iMeds.se

Algesal

Läkemedelsverket 2015-06-02

Produktresumé

Läkemedlets Namn

Algesal 100 mg/g salva

Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

1 g salva innehåller 100 mg dietylaminosalicylat.


Beträffande hjälpämnen se 6.1.

Läkemedelsform

Salva. Elfenbensvit.

Milt parfymerad (lavendelolja), smetar ej.

Kliniska Uppgifter

Terapeutiska indikationer

Lokal behandling av tillfällig muskelvärk.

Dosering och administreringssätt

Salvan ingnides försiktigt över hela det smärtande stället. Fortsätt ingnidningen tills

salvans vita färg försvunnit och huden känns torr. Handtvätt rekommenderas efter applicering.

Behandlingen kan upprepas vid behov 3-4 gånger dagligen.


Behandling av barn under 18 år rekommenderas inte på grund av avsaknad av dokumentation angående effekt och säkerhet.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen, salicylater eller mot något hjälpämne.

Varningar och försiktighetsmått

Undvik att salvan kommer i kontakt med ögon, slemhinnor, vätskande dermatoser, eksem, infekterade lesioner och öppna sår, samt under täckande förband.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

Graviditet och amning

Begränsad erfarenhet föreligger av användning av dietylaminosalicylat under graviditet och amning. Med hänvisning till prostaglandinsynteshämmare som ger systemupptag rekommenderas:


Graviditet:

Eftersom tillräcklig dokumentation angående säkerheten av dietylaminosalicylat vid behandling av gravida kvinnor saknas, eller tillräckliga djur- eller epidemiologiska data finns tillgängliga har den potentiella risken inte kunnat fastställas. Algesal salva bör därför inte användas under graviditet.

Amning:

Uppgift om eventuell utsöndring av dietylaminosalicylat i bröstmjölk hos människa eller i djurstudier saknas. Trots att risk för påverkan på barnet anses som liten, men kan inte uteslutas, rekommenderas Algesal inte till ammande mödrar.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sällsynta (<1/1000)

Hud och subkutan vävnad:

Exantem, erytem, urtikaria.

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakologiska Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor

ATC-kod: M02AC00


Algesal framkallar ej vasodilatation med åtföljande hudrodnad. Som andra salicylater har dietylaminosalicylat analgetisk och antiinflammatorisk effekt. Hudpenetrationen underlättas av tillsatsämnen som bildar en emulsion av olja i vatten.

Farmakokinetiska uppgifter

-

Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

Farmaceutiska Uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Lavendelolja, etylenglykolmonopalmitostearat, glycerolmonostearat 40-55, trolamin, stearinsyra, vitt vaselin, lättflytande paraffin, mikrokristallint vax, renat vatten.

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

Hållbarhet

5 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25C.

Förpackningstyp och innehåll

Aluminiumtub, 100g.

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Ej använt läkemedel och avfall skall hanteras enligt gällande anvisningar.

Innehavare av Godkännande För Försäljning

BGP Products AB

Box 1498

171 29 Solna

Nummer På Godkännande För Försäljning

6282

Datum för Första Godkännande/Förnyat Godkännande

1961-02-13/ 2007-07-01

Datum för Översyn av Produktresumén

2015-06-02