barn är sjukt med hög feber eller har en akut infektion, skall vaccinationen senareläggas till dess att du eller ditt barn har tillfrisknat.


Varningar och försiktighet


Tala med läkare innan du får Afluria om du eller ditt barn har nedsatt immunförsvar (immunbristsjukdom eller tar läkemedel som påverkar immunsystemet).


Läkare avgör om du eller ditt barn skall få vaccinet.


Om du eller ditt barn av någon orsak skall ta blodprov inom några dagar efter en influensavaccination, tala då om detta för läkaren. Det är på grund av att falska positiva provsvar har observerats hos ett fåtal patienter som nyligen vaccinerats.


Som för alla vacciner ger inte Afluria ett fullgott skydd till alla som är vaccinerade.


Andra läkemedel och Afluria


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare eller apotekspersonal kommer att kunna avgöra om du ska få Afluria.

Influensavacciner kan användas under hela graviditeten. Det finns mersäkerhetsdata tillgängliga för de 6 sista månaderna i jämförelse med de 3 första månaderna. Data från världsomfattande användning av influensavacciner tyder inte på att vaccinet skulle ha några skadliga effekter på graviditeten eller barnet.


Afluria kan användas vid amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Afluria har ingen eller obetydlig påverkan på din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


Afluria innehåller ovalbumin, kalium och natrium

Afluria innehåller högst 1 µg ovalbumin per dos (0,5 ml).

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (39 mg) kalium per dos, d.v.s. det är väsentligen kaliumfritt.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. det är väsentligen natriumfritt.


3. Hur du använder Afluria


Dosering


Vuxna får en dos med 0,5 ml.


Användning för barn

Barn från 5 år och uppåt får en dos med 0,5 ml.

Om ditt barn är yngre än 9 år och inte har vaccinerats mot influensa tidigare bör en andra dos ges efter minst 4 veckor.


Administreringssätt


Läkaren ger den rekommenderade dosen av vaccinet som en injektion i en muskel eller djupt under huden.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har observerats i kliniska prövningar. Dessa biverkningar beräknas vara vanliga: påverkar 1 till 10 användare av 100.Dessa reaktioner brukar försvinna inom 1 - 2 dagar utan behandling.


Utöver ovan nämnda vanliga biverkningar har följande biverkningar inträffat sedan vaccinet började användas:Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Afluria ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2oC-8oC). Får ej frysas.

Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är influensavirus* (inaktiverat med -propiolakton, spjälkat) från följande stammar:

A/California/7/2009 (H1N1) pdm09 – liknande stam (A/California/7/2009, NYMC X-181)

15 mikrogram HA**

A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – liknande stam (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)

15 mikrogram HA**

B/Brisbane/60/2008-liknande stam (B/Brisbane/60/2008, vildtyp)
per dos om 0,5 ml

15 mikrogram HA*** odlat i befruktade ägg från friska hönsflockar

** hemagglutinin


Detta vaccin uppfyller WHO:s (World Health Organization) rekommendationer (norra hemisfären) och EU:s beslut för säsongen 2016/2017.


Övriga innehållsämnen är natriumklorid, vattenfritt dinatriumfosfat, natriumdivätefosfatdihydrat, kaliumklorid, kaliumdivätefosfat, kalciumklorid och vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Afluria är en 0,5 ml suspension i en förfylld spruta med propp (klorbutylgummi) med eller utan nål, förpackningsstorlek: 1 eller 10 sprutor.

Suspensionen är en klar till något grumlig vätska med lite sediment som suspenderas vid omskakning.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Seqirus GmbH

Emil-von-Behring-Straße 76

D-35041 Marburg

Tyskland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Belgien, Danmark, Finland, Frankrike,

Grekland, Italien, Luxemburg, Nederländerna

Norge, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige,

Tjeckien,Tyskland: Afluria®

Irland, Storbritannien: Enzira®

Storbritannien: Influenza Vaccine

(Split virion, inactivated) Ph. Eur


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-07-22


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal


Försiktighet:

Pediatrisk population

Under influensasäsongen 2010 för den södra hemisfären sågs en oväntad ökning av antalet rapporter av feber och feberkramper hos barn under 5 år efter vaccinering mot säsongsinfluensa med denna produkt. Feberkramper var mindre vanliga (d.v.s. rapportfrekvensen beräknades vara inom intervallet ≥ 1/1000 till < 1/100)*.

Ett ökat antal fall av feber rapporterades även i åldergruppen 5 till under 9 år. För denna åldersgrupp ska därför ett beslut att vaccinera med Afluira baseras på noga övervägande av möjlig nytta och risk för individen.

På grund av den ökade risken för feberkramper hos barn yngre än 5 år har indikationen för vaccinet begränsats till användning endast hos vuxna och barn äldre än 5 år.

(*uppskattat från epidemiologiska undersökningar)


Anvisningar om användning och hantering


(Se också avsnitt 3. Hur du använder Afluria).

10