iMeds.se

Alprazolam Stada

Information för alternativet: Alprazolam Stada 0,25 Mg Tablett, Alprazolam Stada 1 Mg Tablett, Alprazolam Stada 0,5 Mg Tablett, visa andra alternativ
Document: Alprazolam Stada tablet PL change

Läkemedelsverket 2015-08-03

Bipacksedel: Information till användaren


Alprazolam STADA 0,25 mg, 0,5 mg och 1 mg tabletter

alprazolam


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Alprazolam Stada är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Alprazolam Stada

3. Hur du tar Alprazolam Stada

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Alprazolam Stada ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Alprazolam Stada är och vad det används för


Alprazolam Stada tillhör en grupp läkemedel som kallas ”bensodiazepiner” (lugnande medel).

Alprazolam Stada används för behandling av ångestsymtom som är svåra, handikappande eller orsakar patienten stora obehag.

Tabletterna är endast avsedda för kortvarigt bruk.


Alprazolam som finns i Alprazolam Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Alprazolam Stada


Ta inte Alprazolam Stada


Tala med din läkare om du är osäker på något av ovanstående


Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Alprazolam Stada:


Användning av Alprazolam Stada kan leda till fysiskt och psykiskt beroende av läkemedlet. Risken för beroende ökar med dos och behandlingstidens längd. Därför måste behandlingstiden vara så kort som möjligt.

Du märker psykiskt beroende genom att du inte vill sluta ta medicinen. Fysiskt beroende betyder att abstinenssymtom uppkommer när behandlingen med denna medicin avbryts plötsligt. Risken är också större hos patienter som missbrukar eller har missbrukat alkohol och läkemedel (se även avsnitt 3 "Om du slutar att ta Alprazolam Stada”).


Under behandling med Alprazolam Stada kan ditt minne försämras. Detta inträffar oftast flera timmar efter det att du har tagit läkemedlet. Kontakta din läkare om du upplever sådana symptom.


Om du lider av psykos, en allvarlig psykisk sjukdom som stör ditt beteende, handlingar och självkontroll, så är behandling med Alprazolam Stada inte lämpligt.


Behandling med Alprazolam Stada kan öka risken för att utveckla tankar om att skada dig själv eller begå självmord om du lider av:

Fråga din läkare innan du påbörjar behandling med Alprazolam Stada.


Om behandling med Alprazolam Stada är nödvändigt och du är svårt deprimerad eller tidigare har haft självmordstankar eller tankar på att skada dig själv, kan din läkare komma att följa din behandling noggrant. Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus, om du utvecklar tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Barn och ungdomar

Alprazolam Stada rekommenderas inte för användning av barn och ungdomar under 18 år.


Andra läkemedel och Alprazolam Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Effekten av behandlingen kan påverkas om Alprazolam Stada används tillsammans med andra läkemedel som används för att behandla nedanstående tillstånd. Din läkare kan då behöva justera din dos.


Alprazolam Stada med mat, dryck och alkohol

Du ska inte dricka alkohol när du tar Alprazolam Stada eftersom kombinationen kan göra dig sömnig.

Tabletterna bör tas tillsammans med lite vätska och kan tas med eller utan mat.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det finns en risk att fostret kan påverkas. Under graviditet får alprazolam endast användas efter din läkares noggranna värdering av nyttan i förhållandet till risken. Din läkare avgör om nyttan av behandlingen överväger risken för det ofödda barnet och om läkemedlet är lämpligt för dig.


Använd inte Alprazolam Stada om du ammar. Alprazolam passerar över i bröstmjölken.


Körförmåga och användning av maskiner

Behandling med Alprazolam Stada kan försämra din reaktions- och koncentrationsförmåga genom att du känner dig dåsig och/eller glömsk. Kör inte bil eller använd maskiner om du påverkas på detta sätt.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Alprazolam Stada innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du tar Alprazolam Stada


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


Vanligtvis ska behandlingen med Alprazolam Stada vara kortvarig. Den totala behandlingstiden bör inte överskrida 8-12 veckor, inklusive tid för gradvis minskning av dosen och för att avsluta behandlingen (se avsnitt "Om du slutar att ta Alprazolam Stada").

Tabletterna bör tas tillsammans med lite vätska. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.


Patienter med andningssvårigheter
Om du lider av andningssvårigheter (kronisk respiratorisk insufficiens) kan din läkare ordinera dig en lägre dos. Alprazolam Stada får inte användas av patienter med allvarliga andningssvårigheter.


Äldre patienter eller patienter med njur- och/eller leverproblem
Dessa patienter kan behöva en lägre dos. Din läkare kommer att avgöra din individuella dos.

