iMeds.se

Amlodipin Krka

Bipacksedeln: Information till användaren


Amlodipin Krka 5 mg, tablett

Amlodipin Krka 10 mg, tablett


amlodipin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Amlodipin Krka är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Amlodipin Krka

Hur du tar Amlodipin Krka

Eventuella biverkningar

Hur Amlodipin Krka ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Amlodipin Krka är och vad det används för


Amlodipin Krka innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumantagonister.


Amlodipin Krka används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) eller en särskild typ av bröstsmärtor som kallas kärlkramp (angina). En sällsynt form av denna är Prinzmetals angina eller variantangina.


Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera. Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Krka genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.


Amlodipin som finns i Amlodipin Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Amlodipin Krka


Ta inte Amlodipin Krka:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amlodipin Krka.

Berätta för din läkare om du har eller har haft något av följande:


Barn och ungdomar

Amlodipin Krka har inte studerats på barn under 6 års ålder. Amlodipin Krka bör endast användas för att behandla hypertoni på barn och ungdomar mellan 6 till 17 år (se avsnitt 3). För mer information, tala med din läkare.


Andra läkemedel och Amlodipin Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Amlodipin Krka kan påverka eller påverkas av andra läkemedel, som:


Amlodipin Krka kan sänka ditt blodtryck ytterligare om du redan tar andra läkemedel mot högt blodtryck.


Amlodipin Krka med mat och dryck

Om du tar Amlodipin Krka ska du inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt och grapefruktjuice kan nämligen leda till att mängden av den aktiva substansen amlodipin i blodet ökar, vilket kan ge en oförutsägbar ökning av Amlodipin Krkas blodtrycksänkande effekt.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel


Graviditet

Säkerheten för amlodipin under graviditet har inte fastställts. Om du tror att du är gravid eller om du planerar att bli gravid måste du berätta det för din läkare innan du tar Amlodipin Krka.


Amning

Det är okänt om amlodipin passerar över till bröstmjölk. Om du ammar eller just ska börja amma måste du berätta det för läkaren innan du börjar ta Amlodipin Krka.


Körförmåga och användning av maskiner

Amlodipin Krka kan påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Om du mår illa, blir yr eller trött eller får huvudvärk av tabletterna ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kontakta omedelbart din läkare.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Amlodipin Krka


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad startdos är 5 mg Amlodipin Krka dagligen. Dosen kan höjas till 10 mg Amlodipin Krka en gång dagligen.


Du kan ta läkemedlet före eller efter mat och dryck. Du bör ta läkemedlet vid samma tid varje dag med ett glas vatten. Ta inte Amlodipin Krka tillsammans med grapefruktjuice.


Användning för barn och ungdomar

Rekommenderad startdos för barn och ungdomar (6-17 år) är 2,5 mg dagligen. Maximal rekommenderad dos är 5 mg dagligen.

Amlodipin Krka 2,5 mg är för tillfället ej tillgänglig. Dosen 2,5 mg kan erhållas genom att dela Amlodipin Krka 5 mg i två lika stora halvor.


Det är viktigt att du tar tabletterna hela tiden. Vänta inte tills tabletterna är slut innan du går till läkaren.


Om du har tagit för stor mängd av Amlodipin Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om man tar för många tabletter kan blodtrycket bli lågt eller till och med farligt lågt. Du kan känna dig yr, ostadig, svimfärdig eller svag. Om blodtrycket sjunker tillräckligt lågt kan man drabbas av chock. Huden känns då kall och fuktig och man kan bli medvetslös. Sök omedelbar vård om du tagit för många tabletter Amlodipin Krka.


Om du har glömt att ta Amlodipin Krka

Oroa dig inte. Om du glömmer att ta en tablett ska du bara strunta i den dosen. Ta nästa dos i rätt tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar ta Amlodipin Krka

Läkaren kommer att ange hur länge du ska ta ditt läkemedel. Din sjukdom kan komma tillbaka om du slutar ta medicinen tidigare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Gå omedelbart till läkaren om du får någon av följande mycket sällsynta och allvarliga biverkningar när du har tagit detta läkemedel:


Följande vanliga biverkningarhar rapporterats. Om någon av dessa ger dig problem eller om de varar i mer än en veckaska du kontakta din läkare.


Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

ödem (vätskeansamling)


Vanliga:kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare


Andra biverkningar som rapporterats finns i följande lista. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information kontakta läkare eller apotekspersonal.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare


Sällsynta:kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

förvirring


Mycket sällsynta:kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

darrningar, stel kropphållning, nedsatt ansiktsmimik, långsamma rörelser och släpande obalanserad gång.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. Hur Amlodipin Krka ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter “Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är amlodipin.

Amlodipin Krka 5 mg tabletter

Varje tablett innehåller 6,94 mg amlodipinbesilat motsvarande 5 mg amlodipin.

Amlodipin Krka 10 mg tabletter

Varje tablett innehåller 13,88 mg amlodipinbesilat motsvarande 10 mg amlodipin.

Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mikrokristallin cellulosa (E460), pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat (typ A), vattenfri kolloidal kiseldioxid (E551) och magnesiumstearat (E572).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Amlodipin Krka 5 mg tabletter

Tabletterna är vita, runda, något bikonvexa, snedkantade, har skåra på ena sidan, med en diameter på 8 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Amlodipin Krka 10 mg tabletter

Tabletterna är vita, runda, något bikonvexa, snedkantade med en diameter på 10 mm.


Amlodipin Krka 5 mg och 10 mg finns tillgängliga i kartonger med 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 112, 120, 200, 250 tabletter och med 100 x 1 tablett (endos) i blisterförpackningar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


Tillverkare

KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-09-26

5