iMeds.se

Allopurinol Nordic Drugs


Produktresumé

Läkemedlets Namn

Allopurinol Nordic Drugs 100 mg tabletter.

Allopurinol Nordic Drugs 300 mg tabletter.

Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

1 tablett innehåller 100 mg respektive 300 mg allopurinol.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

Läkemedelsform

Tablett 100 mg (vit, rund, bikonvex med skåra, Ø 9 mm).

Tablett 300 mg (vit, rund, bikonvex med skåra, Ø 12 mm).

Kliniska Uppgifter

Terapeutiska indikationer

Primär gikt, tillstånd med abnormt höga urinsyravärden i serum, särskilt i samband med giktnefropati eller uratsten. Sekundär gikt och sekundär hyperurikemi på grund av sjukdomar med excessiv nukleoproteinkatabolism (akut och kronisk leukemi, polycytemia vera, myelom etc). Som profylax mot urinsyranefropati under intensiv behandling av neoplastiska tillstånd med radioterapi eller antineoplastiska preparat då snabb vävnadsdestruktion kan förekomma.

Dosering och administreringssätt

Vuxna:I lindriga fall ges 100-200 mg dagligen. I moderata fall ges 300-600 mg dagligen. I svåra fall kan doser upp till 700-900 mg dagligen erfordras. Upp till 300 mg Allopurinol Nordic Drugskan ges i engångsdos. Doser överstigande 300 mg bör delas över dagen.

Barn 6-10 år: 100 mg 3 gånger dagligen.

Barn under 6 år: 50 mg 3 gånger dagligen.

Akuta giktattacker: När terapi med Allopurinol Nordic Drugs inleds kan mobilisering av uratutfällning resultera i försämring av akuta giktattacker. Behandling med Allopurinol Nordic Drugsska därför inte påbörjas i samband med ett akut giktanfall, utan först sedan detta avklingat. När behandlingen ska startas efter en akut giktattack rekommenderas en låg initialdos Allopurinol Nordic Drugs (100 mg dagligen) och därefter en gradvis upptrappning för att undvika en försämring. Man kan också under en månad även ge ett effektivt antiinflammatoriskt medel.
För att minska eventuella gastrointestinala besvär bör Allopurinol Nordic
Drugs intas efter måltid.
När Allopurinol Nordic
Drugsanvänds för att ersätta urinsyradrivande medel kan förvärring av giktattacker undvikas om det urinsyradrivande preparat som används utsätts långsamt under en period av cirka en månad efter det att behandlingen med Allopurinol Nordic Drugsi vanlig dos påbörjats.
Dosrekommendationer vid nedsatt njurfunktion: Eftersom allopurinol och dess metaboliter utsöndras via njurarna, kan njurskada leda till retention av medlet och dess metaboliter med påföljd att plasmahalveringstiden förlängs.
Nedanstående schema kan användas som vägledning vid behandling av vuxna:

Kreatinin-clearance Dosering vid reducerad

ml/min njurfunktion

(normalvärde 60-120)

________________________________________________________

över 20 standarddos

20-10 100-200 mg/dag

under 10 100 mg/dag

eller längre intervaller

________________________________________________________


Dosering vid dialysbehandling: Allopurinol och dess metaboliter avlägsnas under dialysbehandling. Om dialys erfordras 2-3 gånger per vecka bör en alternativ dosering övervägas med 300-400 mg Allopurinol Nordic Drugsefter varje dialys. Ingen dos ges mellan dialysbehandlingarna.
Behandlingskontroll
I händelse av att hudreaktioner uppträder bör allopurinolterapin omedelbart utsättas. Om hudreaktionen varit av lindrig karaktär kan behandling med Allopurinol Nordic
Drugsåterupptas, men då i låg dos (50 mg dagligen) för att vid behov ökas efterhand. Om hudreaktionen återkommer bör Allopurinol Nordic Drugs utsättas definitivt.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot allopurinol eller mot något hjälpämne i tabletten.

Varningar och försiktighet

Överkänslighetssyndrom, SJS och TEN


Överkänslighetsreaktioner mot allopurinol kan manifesteras på många olika sätt, inkluderande makulopapulösa exantem, överkänslighetssyndrom (även känd som DRESS) och SJS/TEN. Dessa reaktioner är kliniska diagnoser och deras kliniska yttringar utgör grunden för beslutsfattande. Om sådana reaktioner uppkommer vid någon tidpunkt under behandlingen, ska allopurinol omedelbart utsättas. Återinsättning ska inte ske hos patienter med överkänslighetssyndrom och SJS/TEN. Kortikosteroidbehandling kan vara till nytta för att lindra överkänslighetsreaktioner i huden.


Kroniskt nedsatt njurfunktion

Patienter med kroniskt nedsatt njurfunktion kan löpa större risk att utveckla överkänslighetsreaktioner, inklusive SJS/TEN, i samband med användning av allopurinol. Skärpt vaksamhet ska iakttas för tecken på överkänslighetssyndrom eller SJS/TEN och patienten ska informeras om vikten av att omedelbart och permanent avsluta behandlingen vid första tecknet på sådana symtom.


