iMeds.se

Alpenkraft

Läkemedelsverket 2013-10-01


BIPACKSEDEL: information till användaren


Alpenkraft, sirap


Aktiva substanser

Bergtallolja (Pinus mugo Turra)

Citronolja (Citrus limon (L.) Burman fil.)

Stjärnanisolja(Illicium verum Hooker fil.)

Bitterfänkålsolja(Foeniculum vulgare Miller var. vulgare)

Eukalyptusolja(Eucalyptus globulus Labill.)

Pepparmyntolja(Mentha x piperita L.)


Vattendestillat ur nedan nämnda växter

Timjan(Thymus vulgaris L.), ört Lind (Tilia cordataMiller), blomma

Anis(Pimpinella anisum L.), frukt

Kummin(Carum carvi L.), frukt

Bitterfänkål (Foeniculum vulgareMiller), frukt

Trampört(Polygonum aviculare L.), ört


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.


- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med en läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Alpenkraft är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Alpenkraft

3. Hur du tar Alpenkraft

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alpenkraft ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. VAD ALPENKRAFT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Alpenkraft är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används för lindring av symtom vid förkylning och tillfällig hosta.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR ALPENKRAFT


Ta inte Alpenkraft om


Andra läkemedel och Alpenkraft

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.


Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet och amning.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.


Körförmåga och användning av maskiner

Alpenkraft har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare om du är osäker.


Alpenkraft innehåller socker och alkohol

15 ml Alpenkraft innehåller 6 g socker, vilket bör beaktas av personer som lider av diabetes mellitus (sockersjuka).


Alpenkraft kan vara skadligt för tänderna på grund av det höga sockerinnehållet.


Alpenkraft innehåller 1 % (v/v) etanol (alkohol), dvs. upp till 200 mg per dos, motsvarande

5 ml starköl eller 2 ml vin per dos. Skadligt för personer med alkoholism. Detta ska uppmärksammas av patienter med leversjukdomar eller epilepsi.


Alpenkraft innehåller sackaros, fruktos och glukos. Om du inte tål dessa sockerarter bör du rådgöra med läkare innan du använder Alpenkraft.


3. HUR DU TAR ALPENKAFT


Vuxna och äldre:15 ml 3-5 gånger dagligen. Sirapen bör få verka i munnen före nedsväljandet. Skaka flaskan innan dosen mäts upp.


Alpenkraft ska inte användas längre än 2 veckor per behandlingstillfälle.


Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.


Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år.


Om du har tagit för stor mängd av Alpenkraft

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Alpenkraft

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Alpenkraft orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sällsynta fall av allergiska reaktioner i hud, andningsvägar eller mage-tarm har rapporterats.

Mag-tarmbesvär eller halsbränna kan förekomma.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala (webbplats: www.lakemedelsverket.se).

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. HUR ALPENKRAFT SKA FÖRVARAS


Oöppnad förpackning förvaras vid högst 25°C.

Öppnad förpackning ska förvaras i kylskåp (2oC – 8oC) och är då hållbar i 4 veckor. Får inte frysas.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


1 ml Alpenkraft innehåller:


Aktiva innehållsämnen:

0,71 mg bergtallolja(Pinus mugo Turra)

0,26 mg citronolja (Citrus limon (L.) Burman fil.)

0,15 mg stjärnanisolja(Illicium verum Hooker fil)

0,15 mg bitterfänkålsolja(Foeniculum vulgare Miller. var. vulgare)

0,09 mg eukalyptusolja(Eucalyptus globulus Labill.)

0,09 mg pepparmyntolja(Mentha x piperita L.)


192,5 mg vattendestillat ur nedan nämnda växter:

7,65 mg timjan(Thymus vulgaris L.), ört 1,67 mg lind (Tilia cordataMiller), blomma

1,21 mg anis(Pimpinella anisum L.), frukt

1,21 mg kummin(Carum carvi L.), frukt

1,21 mg bitterfänkål (Foeniculum vulgareMiller), frukt

0,54 mg trampört (Polygonum aviculareL.), ört


Övriga innehållsämnen:

Sackaros 400 mg, honung 371 mg, vattenextrakt av timjan, lind, anis, kummin, bitterfänkål och trampört. Maltextrakt, vatten, etanol 96 % 12,5 mg, lakritsrotextrakt, natriumalginat E401, vattenfri tetranatriumpyrofosfat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Ljusbrun, grumlig sirapsartad vätska med aromatisk lukt och smak.

Brun glasflaska à 250 ml.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:


SALUS Haus GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 24, 83052 Bruckmühl, Tyskland


Tel.: +49 8062 9010

Fax: +49 8062 6508

e-post: export@salus.de


Information lämnas av:


Midsona Sverige AB, Box 505 77, 202 15 Malmö

Konsumentkontakt: 040-660 20 40


Denna bipacksedel godkändes senast: 2013-10-01