iMeds.se

Amiodaron Hameln

Läkemedelsverket 2015-06-02

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Amiodaron Hameln 50 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning

amiodaronhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Amiodaron Hameln är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du får Amiodaron Hameln

3. Hur Amiodaron Hameln ges

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Amiodaron Hameln ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


VAD AMIODARON HAMELN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Vad används Amiodaron Hameln för?

Amiodaron är ett s.k. antiarytmika och används för att behandla en oregelbunden hjärtrytm. Amiodaron verkar genom att kontrolla hjärtat om det inte slår normalt.

Som injektionsvätska ges amiodaron normalt endast när ett snabbt svar krävs eller om du inte kan ta tabletter.

Läkaren ger dig injektionen och du kommer att övervakas på sjukhus eller under uppsikt av en specialist.


Amiodaron som finns i Amiodaron Hameln kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instuktion.


VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR AMIODARON HAMELN


Du ska inte ges Amiodaron Hameln:


Du får inte ges Amiodaron Hameln:

om du är gravid eller ammar (användning är endast tillåten vid livshotande situationer).


Varningar och försiktighet

Särskild försiktighet bör iakttas av läkaren och noggrann och regelbunden övervakning (t.ex. EKG and blodtryck, lever och sköldkörtelfunktion) krävs:


Rådfråga läkare om något av ovanstående gäller dig eller tidigare har gällt dig.


Andra läkemedel och Amiodaron Hameln

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt med följande läkemedel eftersom de kan interagera med amiodaron:


Rekommenderas ej

Användning av följande läkemedel tillsammans med amiodaron rekommenderas inte:


Försiktighet

Användning av följande läkemedel tillsammans med amiodaron ska ske med försiktighet. Dessa läkemedel kan orsaka låga kaliumnivåer i blodet vilket kan öka risken för livshotande hjärtrytmrubbningar.


Amiodaron kan öka effekterna av följande läkemedel:


Kirurgi

Om du ska opereras måste du tala om för läkarna som behandlar dig att du har fått amiodaron.


Amiodaron Hameln med mat och dryck

Mat och dryck påverkar inte läkemedlets terapeutiska effekt eftersom det inte administreras genom munnen.


Graviditet och amning

Läkaren skriver endast ut Amiodaron Hameln om han eller hon anser att fördelarna överväger riskerna under graviditeten. Amiodaron Hameln får endast användas under graviditet i livshotande situationer.

Du ska inte behandlas med Amiodaron Hameln om du ammar. Om du får amiodaron under graviditet eller amning bör amningen avbrytas.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Amiodaron kan påverka förmågan att köra eller använda maskiner. Kör inte bil och använd inte maskiner om du påverkas. Rådfråga i så fall läkare.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Amiodaron Hameln innehåller bensylalkohol (22,2 mg/ml).

Bensylalkohol kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos spädbarn och barn under 3 års ålder.


HUR AMIODARON HAMELN GES


Amiodaron ges in en ven (intravenöst som en injektion eller infusion) och administreras av en läkare eller sjuksköterska.


Dosering

Dygnsdosen av amiodaron beror på sjukdomens allvarlighetsgrad. Dosen och behandlingstiden avgörs av läkaren som justerar dosen individuellt.

Såvida inte läkaren ordinerat annorlunda är vanlig dos 5 mg/kg kroppsvikt. Läkemedlet injiceras under minst 3 minuter.


När Amiodaron ges som en injektion:


När Amiodaron ges som en infusion:


Biverkningar som uppträder under behandling uppstår oftast då för stora mängder amiodaron har använts. Därför ska lägsta möjliga dos amiodaron ges. Detta reducerar biverkningar till ett minimum. Se även "Om du har fått för stor mängd Amiodaron Hameln".


Vuxna

Vanlig dos är 5 mg för varje kilogram av din kroppsvikt under 20 minuter till 2 timmar.

Därefter får du eventuellt ytterligare en dos på 10 till 20 mg för varje kilogram kroppsvikt var 24:e timme beroende på din sjukdom.

I en akut situation kan läkaren besluta att ge dig en dos på 150 mg till 300 mg som en långsam injektion på 3 minuter.


Läkaren kommer att övervaka hur du svarar på Amiodaron och dosen kommer att justeras i enlighet därmed.


Spädbarn och barn

Det finns endast begränsade uppgifter om effektivitet och säkerhet hos barn. Din läkare kommer att bestämma den riktiga dosen.


Äldre

Liksom för alla patienter är det viktigt att lägsta effektiva dos används.Läkaren beräknar noggrant hur mycket Amiodaron du bör ges och övervakar din hjärtfrekvens och sköldkörtelfunktion noggrant.


Din läkare kommer att övergå till amiodaron i tablettform så fort det anses lämpligt.


