iMeds.se

AgrippalBIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


AGRIPPAL 2016/2017,injektionsvätska, suspension, i förfylld spruta


Influensavaccin (ytantigener, inaktiverade)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn vaccineras. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:


1. Vad Agrippal är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn använder Agrippal

3. Hur du använder Agrippal

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Agrippal ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Agrippal är och vad det används för


Agrippal är ett vaccin. Vaccinet ger dig eller ditt barn skydd mot influensa, och är särskilt avsett för dem som löper stor risk att drabbas av följdsjukdomar. Agrippal ska användas i enlighet med officiella rekommendationer.


Vid vaccination med Agrippal bildar immunsystemet (kroppens naturliga försvarssystem) sitt eget skydd (antikroppar) mot sjukdomen. Inga av vaccinets innehållsämnen kan orsaka influensa.


Influensa är en sjukdom som kan spridas snabbt och som orsakas av olika stammar som kan förändras varje år. Därför kan du eller ditt barn behöva vaccineras varje år. Risken att smittas av influensa är störst under de kalla månaderna mellan oktober och mars. Om du eller ditt barn inte vaccinerades under hösten, är det fortfarande klokt att vaccineras under perioden fram till våren, eftersom du eller ditt barn löper risk att smittas av influensa fram till dess. Din läkare kan tala om när det är bäst att vaccinera sig.


Agrippal skyddar dig eller ditt barn mot de tre virusstammar som finns i vaccinet från ca 2‑3 veckor efter injektionen.


Inkubationstiden för influensa är några dagar, och om du eller ditt barn utsätts för influensasmitta omedelbart före eller efter vaccinationen, kan du eller ditt barn insjukna trots vaccinationen.


Vaccinet skyddar inte dig eller ditt barn mot vanlig förkylning, även om vissa av symtomen liknar influensa.


2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn använder Agrippal


För att vara säker på att Agrippal är lämpligt för dig eller ditt barn, är det viktigt att du berättar för läkaren eller apotekspersonalen om något av följande gäller dig eller ditt barn. Fråga läkaren eller apotekspersonalen om det är något du inte förstår.


Använd inte Agrippal


- Om du eller ditt barn är allergisk(t) (överkänslig(t) mot:


- Om du eller ditt barn har haft en anafylaktisk reaktion mot tidigare influensavaccination.


- Om du eller ditt barn har en sjukdom med feber eller akut infektion, ska vaccinationen skjutas upp tills dess att du eller ditt barn har tillfrisknat.


Varningar och försiktighet


Före vaccinationen ska du berätta för läkaren om du eller ditt barn har nedsatt immunsvar (immunbrist eller tar läkemedel som påverkar immunsystemet).


Svimning, svaghetskänsla eller andra stressrelaterade reaktioner kan inträffa som svar på en nålinjektion. Tala om för läkaren eller sjuksköterskan om du tidigare har fått denna typ av reaktion.


Din läkare kommer att bestämma om du eller ditt barn bör få vaccinet.


Om du eller ditt barn av något skäl lämnar blodprov inom några få dagar efter en influensavaccination ska du berätta om vaccinationen för din läkare. Detta för att falskt positiva blodprovsresultat har observerats hos några få nyvaccinerade patienter.


I likhet med alla vacciner kan det hända att Agrippal inte ger fullständigt skydd till alla som vaccineras.


Personer som är överkänsliga mot latex:
Även om naturgummilatex inte har spåratsi sprutans spetsskydd har det inte fastställts att det är säkert för latexkänsliga personer att använda Agrippal.


Andra läkemedel och AgrippalGraviditet och amning

Tala om för din läkare eller apotekspersonalen om du är gravid eller tror att du kan vara gravid.


Influensavacciner kan användas under alla stadier av graviditet. En större mängd data om säkerhet finns tillgänglig för den andra och tredje tremånadersperioden jämfört med den första tremånadersperioden. Data från världsomfattande användning av influensavacciner tyder inte på att vaccinet skulle ha några skadliga effekter på graviditeten eller barnet.


Agrippal kan användas under amning.


