iMeds.se

Alfuzosin Ranbaxy

Bipacksedel: Information till användaren


Alfuzosin Ranbaxy 10 mg depottabletter

alfuzosinhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alfuzosin Ranbaxy är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Alfuzosin Ranbaxy

3. Hur du tar Alfuzosin Ranbaxy

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alfuzosin Ranbaxy ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Alfuzosin Ranbaxy är och vad det används för


Alfuzosin Ranbaxy tillhör en läkemedelsgrupp som kallas alfa-blockerare.

Alfuzosin Ranbaxy kan användas för att behanda symtomen vid godartad prostataförstoring. Detta är ett tillstånd då prostatakörteln förstoras (hyperplasi), men förstoringen är inte elakartad som vid cancer (den är godartad). Detta kan orsaka problem med att kasta vatten (urin). Tillståndet drabbar främst äldre män.Hos ett fåtal patienter med godartad prostataförstoring kan prostatakörteln bli så stor att den helt stoppar urinflödet. Detta kallas akut urinretention.Alfuzosin som finns i Alfuzosin Ranbaxy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innandu tar Alfuzosin Ranbaxy


Ta inte Alfuzosin Ranbaxy


Om du är osäker på om något av detta gäller dig, ta inte alfuzosin utan tala med din läkare.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Alfuzosin Ranbaxy


om du tar andra läkemedel för att behandla högt blodtryck. I så fall kommer din läkare att kontrollera blodtrycket regelbundet, särskilt i början av behandlingen.


om du drabbas av yrsel, svaghet eller svettning inom några timmar efter att du tagit Alfuzosin Ranbaxy. Du ska då lägga dig ner tills symtomen har gått över. Dessa symtom är vanligen kortvariga och förekommer i början av behandlingen. Behandlingen behöver vanligen inte avbrytas (se avsnitt Eventuella biverkningar).


om du tidigare har fått märkbara blodtrycksfall i samband med användning av något annat läkemedel från gruppen alfablockerare. I sådana fall kommer din läkare att inleda behandlingen med alfuzosin med en låg dos som gradvis ökas.


om du har en sjukdom som gör att dina njurar inte fungerar (milt till måttligt nedsatt njurfunktion). Använd inte alfuzosin om ditt kreatininclearance är lägre än 30 ml/min (svårt nedsatt njurfunktion).


om du har akut hjärtsvikt (otillräcklig pumpförmåga av hjärtat).


om du har bröstsmärtor (kärlkramp) och behandlas med ett nitratläkemedel (läkemedel som vidgar blodkärlen i kroppen och gör det lättare för blodet att cirkulera), eftersom detta kan öka risken för blodtrycksfall. Diskutera med läkare om du bör fortsätta eller avbryta behandlingen med Alfuzosin Ranbaxy, framför allt om bröstsmärtorna återkommer eller förvärras.


om du ska genomgå ögonkirurgi på grund av grå starr (grumlighet av linsen) ska du informera din ögonspecialist före operationen att du använder Alfuzosin Ranbaxy eller har tidigare använt alfablockare. Detta för att användning av Alfuzosin Ranbaxy kan orsaka komplikationer under operationen vilka kan hanteras om din ögonspecialist är informerad.


om du har en särskild rubbning i hjärtrytmen eller om du använder läkemedel som kan ge en sådan rubbning i hjärtrytmen (det medicinska ordet för detta är QTc-förlängning). I sådana fall ska läkaren kontrollera dig innan och under behandlingen med Alfuzosin Ranbaxy.


Barn

Alfuzosin Ranbaxy ska inte användas av barn.


Andra läkemedel och Alfuzosin Ranbaxy

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta beror på att alfuzosin kan påverka hur andra läkemedel fungerar. Vissa läkemedel kan även påverka hur alfuzosin fungerar.


Ta inte Alfuzosin Ranbaxy samtidigt med andra alfablockerare t.ex. doxazosin, prazosin, terazosin eller tamsulosin (se avsnittet ”Ta inte Alfuzosin Ranbaxy”).


Effekten och biverkningarna av alfuzosin kan öka vid samtidig användning av vissa läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol, itrakonazol), vissa antibiotika (t.ex. klaritromycin, erytromycin, telitromycin), antidepressiva läkemedel (som nefazodon) och läkemedel vid behandling av HIV (t.ex. ritonavir). Användning av alfuzosin samtidigt med något av dessa läkemedel rekommenderas inte.


Om du använder ett läkemedel mot högt blodtryck eller läkemedel mot bröstsmärtor (nitrater) samtidigt med Alfuzosin Ranbaxy kan detta orsaka yrsel, svaghet eller svettning inom några timmar efter att du tagit detta läkemedel. Om detta inträffar, ligg ner tills symtomen försvinner helt. Tala med läkare eftersom dosen kan behövas ändras. (Se avsnittet ”Varningar och försiktighet”).


