iMeds.se

Alprazolam Orion

Information för alternativet: Alprazolam Orion 0,25 Mg Tablett, Alprazolam Orion 1 Mg Tablett, Alprazolam Orion 0,5 Mg Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Alprazolam Orion 0,25 mg, 0,5 mg och 1 mg tabletter

alprazolam


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alprazolam Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Alprazolam Orion

3. Hur du tar Alprazolam Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alprazolam Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Alprazolam Orion är och vad det används för


Den aktiva substansen är alprazolam och tillhör läkemdelsgruppen bensodiazepiner. Alprazolam verkar genom att påverka den kemiska aktiviteten i hjärnan och minskar på så vis ångest och oro. Den har även rogivande, lugnande och muskelavslappnande verkan.


Alprazolam Orion används vid behandling av:


Alprazolam ska endast föreskrivas då svår ångest föreligger, vilket orsakar bekymmer och att individen inte kan ha ett fungerande liv.


Alprazolam som finns i Alprazolam Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Alprazolam Orion


Ta inte Alprazolam OrionVarningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel, om du:


Om du ska opereras

Tala om för din läkare att du tar Alprazolam Orion om du ska genomgå en operation.


Barn och ungdomar

Rådfråga din läkare om du är under 18 år. Säkerheten för detta läkemedel har inte fastställts hos patienter under 18 år.


Äldre

Bensodiazepiner och liknande läkemedel ska användas med försiktighet hos äldre, på grund av risken för förstärkt lugnande effekt och / eller muskelsvaghet. Detta kan öka fallrisken vilket ofta kan få allvarliga konsekvenser i denna patientgrupp.


Andra läkemedel och Alprazolam Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även

receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter. Kom ihåg att nämna om du nyligen har tagit andra läkemedel.


Vissa mediciner kan ha ge upphov till oönskade effekter då de tas vid samma tillfälle som alprazolam.

Om du samtidigt tar vissa andra mediciner kan detta påverka behandlingen. I sådana fall, kan läkaren behöva ändra din behandling alternativt justera dosen av ditt läkemedel.

Sådana mediciner kan exempelvis vara:


Läkemedel som förstärker den lugnande verkan av alprazolam:


Läkemedel som förstärker effekten av alprazolam, eftersom dessa saktar ner nedbrytningen av alprazolam i levern:


Läkemedel som minskar effekten av alprazolam, eftersom de ökar dess metabolism i levern:


Alprazolam kan förstärka effekten av följande läkemedel:


Alprazolam Orion med mat, dryck och alkohol

Ta tabletten tillsammans med ett glas vatten alternativ annan vätska.


Alkohol

Drick inte alkohol under behandling med Alprazolam Orion.

Alkohol förstärker dåsighetseffekten av alprazolam.


Graviditet och amning

Använd inte Alprazolam Orion under graviditet, såvida din läkare inte anser det vara absolut nödvändigt för moderns behandling.


Erfarenhet om användning av alprazolam hos gravida kvinnor är otillräckliga. Använd inte Alprazolam Orion om du är gravid eller planerar att bli gravid, såvida din läkare inte anser det vara absolut nödvändigt. Observationer på människa har visat att alprazolam kan vara skadligt för fostret. Om du är gravid eller planerar att bli gravid ska du diskutera med din läkare om möjligheten att avbryta behandlingen. Om du använder Alprazolam Orion fram till födseln, berätta det för din läkare eftersom det nyfödda barnet kan uppleva abstinensbesvär.


Amma inte barnet under behandling med detta läkemedel. Detta läkemedel kan påverka det ammande barnet.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

På grund av dess rogivande, muskelavslappnande samt dämpande effekt, kan alprazolam försämra körförmågan och andra uppgifter där extra uppmärksamhet krävs, speciellt vid början av behandlingen eller vid otillräcklig sömn. Undvik därför att köra och använda maskiner vid behandling av Alprazolam Orion.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Alprazolam Orion innehåller laktos

En Alprazolam Orion tablett innehåller laktos: 85,7 mg (0,25 mg tabletter), 85,5 mg (0,5 mg tabletter) eller 171,0 mg (1 mg tabletter). Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Alprazolam Orion


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Behandlingen påbörjas ofta med en låg dos, vilken sedan stegvis ökas vid behov. Ändra inte doseringen, och diskutera med din läkare angående avbrytande av Alprazolam Orion behandlingen . Det rekommenderas att det är samma behandlande läkare som sätter igång, övervakar och avslutar behandlingen. Användningen av produkter såsom Alprazolam Orion kan leda till fysiskt och psykiskt beroende. Risken ökar med dos och behandlingens längd och är större hos patienter med tidigare alkohol, narkotika- och läkemedelsmissbruk. Ge inte denna medicin till någon annan.


