iMeds.se

Algesal

Läkemedelverket 2015-06-02

BIPACKSEDEL: information till användaren


Algesal 100 mg/g salva


Dietylaminosalicylat


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Algesal måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Algesal är och vad det används för

2. Innan du använder Algesal

3. Hur du använder Algesal

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Algesal ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD ALGESAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Algesal är en salva som används för att lindra smärta vid lokal behandling av tillfällig muskelvärk.


2. INNAN DU ANVÄNDER ALGESAL


Använd inte Algesal

om du är överkänslig mot salicylat eller något av övriga innehållsämnen i Algesal.


Var särskilt försiktig med Algesal

Undvik att salvan kommer i kontakt med ögon, slemhinnor (t ex munnen) och i öppna, infekterade eller vätskande sår, samt under täckande förband.


Användning av andra läkemedel

Det finns inget som talar för att Algesal har någon effekt på andra läkemedel.


Graviditet och amning

Det finns risk för att fostret kan påverkas vid användning under graviditet. Rådgör därför alltid med läkare eller apotekspersonal före användning av Algesal under graviditet.

Uppgifter om det verksamma ämnet i Algesal salva överförs i bröstmjölk saknas. Rådgör dock alltid med läkare eller apotekspersonal före användning av Algesal under amning.


3. HUR DU ANVÄNDER ALGESAL


Salvan ingnides försiktigt över hela det smärtande stället tills salvans vita färg försvunnit och huden känns torr. Tvätta händerna efteråt. Vid behov, upprepa behandlingen 3 eller högst 4 gånger dagligen.


Om du använt för stor mängd av Algesal

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Algesal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):Hudutslag, hudrodnad, nässelutslag.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR ALGESAL SKA FÖRVARAS


Förvaras vid högst 25C.


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på tuben.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Elfenbensvit salva.

Aluminiumtub, 100 g.


Innehavare av godkännande för försäljning

BGP Products AB

Box 1498

171 29 Solna


Tillverkare

Thornton & Ross Ltd

Linthwaite Laboratories

Huddersfield, West Yorkshire

HD7 5QH

Storbritannien


Denna bipacksedel godkändes senast:2015-06-02