iMeds.se

Allopurinol Teva

Bipacksedel: Information till användaren


Allopurinol Teva 100 mg

Allopurinol Teva 300 mg


allopurinol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Allopurinol Teva är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Allopurinol Teva

3. Hur du tar Allopurinol Teva

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Allopurinol Teva ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Allopurinol Teva är och vad det används för


Allopurinol Teva tillhör en grupp läkemedel som kallas enzymhämmare, vilka verkar genom att kontrollera hastigheten på olika kemiska processer i kroppen.

Allopurinol Teva tabletter används för förebyggande långtidsbehandling av gikt och kan även användas vid andra tillstånd som är förknippade med ett överskott av urinsyra i kroppen, inklusive njursten och andra sorters njursjukdomar.


Allopurinol som finns i Allopurinol Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktioner.


2. Vad du behöver veta innan du tar Allopurinol Teva


Ta inte Allopurinol Teva:

om du är allergisk mot allopurinol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tarAllopurinol Teva:


Allvarliga hudreaktioner, som kan vara vanligare hos personer med kroniskt nedsatt njurfunktion och hos personer med hankinesiskt eller thailändskt ursprung, har rapporterats vid användning av allopurinol. Dessa allvarliga hudutslag kan omfatta överkänslighetssyndrom, Stevens Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys. Alla dessa har rapporterats vid användning av allopurinol. Vanligtvis kan utslagen omfatta sår i munnen, hals, näsa, könsorgan eller ögoninflammation (röda och svullna ögon). Dessa allvarliga hudreaktioner föregås ofta av influensaliknande symtom som feber, huvudvärk, ont i kroppen. Utslagen kan utvecklas till blåsor över stora områden och hudavlossning. Om du får utslag eller tecken på dessa hudreaktioner ska du genast sluta ta Allopurinol Teva, och omedelbart kontakta läkare.


Andra läkemedel och Allopurinol Teva

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel:

Notera att cyklosporin oftare kan orsaka biverkningar.

vidarabin (används för att behandla herpes)

Notera att vidarabin oftare kan orsaka biverkningar. Var extra försiktig om dessa uppkommer

En sänkt dos av klorpropramid kan vara nödvändig, särskilt hos patienter med försämrad njurfunktion.

warfarin, fenprokumon, acenokumarol (används för att göra blodet tunnare)

Din läkare kan kontrollera din blodkoagulering oftare och om det behövs, sänka dosen av dessa läkemedel.

Din läkare kommer mäta teofyllinnivåerna i ditt blod, särskilt när behandlingen med Allopurinol Teva påbörjas, eller efter förändringar av dosen.

ampicillin eller amoxicillin (används för att behandla bakterieinfektioner)

Patienter bör om möjligt få annan antibiotika, eftersom allergiska reaktioner kan förväntas förekomma.

Läkemedel för behandling av agressiva tumörer, såsom:

cyklofosfamid

doxorubicin

bleomycin

prokarbazin

mekloretamin

Din läkare kommer kontrollera dina blodvärden ofta.

Risken för hudreaktioner kan öka, särskilt om din njurfunktion är kroniskt försämrad.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Allopurinol Teva tabletter kan orsaka yrsel, sömnighet, och kan påverka din koordination. Om du påverkas, KÖR INTE, använd inte maskiner och delta inte i farliga aktiviteter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Allopurinol Teva innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos. Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Allopurinol Teva


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletterna ska sväljas hela, helst med vatten. Du ska ta tabletterna efter en måltid. Du bör dricka mycket vätska (2‑3 liter om dagen) medan du tar detta läkemedel.


Rekommenderad dos är:


Vuxna (inklusive äldre)

Startdos: 100‑300 mg/dag.

När du startar behandlingen kan din läkare även förskriva ett antiinflammatoriskt läkemedel eller kolkicin under en månad eller längre för att förhindra attacker av giktinflammation.

Dosen av Allopurinol Teva kan justeras beroende på tillståndets allvarlighetsgrad. Underhållsdosen är:

- Milda besvär, 100‑200 mg/dag

- Måttliga besvär, 300‑600 mg/dag

- Allvarliga besvär, 700‑900 mg/dag

Läkaren kan även ändra dosen om du har försämrad njur- eller leverfunktion, särskilt om du är äldre.

Om den dagliga dosen överskrider 300 mg/dag och du lider av biverkningar i magen och tarmen, såsom illamående eller kräkningar (se avsnitt 4), kan din läkare förskriva allopurinol i delade doser för att minska dessa effekter.


Om du har allvarliga njurproblem

Om du går på dialys två eller tre gånger i veckan kan din läkare förskriva en dos på 300 eller 400 mg som ska intas direkt efter dialysen.


Användning hos barn (under 15 år) och ungdomar

Vanlig dos är 100‑400 mg/dag.

Behandlingen kan startas tillsammans med ett anti‑inflammatoriskt läkemedel eller kolkicin, och dosen kan justeras om du har försämrad njur- eller leverfunktion, eller delas för att förhindra biverkningar i magen och tarmen, liksom för Vuxna ovan.