Om du har fått för stor mängd Amiodaron Hameln

Eftersom du får detta läkemedel på sjukhus eller under överinseende av läkare är det inte sannolikt att du får för mycket.


Om du trots det har fått en högre dos än vad som rekommenderas kommer du att följas noggrant av läkaren och få understödjande behandling vid behov.

Du kan uppleva följande biverkningar: illamående, kräkningar, förstoppning och svettning. Du kan få onormalt långsam eller snabb hjärtfrekvens.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar grupperas enligt följande frekvenser:


Mycket vanliga

förekommer hos fler än 1 användare av 10

Vanliga

förekommer hos 1 till 10 användare av 100

Mindre vanliga

förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000

Sällsynta

förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000

Mycket sällsynta

förekommer hos fler än 1 användare av 10 000

Ingen känd frekvens

kan inte beräknas från tillgängliga data


Följande biverkningar har rapporterats:


Vanliga:


Sällsynta:

Allergiska reaktioner. Symtom på sådana reaktioner omfattar:

Hjälpämnet bensylalkohol kan orsaka överkänslighetsreaktioner.


Mycket sällsynta:


Ingen känd frekvens


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


HUR AMIODARON HAMELN SKA FÖRVARASFÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är amiodaronhydroklorid.

Varje milliliter koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning innehåller 50 milligram (mg) amiodaronhydroklorid motsvarande 46,9 mg amiodaron.

1 ampull med 3 ml Amiodaron Hameln innehåller 150 mg amiodaronhydroklorid.


Innehållet i en ampull med Amiodaron Hameln som spätts ut enlig rekommendation i 250 ml 5 % glukos (50 mg/ml) infusionsvätska innehåller 0,6 mg/ml amiodaronhydroklorid.


Övriga innehållsämnen är:

Polysorbat 80 (E433)

Bensylalkohol

Vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Amiodaron Hameln är en klar, blekgul, steril lösning.


Förpackningsstorlekar:

Amiodaron Hameln finns som 5 ml-ampuller av glas med 3 ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösningi förpackningar med 5 eller 10 ampuller.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

hameln pharma plus gmbh

Langes Feld 13

31789 Hameln

Tyskland


Tillverkare:

HBM Pharma s.r.o.

Sklabinská 30

03680 Martin

Slovakien


Agila Specialties Polska Sp z o o

10, Daniszewska Str

03-230 Warsaw

Polen


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Tyskland

Amiodaron-hameln 50 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung

Finland

Amiodaron Hameln 50 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Sverige

Amiodaron Hameln 50 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning

Storbritanien

Amiodarone Hydrochloride 50 mg/ml Concentrate for Solution for Injection/Infusion


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-06-02.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


BEREDNINGSANVISNINGAR:


Amiodaron Hameln 50 mg/ml koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning


- klar, blekgul lösning i en klar och färglös glasampull

- pH: 3,5-4,5

- För intravenös användning


Inkompatibiliteter


Amiodaron är inkompatibel med saltlösning och får endast administreras i 5 % glukos (50 mg/ml) infusionsvätska, lösning.

Vid användning av medicinsk utrustning eller hjälpmedel som innehåller plastmaterial såsom DEHP (di-2-etylhexylftalat) i närvaro av amiodaron, kan DEHP läcka ut. För att minska patientexponering för DEHP ska utspädd amiodaronlösning administreras via infusionsset som inte innehåller DEHP, t.ex. polyolefin (PE, PP) eller glas. Inga andra medel får blandas med amiondaroninfusioner.


Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel förutom de som nämns nedan.


Före användning ska det sterila koncentratet inspekteras visuellt för att säkerställa att lösningen är klar, fri från partiklar, missfärgningar och att behållaren inte är skadad. Lösningen ska endast användas om den är klar och behållaren är oskadad och intakt.


Spädning


Innehållet i ampullen ska spädas med 5 % glukos (50 mg/ml).

Till varje ampull ska högst 250 ml glukos 50 mg/ml användas. Lösningar med högre spädningsvolym är instabila. Amiodaron, spädd i glukos 50 mg/ml till en koncentration < 0,6 mg/ml är inte stabil. Lösningar som innehåller mindre än 2 Amiodaron Hameln ampulleri 500 ml glukos 50 mg/ml är instabila och får ej användas.


Stabilitet i lösning


Utspädd produkt är fysikaliskt och kemiskt stabil i 24 timmar vid rumstemperatur. Ur mikrobiologisk synpunkt ska dock läkemedlet användas omedelbart efter spädning.


Förvaring


Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

Förvara ampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Amiodaron Hameln är enbart avsedd för engångsbruk. Överbliven lösning ska kasseras omedelbart efter dess första användande.


Spädning ska ske under aseptiska förhållanden. Lösningen ska inspekteras visuellt före administrering med avseende på partiklar och missfärgning. Lösningen skall endast användas om den är klar och fri från partiklar.