Din läkare/apotekspersonal kan avgöra om du bör få Agrippal. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Agrippal har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Viktig information om några av innehållsämnena i Agrippal


Agrippal innehåller inte mer än 0,2 µg ovalbumin per 0,5 ml dos och 0,1 µg ovalbumin per 0,25 ml dos.


1 dos Agrippal (0,5 ml) innehåller mindre än 1 mmol (39 mg) kalium och mindre än 1 mmol (23 mg) natrium. Det innebär att Agrippal i princip är kalium- och natriumfritt.


3. Hur du använder Agrippal


Dos


Vuxna får en dos på 0,5 ml


Användning för barn


Barn i åldern 36 månader och äldre får en dos på 0,5 ml.

Barn i åldern 6 månader till 35 månader kan antingen få en dos på 0,25 ml eller en dos på 0,5 ml i enlighet med existerande nationella rekommendationer.

Om ditt barn inte har vaccinerats mot influensa tidigare, ska en andra dos ges efter minst 4 veckor.


Administreringsväg och/eller administreringssätt


Din läkare kommer att injicera den rekommenderade vaccindosen i en muskel eller djupt under huden.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta din läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Agrippal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Under kliniska prövningar har följande biverkningar observerats. Deras frekvenser har skattats som vanliga: förekommer hos 1 till 10 användare av 100.

Dessa reaktioner försvinner vanligen inom 1‑2 dagar utan behandling.


Utöver ovanstående vanliga biverkningar har följande biverkningar förekommit efter det att vaccinet släpptes ut på marknaden:

allergiska reaktioner:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Agrippal ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i kylskåp (2°C ‑ 8°C). Får ej frysas. Förvara sprutan/ampullen i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna är:


Influensavirusantigener (hemagglutinin och neuraminidas) från följande stammar*


A/California/7/2009 (H1N1) pdm09 – liknande stam (A/California/7/2009, NYMC X-181)

15 mikrogram HA**


A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) – liknande stam (A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B)

15 mikrogram HA**


B/Brisbane/60/2008 – liknande stam (B/Brisbane/60/2008, vildtyp)

15 mikrogram HA**


Per 0,5 ml dos


* odlade i befruktade hönsägg från friska hönsbesättningar

** hemagglutinin


Vaccinet uppfyller WHO:s (Världshälsoorganisationen) rekommendation (för norra halvklotet) och EU-beslut för säsongen 2016/2017.


Övriga innehållsämnen är:

Natriumklorid, kaliumklorid, kaliumdivätefosfat, dinatriumfosfatdihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, kalciumkloriddihydrat och vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Agrippal är en injektionsvätska, suspension i 0,5 ml förfylld spruta, med eller utan nål, i förpackningar om 1 eller 10 st.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina 1, 53100 Siena, Italien


Tillverkare

Seqirus Vaccines Ltd.

Gaskill Road Speke Liverpool L24 9GR, Storbritannien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Kroatien, Luxemburg, Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Ungern: Agrippal

Italien: Agrippal S1

Portugal och Spanien: Chiroflu

Tyskland: Begripal

Österrike: Sandovac


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-08-29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Liksom för alla injicerbara vacciner bör lämplig medicinsk behandling och övervakning finnas lätt tillgänglig i händelse av en anafylaktisk reaktion som följd av vaccineringen.


Vaccinet bör uppnå rumstemperatur före injektion.

Kassera vaccinet om det varit fryst.

Omskakas före användning. Efter omskakning är Agrippals normala utseende en klar vätska. Inspektera Agrippal visuellt för förekomst av partiklar eller missfärgning före administrering. Om något av dessa tillstånd föreligger ska innehållet inte användas.

När en förfylld spruta utan nål används, avlägsna spetsskyddet från sprutan och sätt sedan fast en lämplig nål för administrering.


När en halv dos (0,25 ml) ska administreras, kassera hälften av innehållet genom att hålla sprutan upprätt och trycka in kolven tills proppens framkant når den markering som finns på sprutcylindern. Injicera hela det återstående innehållet i sprutan, 0,25 ml.

Vaccinet får inte blandas med andra läkemedel.

Agrippal får under inga omständigheter injiceras intravaskulärt.