iMeds.se

Aminess N

Information för alternativet: Aminess N Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-12-11

Bipacksedel: Information till användaren


Aminess N filmdragerade tabletter


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Aminess N är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Aminess N

3. Hur du använder Aminess N

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aminess N ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Aminess N är och vad det används för


Aminess N innehåller de åtta livsnödvändiga (essentiella) aminosyrorna samt histidin och tyrosin. Aminosyror behövs för att kroppen skall kunna bilda äggviteämnen (proteiner). Histidin och tyrosin behövs speciellt för personer med dåligt fungerande njurar.

Aminess N används som tillskott av aminosyror (proteiner) till personer med dåligt fungerande njurar och som har ordinerats att äta proteinfattig kost. Aminess N ges även som näringstillskott till patienter som dialysbehandlas.


2. Vad du behöver veta innan du använder Aminess N

Använd inte Aminess N

om du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Aminess N om du har

Tala om detta för din läkare om du tror att någon av ovanstående gäller dig.


Andra läkemedel och Aminess N

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.Det finns begränsad erfarenhet av använding under graviditet.


Det är okänt om Aminess N går över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Aminess N


Rekommenderad dos för vuxna: 5-25 tabletter eller enligt läkares föreskrift. Tabletterna intas lämpligen vid tre till fem tillfällen, jämt fördelade över dagen, i samband med måltid. Tabletterna bör, på grund av smaken, sväljas hela men kan vid behov sönderdelas.


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Om du tagit för stor mängd av Aminess N

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. l12) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Aminess N

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Aminess N orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1av 1000 patienter): Illamående.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Hur Aminess N ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Förvaras i väl försluten burk. Förpackningen innehåller torkmedel, som ej skall avlägsnas.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är histidin 45 mg, isoleucin 60 mg, leucin 90 mg, lysinacetat motsvarande lysin 65 mg, L-metionin 90 mg, fenylalanin 70 mg, treonin 65 mg, tryptofan 25 mg, tyrosin 75 mg, valin 135 mg per tablett.

- Övriga innehållsämnen är hydroxypropylcellulosa, magnesiumstearat, povidon, stearinsyra, vattenfri kolloidal kiseldioxid, talk, hypromellos och paraffin.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aminess N tablett är en vit, oval, tunt dragerad tablett, 8x20 mm.

Förpackningsstorlekar: 100 , 250 och 300 tabletter i plastburk.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Recip AB, Box 906, 170 09 Solna.

Telefon: 020-35 05 05 (Kundinformation). E-post: info@recip.se.


Tillverkare

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro


Denna bipacksedel ändrades senast: 2014-12-11