HLA-B*5801 allel


HLA-B*5801 allelen har visats ha samband med risken av att utveckla allopurinolrelaterat överkänslighetssyndrom och SJS/TEN. Frekvensen av allelen HLA-B*5801 varierar brett mellan etniska populationer: upp till 20 % i hankinesiska populationen, ungefär 12 % i koreanska populationen och 1-2 % hos individer av japanskt eller europeiskt ursprung. Användningen av genotypning som screeningverktyg vid beslut om behandling med allopurinol är ännu inte etablerad. Om patienten är känd bärare av HLA-B*5801 kan användningen av allopurinol övervägas om nyttan anses överväga riskerna. Extra vaksamhet för tecken på överkänslighetssyndrom eller SJS/TEN behövs och patienten ska informeras om nödvändigheten att omedelbart avbryta behandlingen när de första symtomen visar sig.


Kumulationsrisk vid nedsatt njurfunktion (se 4.2 Dosering och administreringssätt).
Allopurinol Nordic Drugs får ej förskrivas till patienter som behandlas med azatioprin eller merkaptopurin om inte doseringen av de sistnämnda reduceras till en fjärdedel. I egenskap av xantinoxidashämmare motverkar allopurinol den metaboliska inaktiveringen av azatioprin och merkaptopurin, varför serumkoncentrationerna av de senare vid oförändrad dosering kan stiga till toxiska (eventuellt letala) nivåer.

Mycket sällsynta fall av aplastisk anemi med dödlig utgång har rapporterats under behandling med allopurinol. Nedsatt njurfunktion kan vara en riskfaktor och dosering bör anpassas till denna (se 4.2 Dosering och administreringssätt). Vid tecken/symtom på blodskador bör utsättning av allopurinol övervägas.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Följande kombinationer med Allopurinol Nordic Drugs kan kräva dosanpassning: ampicillin, azatioprin, ciklosporin, cyklofosfamid, merkaptopurin och teofyllin.

Ampicillin – allopurinol ökar risken för allergiska utslag efter ampicillin.

Azatioprin – allopurinol kan sannolikt förstärka effekten av azatioprin genom att hämma dess metabolism (se 4.4 Varningar och försiktighet).

Ciklosporin – fallrapporter finns som talar för att koncentrationen av ciklosporin i blod kan stiga efter insättning av allopurinol.

Cyklofosfamid – samtidig behandling med cyklofosfamid och allopurinol ökar risken för benmärgsdepression.

Merkaptopurin – allopurinol kan förstärka effekten av merkaptopurin genom att hämma dess metabolism via xantinoxidas (se 4.4 Varningar och försiktighet).

Teofyllin – höga dagsdoser allopurinol (0,6 g) minskar teofyllinclearance varför kontroll av teofyllinhalten i plasma är tillrådlig.

Substanser som ökar utsöndringen av urinsyra t ex probenecid och höga doser salicylater, kan ge ökad utsöndring av allopurinols huvudmetabolit, oxipurinol, vilket i sin tur kan medföra minskad terapeutisk effekt av Allopurinol Nordic Drugs. Detta måste bedömas från fall till fall.

Det föreligger sällsynta rapporter om ökad effekt av warfarin och andra antikoagulantia av kumarintyp vid samtidig behandling med Allopurinol Nordic Drugs. Patienter som samtidigt behandlas med antikoagulantia av kumarintyp bör följas upp noggrant.


Graviditet och amning

Graviditet

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data är ofullständiga.


Amning

Uppgift saknas om allopurinol passerar över i modersmjölk.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Dåsighet, yrsel och ataxi kan förekomma vid behandling med allopurinol. Detta bör beaktas när skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller hantering av maskiner.

Biverkningar

För detta preparat saknas modern klinisk dokumentation som kan tjäna som underlag för säker bedömning av biverkningsfrekvens. Förekomsten av biverkningar är till stor del dosberoende och risken ökar vid nedsatt njurfunktion.

Biverkningarna är klassificerade i organsystem och frekvens. Frekvenser definieras enligt följande indelning: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1000, <1/100), sällsynta (>1/10000, <1/1000) och mycket sällsynta (<1/10000).


Blodet och lymfsystemet:

Sällsynta: Aplastisk anemi, agranulocytos, leukopeni, leukocytos, trombocytopeni.


Immunsystemet:

En fördröjd multiorganöverkänslighet (känd som överkänslighetssyndrom eller DRESS) med feber, utslag, vaskulit, lymfadenopati, pseudolymfom, artralgi, leukopeni, eosinofili, hepatosplenomegali, onormala leverfunktionstester och förlust av gallgångar (vanishing bile duct syndrome) (förstörelse och bortfall av intrahepatiska gallgångar) förekommer i olika kombinationer. Andra organ kan också påverkas (t ex lever, lungor, njurar, pankreas, myokardium och colon). Om sådana reaktioner uppkommer, vilket kan ske när som helst under behandlingen, ska Allopurinol Nordic Drugs omedelbart sättas ut permanent.


