iMeds.se

Airomir

Information för alternativet: Airomir 0,1 Mg/Dos Inhalationsspray, Suspension, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Airomir 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension


salbutamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Airomirär och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Airomir

3. Hur du använder Airomir

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Airomirska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Airomir är och vad det användsför


Airomir inhalationssprayinnehåller den aktiva substansen salbutamol som verkar på luftrören, så att dessa vidgas och gör det lättare att andas.


Airomir används för symtomlindring vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) .

Observera att läkemedlet i första hand skall användas för att lindra akuta besvär.


Salbutamol som finns i Airomir kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Airomir


Använd inte Airomir:

om du är allergisk mot salbutamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Airomir.

Före behandlingmed Airomir påbörjas, rådgör med läkare om du har någon av följande sjukdomar:


Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Airomir försämras, ska man omedelbart kontakta läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall kan betyda att annan behandling behövs.


Andra läkemedel och Airomir

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Effektenav behandlingen kan påverkas om Airomir och vissa andra mediciner tas samtidigt. Rådgör därför med läkare före annan samtidig medicinering. Vissa blodtryckssänkande läkemedel (betablockerare) kan minskaeffekten av Airomir.


Om du har för låga kaliumvärden i blodet (hypokalemi) kan detta tillstånd försämras om Airomir används tillsammans med vattendrivande medel, kortisonpreparat eller vissa andra läkemedel mot astma (xantinderivat). Kontakta i sådana fall din läkare för rådgivning.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid användning av Airomir under graviditet.


Det är okänt om salbutamol passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare föreanvändning under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.3. Hur du använder Airomir


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn i åldern 12 år och äldre

Vanlig dos är 1-2 inhalationer vid behov, som ska ge lindring vid en akut astmaattack eller akuta andningsbesvär vid KOL.

Ta inte mer än maximalt 16 inhalationer per dygn.


Barn under 12 år

Vanlig dos för lindring av akut kramp i luftrören är 1 inhalation. Dosen kan ökas till 2 inhalationer vid behov. Den totala användningen vid behov ska inte överskrida 2 inhalationer 4 gånger dagligen.


Om behandlingen inte ger någon effekt eller att du har behov av flera doser per dygn, kontakta din läkare. Öka aldrig din dos utan att rådfråga din läkare.


Se bruksanvisning i slutet av denna bipacksedel för mer information.


Skakainhalationssprayen före användning.

Airomir inhalationsspray kan användas tillsammans med en andningsbehållare för dem som har svårt att koordinera inhalation och sprayavtryck.


För barn under 4 år kan inga rekommendationer göras för dosering då effekten ännu inte har fastställts.


Om du har tagit för stor mängd av Airomir

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


De vanligaste tecknen på överdosering är huvudvärk, hjärtklappning, muskelkramp och oro.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonaleller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Airomir och kontakta din läkareomedelbart om du utvecklar något av följande:

allergiska symptom (mycket sällsynta – kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) som t.ex.


Biverkningar kan uppstå i följande omfattning:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Airomir ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Undvik direkt solljus och värme, högst 30°C.

Innehållet i flaskan förvaras under tryck. Ventilen får ej utsättas för åverkan.

Airomir ger en korrekt dos även om den är kall, t ex vid vintertid, ned till -10°C.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Förpackningen innehåller en inhalator med 200 doser.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavara av godkännande för försäljning:

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Tillverkare:

3M Health Care, Loughborough, Storbritannien.


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-06-22BruksanvisningAvlägsna skyddslocket från munstycket och skaka inhalationssprayen kraftigt. Obs! Tryck ut 4 spraydoser i luften vid första användningstillfället. Upprepa samma procedur om inhalationssprayen står oanvänd i mer än 2 veckor.