iMeds.se

Amaryl

Information för alternativet: Amaryl 1 Mg Tablett, Amaryl 2 Mg Tablett, Amaryl 4 Mg Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Amaryl 1 mg, 2 mg och 4 mg tabletter

glimepirid


Läs noga igenom hela denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

Om du får biverkningar, tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Amaryl är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Amaryl

3. Hur du använder Amaryl

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Amaryl ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Amaryl är och vad det används för


Amaryl är ett blodsockersänkande läkemedel i tablettform som tas via munnen. Detta läkemedel tillhör en blodsockersänkande grupp av läkemedel som kallas sulfonureider. Amaryl verkar genom att öka mängden insulin som frisätts från bukspottkörteln. Insulinet sänker sedan din blodsockernivå.


Vad Amaryl används för:

Amaryl används för att behandla en speciell sorts diabetes (diabetes mellitus typ 2) då enbart diet, motion och viktreduktion inte är tillräckligt för att kontrollera dina blodsockernivåer.


2. Vad du behöver veta innan du tar Amaryl


Använd inte Amaryl och kontakta din läkare om:

Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående passar in på dig. Vid osäkerhet ska du tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Amaryl.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amaryl om:


Om du är osäker på om du lider av något av ovanstående, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Amaryl.


Sänkta hemoglobinnivåer samt nedbrytning av röda blodkroppar (hemolytisk anemi) kan förekomma hos patienter som saknar enzymet glukos-6-fosfat dehydrogenas.


Tillgänglig information om behandling med Amaryl hos personer under 18 år är begränsad. Behandling av denna patientgrupp är därför ej rekommenderad.


Viktig information om hypoglykemi (lågt blodsocker)

När du tar Amaryl kan du få hypoglykemi (lågt blodsocker). Se nedan för ytterligare information om hypoglykemi, dess symtom och behandling.


Följande faktorer kan öka risken för hypoglykemi:


Tecken på hypoglykemi omfattar:


Om blodsockernivåerna fortsätter att sjunka kan du råka ut för uttalad förvirring (delirium), utveckla kramper, förlorad självkontroll, ytlig andning och långsammare hjärtfrekvens och du kan bli medvetslös. Den kliniska bilden av ett allvarligt blodsockerfall kan likna den vid stroke.


Behandling av hypoglykemi:

I de flesta fall försvinner tecknen på sänkt blodsocker mycket snabbt när du konsumerar någon sorts socker, t ex sockerbitar, söt juice eller sockrat te. Du ska därför alltid ha med dig någon form av socker (t ex sockerbitar). Kom ihåg att konstgjorda sötningsmedel inte är effektiva. Kontakta din läkare eller uppsök sjukhus om du inte blir bättre av intag av socker eller om dina symtom återkommer.


Laboratorietester

Sockernivån i ditt blod eller i din urin ska kontrolleras regelbundet. Din läkare kan också vilja ta blodprover för att undersöka dina blodcellsnivåer och din leverfunktion.


Barn och ungdomar

Amaryl rekommenderas ej för barn under 18 år.


Andra läkemedel och Amaryl

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Din läkare kan vilja ändra doseringen av Amaryl om du tar några andra läkemedel vilka kan försvaga eller förstärka Amaryls effekt på din blodsockernivå.


Följande läkemedel kan öka Amaryls blodsockersänkande effekt vilket kan leda till en ökad risk för hypoglykemi (lågt blodsocker):


Följande läkemedel kan sänka Amaryls blodsockersänkande effekt. Detta kan leda till en ökad risk för hyperglykemi (hög blodsockernivå):


Följande läkemedel kan förstärka eller försvaga Amaryls blodsockersänkande effekt:


Amaryl kan antingen förstärka eller försvaga effekten av följande läkemedel:

Läkemedel som hämmar blodkoagulering (kumarinderivat såsom warfarin)

Kolesevelam, ett läkemedel som används för att sänka kolesterolet, har en inverkan på upptaget av Amaryl. För att undvika denna effekt bör du ta Amaryl åtminstone 4 timmar före kolesevelam.


Amaryl tillsammans med mat, dryck och alkohol

Alkoholintag kan förstärka eller försvaga den blodsockersänkande effekten av Amaryl på ett oförutsägbart sätt.


