iMeds.se

Alfuzosin Actavis

Information för alternativet: Alfuzosin Actavis 10 Mg Depottablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-03-16

Produktresumé

Läkemedlets Namn

Alfuzosin Actavis 10 mg depottablett

Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

1 tablett innehåller alfuzosinhydroklorid 10 mg.


För fullständig förteckning överhjälpämnen, se avsnitt 6.1.

Läkemedelsform

Depottablett.


Utseende: Rund, bikonvex, vit filmdragerad tablett

Kliniska Uppgifter

Terapeutiska indikationer

Behandling av måttliga till svåra symtom vid benign prostatahyperplasi. Detta inkluderar kompletterande behandling vid kateterisering av uretra i samband med akut urinretention (AUR) vid BPH och fortsatt behandling efter borttagande av kateter.

Dosering och administreringssätt

Vuxna

BPH: 1 depottablett 10 mg dagligen efter kvällsmåltid.


AUR: 1 depottablett 10 mg dagligen efter måltid från första dagen med kateter.

Behandlingen fortsätter efter borttagande av kateter såvida inte recidiv av AUR tillstöter eller sjukdomen försämras.


Depottabletten ska sväljas hel.


Äldre och patienter med njurinsufficiens

Farmakokinetiska och kliniska säkerhetsdata visar att samma dos kan ges till äldre och till patienter med njurinsufficiens (kreatininclearance >30 ml/min) som till övriga patienter.

Alfuzosin Actavis ska inte ges till patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <30 ml/min) mot bakgrund av att kliniska säkerhetsdata saknas för denna patientgrupp (se avsnitt 4.4).


Leverinsufficiens

Alfuzosin Actavis är kontraindicerat för patienter med leverinsufficiens.


Pediatrisk population:

Effekt av alfuzosin har inte kunnat påvisas hos barn i åldern 2 till 16 år (se avsnitt 5.1). Därför är alfuzosin inte indicerat för användning i pediatrisk population.

Kontraindikationer

Varningar och försiktighet

Alfuzosin Actavis 10 mg depottabletter ska ej ges till patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance<30 ml/min) mot bakgrund av att kliniska säkerhetsdata saknas för denna patientgrupp.

Alfuzosin Actavis bör ges med försiktighet till patienter som står på antihypertensiva medel eller nitrater.

Vissa patienter kan utveckla postural hypotension med eller utan symtom (yrsel, trötthet, svettning) inom några timmar efter administrering. Effekten är oftast övergående, inträffar i början av behandlingen och utgör oftast inget hinder för fortsatt behandling.


Vid uppföljning efter lansering har uttalat blodtrycksfall rapporterats hos patienter med riskfaktorer sedan tidigare (såsom underliggande hjärtsjukdomar och/eller samtidig behandling med blodtryckssänkande medel). Risken för att utveckla hypotoni och relaterade biverkningar kan vara större hos äldre personer. Försiktighet böriakttas vid förskrivning av Alfuzosin Actavistilläldre patienter.


Försiktighet ska iakttas när alfuzosin ges till patienter som har svarat uttalat hypotensivt på andra alfa-1-receptorblockerande medel.Hos hjärtpatienter ska behandlingen av hjärtinsufficiens fortsätta. Om angina pectoris återkommer eller förvärras ska behandlingen med alfuzosin avbrytas.


Alfuzosin ska, som övriga alfa-1-receptorblockande läkemedel, användas med försiktighet hos patienter med akut hjärtsvikt.


Patienter med medfödd QTc-förlängning, med tidigare känd, förvärvad QTc-förlängning eller som tar läkemedel kända för att förlänga QTc-intervall ska utredas innan och under administrering av alfuzosin.


Patienter bör informeras om att tabletten ska sväljas hel. Andra administreringssätt, såsom att krossa, pulverisera eller tugga tabletten ska undvikas. Felaktig administrering kan leda till oönskad frisläppning och absorption av läkemedlet med risk för tidiga biverkningar.


Under kataraktkirurgi hos vissa patienter som behandlas eller tidigare har behandlats med tamsulosin har man observerat att irismuskeln under operation har blivit diffus i konsistensen (på engelska ”Intraoperative Floppy Iris Syndrome”). Enstaka rapporter har noterats även för andra alfa-1-blockerare och därför kan en klasseffekt inte uteslutas. Förändringarna i irismuskeln kan försvåra kataraktoperationen och därför ska ögonkirurgen före operationen informeras om pågående eller tidigare behandling med alfa-1-blockerare.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Kontraindicerade kombinationer:

Alfa-1-receptorblockerande medel (se avsnitt 4.3).