Om du har tagit för stor mängd av Allopurinol Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

En överdos förväntas orsaka effekter inkluderande illamående, kräkningar, diarré eller yrsel. Ta med dig denna bipacksedel, återstående tabletter och behållaren till sjukhuset eller läkaren så att de vet vilka tabletter du har tagit.


Om du har glömt att ta Allopurinol Teva

Om du glömmer att ta en tablett, ta en så fort du kommer på det, om det inte snart är dags att ta nästa tablett. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta resterande doser vid korrekt tidpunkt.


Om du slutar att ta Allopurinol Teva

Du bör fortsätta att ta tabletterna så länge som din läkare säger att du ska göra det. SLUTA INTE att ta tabletterna utan att tala med din läkare först.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du råkar ut för något av följande, sluta ta detta läkemedel och/eller kontakta genast din läkare:

en oväntad hudreaktion (möjligtvis tillsammans med feber, svullna körtlar, ledsmärta, ovanliga blåsor eller blödningar, njurproblem eller plötsliga utbrott av kramper).

Hudutslag är den vanligaste biverkningen vid användning av allopurinol (förekommer hos 1 till 10 användare av 100).


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


Allergiska reaktioner(förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

Om du får en allergisk reaktion, sluta ta Allopurinol Teva och kontakta läkare omedelbart. Tecknen kan inkludera:

Ta inte fler tabletter om inte din läkare säger att du ska göra det.


Om du upplever något av följande när du tar Allopurinol Teva, sluta ta tabletterna och kontakta läkare så fort som möjligt:

Följande mindre vanliga biverkningar har rapporterats (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Följande sällsyntabiverkningar har rapporterats (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Följande mycket sällsynta biverkningar har rapporterats (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • feber

 • blod i urinen

 • förändrad avföringsvana, eller ovanlig illaluktande avföring

 • höga fettnivåer i blodet

 • en allmän känsla av att må dåligt

 • svaghet, domningar, ostadighet, oförmåga att röra musklerna (paralys) eller medvetslöshet, stickningar

 • muskelryckningar, krampanfall eller depression

 • huvudvärk, yrsel, sömnighet eller synstörningar

 • bröstsmärta, högt blodtryck eller låg puls

 • bibehållen vätska som leder till svullnad (ödem) särskilt i anklarna

 • manlig infertilitet eller oförmåga att få eller bibehålla erektion, eller att få utlösning i sömnen

 • förstorade bröst hos både män och kvinnor

 • smakförändringar, inflammation i munnen

 • katarakter (grumlade ögonlinser) och andra synproblem

 • bölder (små ömma, röda knölar på huden)

 • håravfall eller missfärgning av håret

 • törst, trötthet och viktförlust (detta kan vara symtom på diabetes); din läkare kan vilja mäta din blodsockernivå om detta inträffar

 • muskelsmärta

 • svullna körtlar, försvinner oftast när allopurinolbehandlingen avslutas


Du kan ibland känna dig illamående, men detta kan vanligtvis undvikas genom att ta allopurinol efter en måltid. Tala om för din läkare om problemet fortsätter.


Ibland kan allopurinol påverka blod- eller lymfsystemet. Dessa effekter har vanligtvis setts hos patienter med lever- eller njurproblem. Tala om för din läkare så fort som möjligt om du märker att du lättare än vanligt får blåmärken eller om du får ont i halsen eller andra tecken på en infektion.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Allopurinol Teva ska förvaras


Genomskinliga aluminiumblister:


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg. dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


HDPE burkar:


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter Utg. dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Förvara burken väl tillsluten för att skyddas mot ljus.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är allopurinol.

Varje 100 mg tablett innehåller 100 mg allopurinol

Varje 300 mg tablett innehåller 300 mg allopurinol

Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, majsstärkelse, cellulosapulver, natriumstärkelseglykolat, natriumlaurylsulfat, povidon K30 och magnesiumstearat (E470b).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Allopurinol Teva 100 mg tabletter är vita, runda, bikonvexa tabletter, präglade med ”4K1” på ena sidan och släta på den andra.

Allopurinol Teva 300 mg tabletter är vita, runda, bikonvexa tabletter, präglade med ”2K1” på ena sidan och släta på den andra.


Produkten finns tillgänglig i genomskinliga aluminiumblister i följande förpackningsstorlekar:


Allopurinol Teva 100 mg tabletter:20, 25, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 105 eller 500 tabletter och sjukhusförpackningar med 50 tabletter.

Allopurinol Teva 300 mg tabletter:20, 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100, 105 eller 500 tabletter och sjukhusförpackningar med 50 tabletter.


Produkten finns även tillgänglig i HDPE burkar i följande förpackningsstorlekar:


Allopurinol 100 mg tabletter:30 tabletter i 35 ml burk eller 100 tabletter i 35 ml burk.

Allopurinol 300 mg tabletter: 30 tabletter i 35 ml burk eller 100 tabletter i 100 ml burk.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Sverige


Tillverkare

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company

Debrecen, Ungern


Denna bipacksedel godkändes senast

2016-02-16

6