iMeds.se

Airomir

Information för alternativet: Airomir 0,1 Mg/Dos Inhalationsspray, Suspension, visa andra alternativ

PRODUKTRESUMÉ1. LÄKEMEDLETS NAMN


Airomir 0,1 mg/dos inhalationsspray, suspension.


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


Varje dos innehåller 0,1 mg salbutamol (som salbutamolsulfat).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Inhalationsspray, suspension


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer


För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).


Airomir är indicerat för vuxna, ungdomar och barn. För barn under 4 år, se avsnitt 4.2 och 5.1.


4.2 Dosering och administreringssätt


Dosering

Individuell dosering eftersträvas.


Vid ett astmaanfall kan patienten tillfälligt behöva öka dosen. Om astmasymtomen kvarstår eller patientens tillstånd försämras efter en tillfällig ökning av dosen, bör läkare uppsökas snarast möjligt. Biverkningar kan sättas i samband med högre doser av läkemedlet. Den högsta rekommenderade dagliga dosen ska inte överskridas.


Vuxna och barn i åldern 12 år och äldre:

Anfallskupering: 1-2 inhalationer vid behov.

Maximal dosering: ca 16 inhalationer per dag.


Barn under 12 år:

Anfallskupering: 1 inhalation vid behov. Dosen kan ökas till 2 inhalationer vid behov. Vidbehovsanvändning av salbutamol ska inte överskrida 8 inhalationer per dag. Behov av kompletterande användning eller en plötslig ökning av dosen tyder på försämrad astma (se avsnitt 4.4).


För att få bättre terapeutisk effekt hos barn och andra patienter som har svårigheter att koordinera inhalation och sprayavtryck, rekommenderas att Airomir inhalationsspray används tillsammans med en andningsbehållare.


Mindre barn som använder Airomir bör använda en andningsbehållare med ansiktsmask.


Pediatrisk population

Effekten för Airomir för barn < 4 år har ännu inte fastställts, den lägsta effektiva dosen är inte bestämd. Tillgängliga säkerhetsdata finns beskrivet i avsnitt 5.1.


Administreringssätt


Patienten bör ges information om hur man använder inhalatorn och få instruktioner om korrekt inhalationsteknik, se nedan.

BruksanvisningAvlägsna skyddslocket från munstycket och skaka inhalationssprayen kraftigt. Obs! Tryck ut 4 spraydoser i luften vid första användningstillfället. Upprepa samma procedur om inhalationssprayen står oanvänd i mer än 2 veckor.