Den vanliga dosen för dessa patienter är:


Om du har tagit för stor mängd av Alpazolam Stada

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdosering kan vara:


Om du har glömt att ta Alprazolam Stada

Om du har glömt att ta din medicin på den vanliga tidpunkten, ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den glömda dosen och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.Om du är osäker fråga läkare eller apotekspersonal.


Om du slutar att ta Alprazolam Stada

Rådgör alltid med din läkare innan du avbryter behandlingen.

Om behandlingen avbryts plötsligt kan det leda till utsättningssymtom som huvudvärk, muskelsmärtor, svår ångest, rastlöshet, förvirring, irritation och sömnstörningar.
I allvarliga fall kan följande symptom uppstå: förändrad verklighetsuppfattning, förändrad personlighetsupplevelse (en känsla av att du är utanför din egen kropp), känselbortfall och stickande känsla i armar och ben, överkänslighet för ljus, ljud och beröring, hallucinationer och epileptiska anfall (krampanfall). Dessa besvär kan inträffa flera dagar efter att du har slutat ta tabletterna.
När behandlingen med alprazolam upphör kan symtom som ursprungligen var orsaken till behandling med Alprazolam Stada återkomma och med större intensitet än tidigare. Förutom de symtom som anges ovan, kan även humörsvängningar förekomma.


Din läkare kommer därför att minska dosen gradvis när behandlingen avslutas. Dosreduktionen sker efter individuellt behov, då nedtrappningen beror på flera faktorer (t.ex. behandlingstidens längd och din dagliga dos). Vanligtvis bör dosen minskas gradvis med 0,5 mg alprazolam var tredje dag. För vissa personer kan dosen behöva minskas ännu långsammare. Fråga din läkare om hur du ska minska dosen gradvis.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Alprazolam Stada och kontakta din läkare snarast möjligt om du får någon av följande biverkningar:


Följande biverkningar kan förekomma under behandling med Alprazolam Stada:

Du kan rådfråga din läkare med jämna mellanrum. Tala om för honom under dessa rutinmässiga undersökningar, om du upplever eller upplevt någon av följande möjliga biverkningar.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Domningskänsla, dåsighet.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):
Minskad aptit, förvirring, svårigheter att samordna kroppsrörelser (ataxi), koordinationssvårigheter, talsvårigheter, koncentrationssvårigheter, yrsel, huvudvärk, dimsyn, förstoppning, diarré, illamående, svaghetskänsla (asteni), irritation, depression.


Försämring av minnet kan förekomma som en vanlig biverkning. vilket kan leda till olämpligt beteende (se även avsnitt 2 "Varningar och försiktighet").


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Hudreaktioner, inflammation i huden (dermatit), kräkningar, ökad nivå i blodet av hormonet prolaktin, menstruationsstörningar hos kvinnor, förändrad sexualdrift, svårigheter att ha sex, aggressivitet, fientligt beteende, hallucinationer, raseriattacker, ångest, upprördhet, sömnstörningar, onormala tankar, nervositet, ökad aktivitet, minnesförlust, svaghet i muskler som ökar risken för fall, skakningar, problem med levern och gulsot (orsakar gulfärgning av huden och ögonvitorna), muskelspänning, urinvägsproblem, inkontinens, viktändringar, ökat tryck i ögat.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Muntorrhet.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):


Tidigare oupptäckt depression kan bli tydlig hos känsliga personer.


Fysiskt och psykiskt beroende kan utvecklas under behandlingen. Om behandlingen avslutas plötsligt kan därför vissa symtom uppstå (se även avsnitt 3 "Om du slutar att ta Alprazolam Stada").


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Alprazolam Stada ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationAlprazolam Stada tabletter 0,5 mg innehåller även erytrosin aluminiumlack (färgämne E127).

Alprazolam Stada tabletter 1,0 mg innehåller även indigokarmin aluminiumlack(färgämne E132).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Alprazolam Stada 0,25 mg: vita, ovala, skårade tabletter
Alprazolam Stada 0,5 mg: rosa, ovala, skårade tabletter
Alprazolam Stada 1 mg: ljusblå, ovala, skårade tabletter
Förpackningsstorlekar:

0,25 mg/0,5 mg: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 84, 90, 100, 200, 250, 500 och 1000 tabletter i tryckförpackning.
1 mg: 10, 14, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 84, 90, 100, 200, 250, 500 och 1000 tabletter i tryckförpackning.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

TysklandTillverkare


Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Holland


STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

DE-61118 Bad Vilbel

Tyskland


Stada Arzneimittel Gesellschaft m.b.H.

Muthgasse 36/2

A-1190 Wien

Österrike


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast:


2015-08-03

13