De generaliserade överkänslighetsreaktioner som förekommit har oftast setts i samband med njur- och/eller leversjukdom, i synnerhet vid dödlig utgång.


Centrala och perifera nervsystemet:

Mycket sällsynta: Kramper.

Magtarmkanalen:

Mindre vanliga: Illamående, kräkningar, diarré.


Njurar och urinvägar:

Sällsynta: Njursvikt.


Hud och subkutan vävnad:

Vanliga: Hudutslag förekommer hos ca 4 % av patienter med normal njurfunktion och hos upp till 15% av patienter med nedsatt njurfunktion.

Sällsynta: Granulomatösa eller makulopapulära förändringar, klåda, hudrodnad, fjällning, Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, Lyells syndrom, erytema multiforme, furunkulos.


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Sällsynta: Generellt överkänslighetssyndrom inkluderande feber, angioödem, lymfadenopati, vaskulit, atralgi, eosinofili.


Lever och gallvägar:

Mindre vanliga: Leverfunktionsstörningar.

Sällsynta: Hepatit, inklusive levernekros och granulomatös hepatit.Fallrapporter med ett möjligt samband med allopurinol föreligger också om akut cholangit, hematemes, steatorré, förändrade tarmtömningsvanor, stomatit, förändrad smakuppfattning, allmän sjukdomskänsla, angioimmunoblastisk lymfadenopati, anafylaktisk chock, huvudvärk, yrsel, ataxi, somnolens, koma, depression, asteni, paralys, parestesier, neuropati, perifer neurit, myalgi, hematuri, interstitiell nefrit, ödem, diabetes mellitus, hyperlipemi, xantinstenar, angina, hypertension, bradykardi, synrubbning, katarakt, malign maculadegeneration, infertilitet, impotens, gynekomasti, nattlig pollution, alopeci och missfärgat hår.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala


Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Överdosering

Toxicitet: 10 g till vuxen gav måttlig intoxikation, medan 22,5 g till 15-åring efter tidig ventrikeltömning ej gav några symtom.

Symtom: Tänkbara symtom (se 4.8 Biverkningar). Kristallutfällning i urinvägarna är tänkbar.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Sörj för god diures. Eventuellt alkalisering av urinen till pH7. Symtomatisk terapi.

Farmakologiska Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Medel mot gikt och hyperurikemi,

ATC-kod: M04AA01.


Allopurinol hämmar kroppens urinsyrasyntes genom att blockera enzymet xantinoxidas. Xantinoxidas katalyserar omvandlingen av hypoxantin till xantin och xantin till urinsyra. Sålunda minskar urinsyranivån i serum och graden av uratutsöndringen i urin minskar, vilket leder till mobilisering och upplösning av uratutfällning i vävnaderna. Bildandet av uratstenar och grus i urin förhindras.
Xantinutfällning:Vid tillstånd då kroppens totala uratmängd är avsevärt förhöjd (t ex vid behandling av maligna sjukdomar; vid Lesch-Nyhan syndrom) åtföljs den minskade uratbildningen under allopurinolterapi av en relativ stegring av xantin- och hypoxantinfraktionerna. Under sådana förhållanden kan även den absoluta xantinkoncentrationen i sällsynta fall öka och åstadkomma xantinavlagringar i urinvägarna. Denna risk kan minskas genom adekvat vätsketillförsel.

Alkalisering av urinen är av utomordentlig vikt vid behandling av uratsten men är av mindre betydelse vid xantinsten. Xantinkristaller har påträffats i muskelvävnad hos patienter under allopurinolterapi, men den kliniska betydelsen av detta synes vara minimal.

Farmakokinetiska uppgifter

Allopurinol absorberas och metaboliseras snabbt vid oral administration. Den viktigaste biologiskt aktiva metaboliten, oxypurinol (alloxantin) är också en xantinoxidashämmare. Halveringstiden för allopurinol i plasma är 1-2 timmar, för oxypurinol (alloxantin) 18-30 timmar. Allopurinol och dess metaboliter utsöndras huvudsakligen via njurarna.

Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

Farmaceutiska Uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Magnesiumstearat, gelatin, natriumstärkelseglykolat, mikrokristallin cellulosa, talk, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid.

Inkompabiliteter

Ej relevant.

Hållbarhet

5 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningstyp och innehåll

100 mg: 100 x 1 tabletter, blister, endosförpackning.

500 tabletter, tablettburk (endast för dosdispensering).


300 mg: 100 x 1 tabletter, blister, endosförpackning.

500 tabletter, tablettburk (endast för dosdispensering).

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

Innehavare av Godkännande För Försäljning

ratiopharma GmbH

Graf-Arco Strasse 3

D-89079 Ulm

Tyskland

Nummer på Godkännande för försäljning

100 mg: 11290

300 mg: 11291

Datum för Första Godkännande/Förnyat Godkännande

100 mg: 1991-01-25 / 2006-01-25

300 mg: 1991-01-25 / 2006-01-25

Datum för Översyn av Produktresumén

2016-05-25