Kombinationer där försiktighet ska iakttas:

Potenta CYP3A4-hämmare (såsom ketokonazol, itrakonazol och ritonavir) eftersom nivåerna av alfuzosin i blodet ökar.

Ökningen av alfuzosin Cmaxoch AUClastefter upprepade doser av ketokonazol 400 mg dagligen var 2,3-faldig respektive 3,2-faldig efter en engångsdos av 10 mg alfuzosin.

Se även avsnitt 4.4.


Administrationavallmän narkostill patienter som behandlasmedalfuzosinkan ledatillinstabilt blodtryck.

Inga farmakodynamiska ellerfarmakokinetiska interaktionermellanalfuzosinochföljandeläkemedelharobserveratsi studier på friskaförsökspersoner:warfarin, digoxin, hydroklortiazidochatenolol.


Fertilitet, graviditet och amning

Ej relevant på grund av indikationsområdet.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Det finns inga tillgängliga data om påverkan på reaktionsförmågan.

Biverkningar som yrsel och svaghet kan förekomma, huvudsakligen i början av behandlingen.

Detta bör beaktas vid bilkörning och användning av maskiner.

Biverkningar

Vanligast är yrsel, som inträffar hos ca 5 % av behandlade patienter.


Frekvenserna definieras som:

Mycket vanlig,(≥1/10), vanlig (≥1/100, <1/10), mindre vanlig(1/1,000, <1/100), sällsynt(≥1/10,000, <1/1,000), mycket sällsynt (<1/10,000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Organsystem

Frekvens

alfuzosin 10 mg depottablett

Blod och lymfsystemet

Ingen känd frekvens:

Neutropeni, trombocytopeni

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga:

svindel/yrsel, huvudvärk

Mindre vanliga:

synkopé*, vertigo

Ögon

Ingen känd frekvens:

Intraoperative Floppy Iris Syndrome

Hjärtat

Mindre vanlig:

takykardi

Mycket sällsynt:


angina pectoris hos patienter med befintlig kranskärlssjukdom


Ingen känd frekvens:

förmaksflimmer

Blodkärl

Mindre vanliga:

postural hypotension* (se avsnitt 4.4), värmevallningar

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Mindre vanlig:

rinit

Magtarmkanalen

Vanliga:

illamående, buksmärtor

Mindre vanlig:

dyspepsi, diarré

Ingen känd frekvens:

kräkningar

Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens:

hepatocellulär skada, kolestatisk leversjukdom

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga:

hudutslag (urtikaria), exantem, pruritus

Mycket sällsynt:

angioödem

Njurar och urinvägar

Mindre vanlig:

urininkontinens

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Ingen känd frekvens:

priapism

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga:

asteni

Mindre vanliga:

ödem, bröstsmärtor

*initialt, framför allt vid för hög dos eller återinsättande efter kortare terapiavbrott


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande.Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se.


Överdosering

Vid överdosering ska patienten läggas in på sjukhus, patienten bör placeras i ryggläge och konventionell behandling med blodtryckshöjande läkemedel bör inledas. Vid signifikant hypotension kan den lämpliga symtomatiska behandlingen vara en vasokonstriktor med direkt inverkan på de glatta muskelfibrerna.


På grund av hög proteinbindningsgrad är alfuzosin svårt att avlägsna med dialys. Medicinskt kol bör ges efter eventuell ventrikelsköljning.

Farmakologiska Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel vid benign prostatahyperplasi

ATC-kod: G04CA01


Alfuzosin, som är ett racemat, är ett peroralt verkande kinazolinderivat, som selektivt blockerar postsynaptiska alfa-1-receptorer. In vitro studier har bekräftat substansens selektivitet på alfa-1-receptorerna i trigonumdelen av urinblåsan, uretra och prostatakörteln. De kliniska symtomen vid benign prostatahyperplasi är inte endast relaterade till prostatas storlek utan också till den sympatomimetiska nervimpulsen, som genom att stimulera de postsynaptiska alfa-receptorerna ökar spänningen i den glatta muskulaturen i de nedre urinvägarna. Vid behandling med alfuzosin relaxeras denna glatta muskulatur så att urinflödet förbättras.

Kliniskt belägg för uroselektivitet har visats genom klinisk effekt och god säkerhetsprofil hos män.

Detta gäller även vid behandling av äldre och hypertensiva män.

Hos människa, förbättrar alfuzosin tömningsfunktionen genom att minska uretraltonus och avflödesmotståndet, och underlättar därmed blåstömningen.