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du använder något av ovanstående läkemedel.


Om du ska genomgå en operation som kräver narkos, tala om för läkare att du använder Alfuzosin Ranbaxy innan operationen. Läkaren kan besluta att avbryta behandlingen med Alfuzosin Ranbaxy 24 timmar innan operationen. Detta beror på att det annars kan vara farligt eftersom detta läkemedel kan sänka ditt blodtryck.


Alfuzosin Ranbaxy med mat och dryck


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr eller svag när du tar Alfuzosin Ranbaxy. Framför inte fordon och använd inte maskiner eller verktyg innan du vet hur du reagerar på behandlingen.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Alfuzosin Ranbaxy innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du tar Alfuzosin Ranbaxy


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna:

Godartad prostataförstoring

Rekommenderad dos är en Alfuzosin Ranbaxy 10 mg depottablett en gång dagligen.


Akut urinretention

Rekommenderad dos är en Alfuzosin Ranbaxy 10 mg depottablett en gång dagligen från den dag du får en kateter insatt.


Äldre patienter (över 65 år):

Rekommenderad dos är en Alfuzosin Ranbaxy 10 mg depottablett en gång dagligen. Dosen behöver inte ändras för äldre patienter (över 65 år).


Patienter med njurbesvär

Dosen behöver inte ändras vid milda till måttliga njurbesvär. Det kommer däremot inte skrivas ut av din läkare om du har allvarliga njurbesvär.


Patienter med leverbesvär

Alfuzosin Ranbaxy bör inte användas av patienter med leverbesvär. Men vid milda till måttliga leverbesvär kan andra läkemedel som innehåller en låg dos av alfuzosin användas.


Kvinnor och barn

Alfuzosin Ranbaxy ska inte användas av kvinnor och barn.


Intag av tabletten


Om du har tagit för stor mängd av Alfuzosin Ranbaxy

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Ta med detta informationsblad eller några depottabletter så att läkare vet vad du har tagit. Tala om för läkare hur många depottabletter du tagit. Ligg ner så mycket som möjligt för att stoppa biverkningarna. Försök inte köra själv till sjukhuset.


Om du har glömt att ta Alfuzosin Ranbaxy

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett eftersom detta kan ge upphov till plötsligt blodtrycksfall. Hoppa över den glömda tabletten och ta nästa tablett enligt anvisningarna.


Om du slutar att ta Alfuzosin Ranbaxy

Du bör inte avbryta eller avsluta behandlingen med Alfuzosin Ranbaxy utan att först tala med din läkare. Ta tabletterna enligt ordination och så länge som det ordinerats. Sluta inte ta dem även om du känner dig bättre eftersom symtomen kan komma tillbaka.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Biverkningarna inträffar vanligen i början av behandlingen.


Mycket allvarliga biverkningar

Om någon av följande biverkningar uppkommer, sluta ta Alfuzosin Ranbaxy och kontakta läkare omedelbart eller uppsök närmaste sjukhus.


Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare


Andra biverkningar är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

Skada på levern som orsakats av läkemedel eller kemikalie (levertoxicitet).


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Långvarig och smärtsam erektion av penis, som inte är relaterad till sexuell aktivitet (detta kan vara tecken på ett medicinskt tillstånd kallat priapism).


Om du ska genomgå ögonkirurgi på grund av gråstarr (grumlighet av ögonlinsen) och om du tar eller tidigare har tagit Alfuzosin Ranbaxy kan pupillen vidga sig dåligt och iris (den färgade delen av ögat) kan förlora spänsten under operationen. Detta förekommer enbart under operationen och det är viktigt att ögonspecialisten är medveten om denna möjlighet då operationen kan behöva utföras på ett annat sätt. (Se avsnitt Varningar och försiktighet).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Alfuzosin Ranbaxy ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartorna efter ”Utg.dat.” respektive ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är alfuzosinhydroklorid.

En depottablett innehåller 10 mg alfuzosinhydroklorid.


Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, povidon, talk, magnesiumstearat, hypromellos, hydroxipropylcellulosa.


Tabletten är en depottablett, vilket innebär att den aktiva substansen frisätts från tabletten gradvis och därmed verkar under längre tid.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alfuzosin Ranbaxy 10 mg depottabletter är vita till benvita, runda, odragerade, bikonvexa tabletter med fasade kanter, märkta med ”RY 10” på ena sidan.


Alfuzosin Ranbaxy finns tillgänglig i kartonger med 10, 30 eller 90 depottabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Ranbaxy (UK) Ltd.

5th floor, Hyde Park, Hayes 3

11 Millington Road

Hayes, UB3 4AZ

Storbritannien


Tillverkare

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederländerna


Denna bipacksedel godkändes senast: 2016-10-26