Graviditet och amning


Graviditet

Amaryl ska ej användas under graviditet. Tala om för din läkare om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid.Amning

Amaryl kan passera över i bröstmjölken. Amaryl ska inte användas vid amning.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Din koncentrations- och reaktionsförmåga kan försämras om ditt blodsocker är sänkt (hypoglykemi) eller förhöjt (hyperglykemi) eller om din syn försämras till följd av dessa tillstånd. Ha alltid i åtanke att du kan utsätta dig själv eller andra (t ex vid bilkörning eller vid handhavande av maskiner) för fara. Rådråga din läkare om du kan köra bil om du:

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker


Amaryl innehåller laktos

Amaryl innehåller laktos. Om din läkare sagt att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Amaryl


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Användning av detta läkemedel


Doseringsanvisning

Doseringen av Amaryl beror på dina behov, förutsättningar samt resultat av blod- och urinsockertest och bestäms av din läkare. Ta inte fler tabletter än vad din läkare ordinerat.


Om du har tagit för stor mängd av Amaryl

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har tagit för stor mängd Amaryl eller en extra dos finns det risk för hypoglykemi (tecken på hypoglykemi se avsnitt 2) - därför ska du omedelbart få i dig tillräckligt med socker (t ex sockerbitar, söt juice, sockrat te) samt genast kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09-471 977 i Finland och 112 i Sverige). Vid behandling av hypoglykemi hos barn som av olyckshändelse fått i sig Amaryl är det viktigt att mängden socker bestäms noggrant för att undvika att farlig hyperglykemi uppstår. Personer som är medvetslösa ska ej ges mat eller dricka.

Eftersom hypoglykemin kan vara ihållande är det viktigt att patienten är under noggrann kontroll tills faran är över. Inläggning på sjukhus kan vara nödvändigt, om inte annat som försiktighetsåtgärd. Ta med förpackning eller eventuella kvarvarande tabletter så att läkaren vet vad du tagit.

Allvarliga fall av hypoglykemi med medvetslöshet och allvarlig påverkan på nervsystemet kräver omedelbar medicinsk behandling och inläggning på sjukhus. Det bör säkerställas att det alltid finns en införstådd person som kan kontakta läkare vid nödsituationer.


Om du har glömt att ta Amaryl

Om du glömmer ta en dos, ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.


Om du slutar att ta Amaryl

Om du avbryter eller avslutar behandling bör du vara medveten om att önskad blodsockersänkande effekt ej kan uppnås och att sjukdomen kan förvärras igen. Fortsätt att använda Amaryl tills din läkare berättar att du kan sluta behandlingen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Tala omedelbart om för din läkare om du upplever några av följande symtom:


Vissa patienter upplevde följande biverkningar under behandling med Amaryl:


Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1000 användare):

Dessa problem blir i regel bättre så fort du slutar att använda Amaryl


Mycket sällsynta biverkningar(kan påverka upp till 1 av 10 000 användare):


Övriga biverkningar omfattar:

Allergiska hudreaktioner (överkänslighet) såsom klåda, utslag, nässelfeber och ljusöverkänslighet. En del lindriga allergiska reaktioner kan utvecklas till allvarliga reaktioner med svälj- eller andningssvårigheter, uppsvullnad av läppar, svalg eller tunga. Om du får någon av dessa symtom ska du därför omedelbart kontakta läkare.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala


www.lakemedelsverket.se


5. Hur Amaryl ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen (”Utg. dat.”) och blistret (”Exp”). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Amaryl 1 mg, 2 mg och 4 mg tabletter: förvaras vid högst 30oC.


Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Använd inte detta läkemedel vid synliga tecken på försämring.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är glimepirid

Varje tablett innehåller 1 mg, 2 mg eller 4 mg glimepirid beroende på styrkan på blistret eller förpackningen


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Varje tablett av Amaryl är avlång och skårad på båda sidorna. Varje tablett kan delas i lika stora doser. De olika styrkorna skiljer i färg:


4 mg tabletter är ljusblå


Amaryl finns i blisterförpackningar om 14, 15 (endast Amaryl 1 mg), 20, 28, 30, 50, 60, 90, 112, 120, 280 och 300 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare i Sverige:Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm

Innehavare i Finland: Sanofi, Oy, Hoplaksvägen 24, 00350, Helsingfors, Finland.


Tillverkare:


För 2 mg även:

UAB “Oriola Vilnius”, Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius, Litauen


Detta läkemedel är godkänt i EEA:s medlemsländer under följande namn:


Denna bipacksedel ändrades senast:

2016-10-11