Panikångest

Vanligen ges 0,5 till1 mg vid sänggående då behandlingen påbörjas. Den terapeutiska dosen (den lägsta dosen som ger en önskad effekt) är oftast maximalt 6 mg per dag uppdelad på tre eller fyra doser. Lägre start- och terapeutiska doser än vanligt rekommenderas till äldre, till de som är känsliga för effekten av detta läkemedel och till patienter med lever eller njursvikt. Den maximala dosen är 4,5 mg per dag uppdelat på tre doser.


Inom fyra veckor efter behandligens start, bör din läkare åter granska behovet av medicinering samt medicinens lämplighet för dig.


Ångest

Vanligen ges 0,25 till 0,5 mg 3 gånger dagligen då behandlingen påbörjas. Den terapeutiska dosen är vanligtvis 0,5 till 3 mg per dag uppdelad på tre doser. Lägre initiala och terapeutiska doser än vanligt rekommenderas till äldre, till de som är känsliga för effekten av detta läkemedel och till patienter med lever eller njursvikt.


Den maximal behandlingstiden är vanligtvis 8 till 12 veckor, inklusive gradvis dosminskning av läkemedlet.


Alprazolam Orion ska inte användas som det enda läkemedlet vid behandling av depression eller ångest i samband med depression.


Säkerheten och effekten av alprazolam hos patienter yngre än 18 år är inte fastställt. Därför bör inte medicinen användas av patienter i denna åldersgrupp.


Om du har tagit för stor mängd av Alprazolam Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning. Om patienten är vid medvetande bör aktivt kol ges som första hjälp.


Ta med denna förpackning då du uppsöker läkare eller sjukhus.


En alltför hög dos alprazolam orsakar intensiv trötthet, problem med muskelkoordination samt minskad medvetandegrad. Minskat blodtryck, medvetslöshet samt nedsatt andningsförmåga kan också förekomma.

Alkohol och andra medel som leder till minskad kemisk aktivitet i hjärnan ökar biverkningarna av alprazolam.


Om du har glömt att ta Alprazolam Orion

Ta den glömda dosen så snart som möjligt. Om det nästan är dags att ta nästa dos, ta inte den missade dosen. Ta aldrig en dubbel dos eller två doser i följd. Innan du åker på semester eller en resa, se till att du har tillräckligt med Alprazolam Orion med dig.


Om du slutar att ta Alprazolam Orion

Användningen av alprazolam kan ge fysiskt och psykiskt beroende. Risken är störst vid högre doser och längre behandlingstid. Risken är större hos patienter som tidigare haft ett alkohol, narkotika eller läkemedelsmissbruk.


Plötsligt avbrytande av behandlingen orsakar abstinenssymtom (exempelvis huvudvärk, muskelvärk, svår ångest och oro, sömnstörningar, rastlöshet, förvirring och irritabilitet). I svåra fall depersonalisation (förlorar känslan av ens egen verklighet och känner främlingskap mot sig själv), derealisation (förlorar känslan av verkligheten), exceptionellt god hörsel för normala ljud, domningar och stickningar i armar och ben, överkänslighet mot ljus, ljud och beröring, hallucinationer och kramper. Abstinenssymtom kan uppträda flera dagar efter avslutad behandling. Därför bör behandling med Alprazolam Orion inte plötsligt avbrytas; dosen bör minskas gradvis enligt läkarens anvisning.


Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Den vanligaste biverkningen är trötthet.Det kan vara relaterade till koordinationsproblem, försämrad muskelkoordination och förvirring. Trötthet kan i synnerhet förekomma hos äldre . Trötthet och trötthets relaterade symtom är som mest intensiva vid behandlingens start. Dessa symtom minskar eller försvinner helt då dosen minskas alternativt vid fortsatt behandling.


Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

sedation, sömnighet


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Alprazolam kan orsaka fysiskt och psykiskt beroende. Se avsnitt 2, Varningar och försiktighet.


Plötsligt avbrytande av Alprazolam Orion behandling kan leda till abstinenssymtom, såsom ångest, sömnlöshet och krampanfall (se avsnitt 3, Om du slutar att ta Alprazolam Orion).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se5. Hur Alprazolam Orion ska förvaras


Förvaras vid högst 30°C.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på kartongen och EXP på blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Alprazolam Orion 0,25 mg tabletter

Vita eller nästan vita, odragerade, ovala med brytskåra, präglade med ORN51, storlek 9 x 6 mm.


Alprazolam Orion 0,5 mg tabletter

Vita eller nästan vita, odragerade, ovala med brytskåra, präglade med ORN52, storlek 9 x 6 mm.


Alprazolam Orion 1 mg tabletter

Vita eller nästan vita, odragerade, platta, runda, fasade kanter med brytskåra, präglade med ORN 50, Ø9 mm.

Delskåran är endast avsedd för att underlätta delning för att underlätta sväljning och inte för att dela upp i lika stora delar.


Förpackningsstorlekar

20, 30 50 och 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

FinlandFör ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08-623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-07-11

7