iMeds.se

Alfuzosin Actavis

Information för alternativet: Alfuzosin Actavis 10 Mg Depottablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-03-16

Bipacksedel: Information till användaren


Alfuzosin Actavis 10 mg depottabletter


alfuzosinhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alfuzosin Actavis är och vad används det för

2. Vad du behöver veta innan du använder Alfuzosin Actavis

3. Hur du använder Alfuzosin Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alfuzosin Actavis ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Alfuzosin Actavis är och vad det används för


Alfuzosin Actavis leder till att muskulaturen i prostata, urinblåsa och urinrör slappnar av, vilket förbättrar urinflödet. Alfuzosin Actavis används vid godartad prostataförstoring och vid kompletterande behandling med kateter i urinröret. Alfuzosin Actavis tillhör en grupp läkemedel som kallas alfa-1-blockerande läkemedel.


Alfuzosinhydroklorid som finns i Alfuzosin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Alfuzosin Actavis


Använd inte Alfuzosin Actavis:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Alfuzosin Actavis. Detta gäller särskilt:


Inom några timmar efter intag av Alfuzosin Actavis kan du känna att du fårblodtrycksfall när du reser dig upp eller sätter dig upp.Du kan också känna yrsel, trötthet eller svettning. Om detta inträffar bör du ligga ner tills symtomen har försvunnit fullständigt. Detta är inträffar oftast i början av behandlingen och är övergående. Informera din läkare eftersom dosen kan behöva justeras.

Hos patienter som har någon hjärtsjukdom eller behandlas med blodtryckssänkande läkemedel har uttalat blodtrycksfall rapporterats. Risken för att utveckla lågt blodtryck och relaterade biverkningar kan vara större hos äldre personer.


Om du ska genomgå ögonkirurgi på grund av gråstarr (grumlighet av ögonlinsen) ska du informera din ögonspecialist före operationen om att du använder eller har använt Alfuzosin Actavis. Detta för att användning av Alfuzosin Actavis kan orsaka komplikationer under operation vilka kan hanteras om din specialist är informerad.


Andra läkemedel och Alfuzosin Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Du ska inte använda Alfuzosin Actavis om du tar andra alfa-1-blockerande läkemedel (används vid prostataförstoring och vid högt blodtryck).


Alfuzosin Actavis kan påverka och påverkas av vissa andra läkemedel såsom:


Om du ska få narkos tala om för läkaren att du tar Alfuzosin Actavis, eftersom kombinationen av alfuzosin och narkosmedel kan ge instabilt blodtryck.


Graviditet och amning

Ej relevant.


Körförmåga och användning av maskiner

I början av behandlingen kan Alfuzosin Actavis försämra reaktionsförmågan hos vissa patienter, vilket man bör tänka på då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Alfuzosin Actavis


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos för vuxna är 1 depottablett dagligen efter kvällsmåltid.


Det är viktigt att du sväljer tabletten hel, då det annars är ökad risk för biverkningar.


Om du upplever att effekten av Alfuzosin Actavis är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


Användning för barn

Alfuzosin Actavis rekommenderas inte till barn.


Om du har använt för stor mängd av Alfuzosin Actavis:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Alfuzosin Actavis:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonaleller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Alfuzosin Actavis och kontakta omedelbart läkare eller åk till sjukhuset om du får något av följande symtom:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Huvudvärk, yrsel/svindel. Illamående, buksmärtor. Kraftlöshet.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Svindel (framför allt när man hastigt reser sig upp). Svimning. Ökad hjärtfrekvens. Plötsligt blodtrycksfall (ofta i början av behandlingen eller vid återinsättande), värmevallningar. Rinnsnuva. Matspjälkningsproblem, diarré. Hudutslag (med eller utan blåsor), klåda. Urininkontinens. Svullnad (ödem), bröstsmärtor.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Minskat antal vita blodkroppar. Lågt antal blodplättar. Ögonsjukdomen Intraoperative Floppy Iris Syndrome. Förmaksflimmer. Kräkningar. Leverskada, leversjukdom. Krampaktig och långvarig erektion.


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt viaLäkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Alfuzosin Actavis ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är alfuzosinhydroklorid 10 mg per depottablett.

- Övriga innehållsämnen är hypromellos, povidon, hydrerad vegetabilisk olja, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat, propylenglykol, kolloidal, vattenfri kiseldioxid, titandioxid (E 171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Rund, bikonvex, vit filmdragerad tablett.


Förpackningsstorlek:

7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 30x1, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 500 tabletter.

Eventuellet kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Actavis Group hf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-03-16

4