iMeds.se

Allopurinol Nycomed

Läkemedelsverket 2015-06-16


Bipacksedel: Information till användaren


Allopurinol Nycomed 100 mg tabletter

Allopurinol Nycomed 300 mg tabletter

allopurinol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Allopurinol Nycomed är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Allopurinol Nycomed

3. Hur du använder Allopurinol Nycomed

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Allopurinol Nycomed ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Allopurinol Nycomed är och vad det används för


Allopurinol Nycomed hämmar bildningen av urinsyra och sänker därmed halten av urat (urinsyrasalt) i kroppen. På så sätt förhindras bildningen av uratsten och grus i urinen liksom uratutkristallisering i leder och vävnader.


Allopurinol Nycomed används vid gikt och tillstånd med förhöjda urinsyrahalter i blodet.


2. Vad du behöver veta innan du använder Allopurinol Nycomed


Använd inte Allopurinol Nycomed

Om du är allergisk mot allopurinol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Allopurinol Nycomed

om du har nedsatt njurfunktion


Allvarliga hudreaktioner, som kan vara livshotande (överkänslighetssyndrom, Stevens-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys), har rapporterats vid användning av allopurinol. Det kan börja som rödvioletta måltavleliknande eller runda fläckar med blåsbildning i mitten, ofta symetriskt utbredda, på bålen. Ytterligare tecken att vara uppmärksam på är sår i munnen, hals, näsa, könsorgan eller ögoninflammation (röda och svullna ögon). Hudreaktionerna, som kan vara livshotande, följs ofta av influensaliknande symtom som feber, huvudvärk, ont i kroppen. Utslagen kan utvecklas till blåsor över stora områden eller hudavlossning. Dessa allvarliga hudreaktioner kan vara vanligare hos personer med hankinesiskt eller thailändskt ursprung. Om du drabbats av Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys när du använt allopurinol får du aldrig använda allopurinol igen. Om du får utslag eller tecken på dessa hudreaktioner ska du genast sluta ta Allopurinol Nycomed, och omedelbart kontakta läkare och berätta att du tar detta läkemedel. Se även avsnitt 4 för mer information.


Vid behandling med Allopurinol Nycomed kan xantin, ett förstadium till urinsyra, ansamlas i kroppen. För att undvika xantinutfällning i uringångarna är det därför viktigt att man dricker tillräckligt så att man inte får vätskebrist.


Andra läkemedel och Allopurinol Nycomed

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Allopurinol Nycomed kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:


Graviditet och amning

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Allopurinol Nycomed under graviditet.


Okänt om Allopurinol Nycomed går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är självansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Allopurinol Nycomed innehåller laktos och glukos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Allopurinol Nycomed


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Tabletterna tas i samband med måltid för att undvika eventuellt illamående och kräkningar.


Allopurinol Nycomed tablett 100 mg

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Om du använt för stor mängd av Allopurinol Nycomed

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du upplever någon av följande biverkningar sluta ta tabletterna och kontakta omedelbart läkare:

Agranulocytos, en sällsynt biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare: Allopurinol kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Angioödem, en mycket sällsynt biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare: Sluta att ta Allopurinol och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom: svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.


Lyell´s syndrom (toxisk epidermal nekrolys), en sällsynt biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare: Allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor). Se även avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet” för mer information.


Stevens-Johnsons syndrom, en sällsynt biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare: En extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis genitalier. Se även avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet” för mer information.


Symtom som kan vara tecken på en överkänslighetsreaktion som involverar flera organ (sällsynt biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): feber och frossa, huvudvärk, muskelvärk (influensaliknande symtom) och allmän sjukdomskänsla, hudförändringar t.ex. sår i mun, hals, näsa och könsorgan, konjunktivit (röda och svullna ögon), spridd blåsbildning och fjällning, allvarliga överkänslighetsreaktioner som feber, hudutslag, ledvärk, lymfkörtelsjukdom, kärlinflammation, blodbrist, förändringar i blodbilden t.ex. brist på vita blodkroppar eller förändrade levervärden.


Andra biverkningar som har rapporterats

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): hudutslag, feber


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, gikt (en ledsjukdom) efter påbörjad behandling, ”gula fläcken-sjukan” (en typ av synförsämring hos äldre), grå starr (grumlig lins i ögat)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):leverpåverkan, njurpåverkan t.ex. njursvikt, njursten, njurinflammation och blåskatarr, kramper, andnöd, oroskänslor, förvirring, rinnsnuva, nysningar, kramp i luftrören, myrkrypningar, muskelspänningar, nervskada i t.ex. händer och ben som kan orsaka känselbortfall


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):hjärnhinneinflammation, blodkärlsinflammation i hjärnan


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Allopurinol Nycomed ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Allopurinol Nycomed 100 mg är en vit, rund tablett med en diameter på 8 mm. Den har en brytskåra på ena sidan och är präglad med "Nyco" på andra sidan.


Allopurinol Nycomed 300 mg är en vit, konvex tablett med en diameter på 12 mm. Den är präglad med "Nyco" på ena sidan och "300" på andra sidan.


Förpackningsstorlekar: plastburkar med 100 eller 500 tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning

Takeda Pharma AB

Box 3131

169 03 Solna

Tel. 08-731 28 00

E-post: infosweden@takeda.com


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-06-16