iMeds.se

Agiolax

Läkemedelsverket 2015-07-01


Bipacksedel: Information till användaren

Agiolax, Granulat

Plantaginis semen ovatae, Plantaginis testa ovatae, Sennae fructus angustifoliae


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Agiolax är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Agiolax

3. Hur du använder Agiolax

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Agiolax ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Agiolax är och vad det används för


Agiolax används för korttidsanvändning vid tillfällig förstoppning hos barn äldre än 10 år och vuxna.


Agiolax innehåller frön av Platago ovata, ispaghulaskal och tinnevellysennafröskidor som tillhör en grupp läkemedel som ökar tjocktarmens rörelser.


2. Vad du behöver veta innan du använder Agiolax


Använd inte Agiolax:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Agiolax.

Agiolax eller andra laxermedel ska inte ges vid akuta eller ihållande magbesvär utan att läkare konsulterats. Laxermedel ska inte användas dagligen under längre tid än 1-2 veckor. Vid mer än två veckors bruk bör läkare kontaktas och orsaken till förstoppningen undersökas.

Långtidsanvändning kan orsaka uttorkning och kaliumbrist samt förvärra förstoppningen.


Andra läkemedel och Agiolax

Behandlingseffekten kan påverkas om Agiolax tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Långvarigt bruk av laxermedel kan ge kaliumbrist och därigenom påverka effekten av vissa hjärtmediciner.


Vid samtidig användning av andra läkemedel som ger kaliumbrist (vissa urindrivande medel, binjurebarksteroider och lakritsrot) kan Agiolax bidra till ytterligare sänkning av kaliumvärdet.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Agiolax under graviditet.


Amning

Okänt om Agiolax går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


Körförmågan och användning av maskiner

Agiolax påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Agiolax


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna (även äldre) och barn över 12 år:

För att få avföring under dagen tas 1 tesked Agiolax efter kvällsmaten och/eller före frukost.

Fukta munnen med lite vatten. Placera granulaten på tungan. Skölj ner granulaten med vatten eller någon annan kall vätska. Dosen kan delas upp i flera små doser. Agiolax bör ej tuggas. Drick alltid minst 250 ml kall vätska till varje dos.


Om man samtidigt tar läkemedel bör man vänta ½-1 timme efter läkemedelsintag innan man tar Agiolax. Behandling av barn under 12 års ålder skall endast ske på läkares inrådan.


Agiolax ger i allmänhet avföring inom 12-24 timmar.

Laxermedel ska inte användas under längre perioder än 1vecka. Användning av Agiolax under längre tid än 1 vecka skall endast ske på läkares inrådan.


Om du har tagit för stor mängd av Agiolax

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar:

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Agiolax ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (”EXP”). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substarnserna är:

5 g granulat (= 1 tesked) innehåller:

Plantaginis semen ovatae (Frön av Platago ovate) 2,60 g

Plantaginis testa ovatae (Ispaghulaskal) 0,11 g

Sennae fructus angustifoliae (Tinnevellysennafröskidor) 0,34-0,66 g

(standardiserad i termer av 15 mg av sennosider)


Övriga innehållsämnen:

Kumminolja, Salviaolja Pepparmyntolja Akaciagummi, Talk, Järnoxid, röd, E 172, Järnoxid, gul, E 172, Järnoxid, svart, E 172, Fast paraffin, Flytande paraffin, Socker (1 g per tesked granulat)


Förpackningsstorlekar: 100 g, 250 g och 1000 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras,


Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Denna bipacksedel ändrades senast 2015-07-01