iMeds.se

Alendronat Orifarm Veckotablett

Document: Alendronat Orifarm Veckotablett 70 mg tablet PL change

Bipacksedeln: Information till användaren


Alendronat Orifarm Veckotablett 70 mg tabletter


natriumalendronat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alendronat Orifarm Veckotablett är och vad det används för

2. Vad du hehöver veta innan du tar Alendronat Orifarm Veckotablett

3. Hur du tar Alendronat Orifarm Veckotablett

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alendronat Orifarm Veckotablett ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Alendronat OrifarmVeckotablett är och vad det används för


Alendronat Orifarm Veckotablett tillhör en klass av icke-hormonella preparat, som kallas bisfosfonater.


Alendronat Orifarm Veckotablett används för att:

- behandla en sjukdom som kallas osteoporos (benskörhet) som är vanligt hos kvinnor efter klimakteriet.

- minska risken för att få höft- och ryggkotsfrakturer.


Alendronat Orifarm Veckotablett bromsar den förlust av benmassa som sker i samband med klimakteriet. Alendronat Orifarm Veckotablettbygger samtidigt upp ny benmassa och minskar därför risken för benbrott (frakturer) i höftben och i ryggkotor.


Osteoporos leder till en förtunning och försvagning av skelettet. Efter klimakteriet slutar äggstockarna att producera kvinnligt könshormon, östrogen. Då minskar benmassan och skelettet blir svagare. Ju tidigare en kvinna når klimakteriet, desto större är risken för henne att få osteoporos.


Osteoporos är en smygande sjukdom, som vanligen saknar symtom. Utan behandling kan osteoporos leda till frakturer (benbrott) vanligen i höft, ryggkotor och handleder. Även om frakturer vanligen orsakar smärta kan frakturer i ryggkotor gå omärkt förbi tills de orsakar längdminskning. Frakturer kan lätt uppstå under vardagliga sysslor, som t ex tyngre lyft. Även händelser som vanligtvis inte leder till skador, t ex fall, kan hos patienter med osteoporos orsaka frakturer.


Alendronat som finns i Alendronat Orifarm Veckotablett kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Alendronat Orifarm Veckotablett


Ta inte Alendronat Orifarm Veckotablett

- om du är allergisk mot alendronatnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

- om du har sjukliga förändringar, t ex förträngning i matstrupen

- om du inte kan sitta eller stå upprätt i 30 minuter

- om du har en låg kalciumnivå i blodet


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Alendronat Orifarm Veckotablett:


Innan du använder Alendronat Orifarm Veckotablett bör du även berätta för din läkare om du:

- har otillräcklig funktion i bisköldkörtlarna (paratyreoidea), för låg halt i blodet av kalcium (kalk) eller vitamin D (vitamin D-brist).


Medan du tar Alendronat Orifarm Veckotablett:

- uppmuntras du hålla god munhygien, göra regelbundna kontroller hos tandläkare och rapportera eventuella orala symtom som exempelvis lösa tänder, smärta eller svullnad till din läkare.

- uppmuntras du rapportera eventuell smärta i lår, höft eller ljumske till din läkare, då detta kan vara symptom på en spricka i höftbenet.

- måste du kontakta läkare om du får symptom på esofageal irritation, t.ex. svårigheter att svälja, smärta eller svullnad, retrosternal smärta (smärta bakom bröstbenet när du sväljer) eller nytillkommen eller förvärrad halsbränna.


Särskild försiktighet krävs om du tar Alendronat Orifarm Veckotablett tillsammans med anti-inflammatoriska och smärtstillande läkemedel från läkemedelsgruppen icke-steroida anti-inflammatoriska medel (NSAID:er), eftersom gastrointestinala biverkningar då kan inträffa oftare.


Barn och ungdomar

Alendronat skal ej ges til barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Alendronat Orifarm Veckotablett

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller tänkas ta andra läkemedel.

Alendronat Orifarm Veckotablett ska inte intas vid samma tidpunkt som föda, kalktabletter, magsyraneutraliserande medel, vitaminer och/eller andra mediciner, eftersom dessa kan påverka upptaget av Alendronat Orifarm Veckotablett i kroppen.

Vänta minst 30 minuter efter det du tagit Alendronat Orifarm Veckotablett innan du tar någon annan medicin eller äter.


Alendronat Orifarm Veckotablett med mat och dryck

Det är viktigt att ta Alendronat Orifarm Veckotablett endast med vanligt kranvatten. Andra drycker minskar upptaget och därmed effekten av Alendronat Orifarm Veckotablett.

Effekten av behandlingen kan minska om Alendronat Orifarm Veckotablett intas vid samma tidpunkt som andra läkemedel, föda eller drycker (andra än vanligt vatten).

Vänta minst 30 minuter efter det du tagit Alendronat Orifarm Veckotablett innan du tar någon annan medicin eller äter.


Graviditet och amning

Graviditet:

Använd inte Alendronat Orifarm Veckotablett om du är gravid.


Amning:

Okänt om Alendronat Orifarm Veckotablett går över i modersmjölk. Använd inte Alendronat Orifarm Veckotablett om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Alendronat Orifarm Veckotablett förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller handha maskiner. Dock kan vissa biverkningar, som yrsel och svindel, vilka har rapporterats för alendronat, påverka vissa patienters förmåga att framföra fordon eller använda maskiner. Den individuella reaktionen på alendronat kan variera.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Alendronat Orifarm Veckotablett


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


En tablett Alendronat Orifarm Veckotablett tas en gång per vecka. För att försäkra dig om att Alendronat Orifarm Veckotablett ska göra nytta och för att undvika irritation i matstrupen är det viktigt att du tar medicinen enligt föreskriften nedan. Då minskar risken för att tabletten skall fastna i matstrupen.


Om du har tagit för stor mängd av Alendronat Orifarm Veckotablett

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, drick ett fullt glas mjölk och kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Alendronat Orifarm Veckotablett

Om du glömt ta en tablett, ta då en tablett Alendronat Orifarm Veckotablett på morgonen dagen efter att du kommit ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Återgå därefter till att ta en tablett per vecka på den dag du ursprungligen bestämt.


Om du slutar att ta Alendronat Orifarm Veckotablett

Ta Alendronat Orifarm Veckotablett en gång i veckan enligt föreskrift. Det är viktigt att du fortsätter ta Alendronat Orifarm Veckotablett så länge som läkaren rekommenderar.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Alendronat Orifarm Veckotablett och kontakta omedelbartläkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever följande symtom:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

svårighet att svälja, irritation eller sår i matstrupen


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- smärta lokaliserat bakom bröstbenet eller nytillkommen eller förvärrad halsbränna.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Andra biverkningar

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

muskel-, led- och benvärk som ibland kan vara svår


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- illamående, kräkningar, blodig avföring

- hudutslag och hudrodnad

- smakstörningar


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan vara tecken på en benskada i örat.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Alendronat Orifarm Veckotablett ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ovala, vita, bikonvexa tabletter, på ena sidan märkta APO och på den andra med ALE 70.

Förpackningsstorlekar:

Blister: 1, 4, 12, 24 tabletter

Burk: 100 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB,

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen

Sverige: Alendronat Orifarm Veckotablett

Danmark: Alendronat Orifarm


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-03-11