I placebo kontrollerade studier på BPH patienter har alfuzosin:

- signifikant ökat maximala urinflödet (Qmax)med i genomsnitt 30 % hos patienter med Qmax

<15 ml/s. Denna förbättring observerades från första dosen.

- signifikant minskat detrusortrycket och ökat volymen som ger tvingande trängningar

- signifikant minskat mängden residualurin.

Dessa urodynamiska effekter leder till en förbättring av Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) d v s lagrings- (irritativa) såväl som tömningssymtom (obstruktiva) vilket tydligt visats.


En lägre frekvens av akut urinretention (AUR) har observerats hos alfuzosinbehandlade patienter jämfört med obehandlade patienter. Alfuzosin ökade även signifikant antalet normala blåstömningar efter borttagande av katetern hos män med en första episod av AUR relaterad til BPH. I jämförelse med placebo reducerade alfuzosin även behovet av kirurgi vid AUR-recidiv upp till 3-6 månader.


Pediatrisk population:

Alfuzosin är inte indicerat för användning i pediatrisk population (se avsnitt 4.2).

I de två studier som genomfördes med 197 patienter i åldern 2 till 16 år med förhöjd tryckgräns för detrusorläckage (detrusor leak point pressure, LP≥40 cm H2O) med neurologiskt ursprung kunde ej någon effekt av alfuzosin påvisas. Patienter behandlades med alfuzosinhydroklorid 0,1 mg/kg/dag eller 0,2 mg/kg/dag där anpassade pediatriska beredningar användes.

Farmakokinetiska egenskaper

Alfuzosin uppvisar linjär kinetik inom det terapeutiska doseringsintervallet. Farmakokinetiken karaktäriseras av stora interindividuella skillnader i plasmakoncentrationerna.


Absorption

Biotillgängligheten är 64 % (45-90 %) efter administrering av konventionell beredningsform. Maximala plasmakoncentrationer erhålls då i medeltal 1,5 timmar (spridning 0,5-6 timmar) efter intag. Biotillgängligheten för depottabletterna är något lägre än för konventionella tabletter 2,5 mg. Maximala plasmakoncentrationer erhålls ca 5 timmar efter intag. Farmakokinetiken hos alfuzosin påverkas inte av födointag.


Distribution

Plasmaproteinbindningen är ca 90 %. Distributionsvolymen för alfuzosin är 2,5 l/kg hos friska frivilliga. Det distribueras till prostata i högre koncentrationer än i plasma.


Eliminering

Halveringstiden för alfuzosin är i medeltal 5 timmar. Alfuzosin har omfattande levermetabolism (flera nedbrytningsvägar), och metaboliterna utsöndras via njurarna samt troligen även via gallan. Av en oralt tillförd dos utsöndras 75-91 % i faeces, varav 35 % av den tillförda dosen som oförändrad substans och resten som metaboliter, vilket visar på en viss gallutsöndring. Ca 10 % av dosen utsöndras i urinen som oförändrad substans. Ingen av metaboliterna har farmakologisk aktivitet.


Nedsatt njur- eller leverfunktion

Distributionsvolymen och clearance ökar vid nedsatt njurfunktion, troligen beroende på minskad proteinbindning. Halveringstiden är dock oförändrad. Hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion är halveringstiden förlängd. De maximala plasmakoncentrationerna är fördubblade, och biotillgängligheten är högre än hos yngre friska frivilliga.


Äldre

Absorptionen efter oral tillförsel är snabbare och AUC är ökat hos äldre (>75 år) än hos yngre personer. De ökade plasmakoncentrationerna kan förklaras av minskad metaboliseringskapacitet hos äldre. Den orala biotillgängligheten är något högre än för yngre personer.

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Prekliniska data visar inte på någon risk för människor.

Farmaceutiska Uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna: Metylhydroxipropylcellulosa, hydrerad vegetabilisk olja, kalciumvätefosfatdihydrat, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

Filmdragering: hypromellose, propylenglykol, titandioxid (E171).

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

Hållbarhet

3 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningstyp och innehåll

Blister PVC/aluminiumfolie.

Depottabletter 10 mg: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 30x1, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 500 tabletter.

Eventuellet kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej relevant.

Innehavare av Godkännande För Försäljning

Actavis Group hf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Nummer på Godkännande för Försäljning

19468

Datum för Första Godkännande/Förnyat Godkännande

2004-12-22/2009-12-22

Datum för Översyn av Produktresumén

2015-03-16