iMeds.se

Amlodipin Sandoz

Information för alternativet: Amlodipin Sandoz 10 Mg Tablett, Amlodipin Sandoz 5 Mg Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Informationtill anndaren


Amlodipin Sandoz 5 mg tabletter

Amlodipin Sandoz 10 mg tabletter


amlodipin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Amlodipin Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Amlodipin Sandoz

Hur du tar Amlodipin Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Amlodipin Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Amlodipin Sandoz är och vad det används för


Amlodipin Sandoz innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp mediciner som kallas kalciumantagonister.


Amlodipin Sandoz används för att behandla:


Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera.

Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Sandoz genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.


Amlodipin som finns i Amlodipin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Amlodipin Sandoz


Ta inte Amlodipin Sandoz


Varningar och försiktighet

Berätta för din läkare om du har eller har haft något av följande:


Barn och ungdomar

Amlodipin Sandoz har inte studerats hos barn under 6 år. Amlodipin Sandoz bör endast användas för att behandla hypertoni hos barn och ungdomarmellan 6 till 17 år(se avsnitt 3).

För mer information, tala med din läkare.


Andraläkemedeloch Amlodipin Sandoz

Tala omför läkare ellerapotekspersonal omdu tar, nyligenhartagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Amlodipin Sandoz kan påverka eller påverkas av andra läkemedel, som:


Amlodipin Sandoz kan sänka ditt blodtryck ytterligare omduredan tar andra läkemedelmot högt blodtryck.


Amlodipin Sandoz med matoch dryck

Omdu tar Amlodipin Sandoz ska du inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Grapefrukt och grapefruktjuice kan nämligen leda till att mängden av den aktiva substansen amlodipini blodet ökar, vilket kan geen oförutsägbar ökning avAmlodipin Sandozs blodtryckssänkande effekt.


Graviditet och amning

Graviditet

Säkerheten för amlodipin under graviditethos människa har inte fastställts. Omduär gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Amning

Det är okänt omamlodipin passerar över till bröstmjölk. Omdu ammar eller just ska börja amma måstedu berätta det för läkareninnan du börjar ta Amlodipin Sandoz.


Körförmåga och användning av maskiner

Amlodipin Sandoz kan påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Om du mår illa, blir yr eller trött eller får huvudvärk av tabletterna ska du inte köra bil eller använda maskiner. Kontakta omedelbart din läkare.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur du tar Amlodipin Sandoz


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarensanvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal omdu är osäker.


Den vanliga inledande dosen är 5 mgAmlodipin Sandozen gång dagligen. Dosen kan ökastill 10 mgAmlodipin Sandoz en gång dagligen.


Du kan ta läkemedlet föreeller eftermat eller dryck. Du bör ta läkemedlet vid samma tid varje dag med ett glas vatten. Ta inte Amlodipin Sandoz tillsammansmedgrapefruktjuice.


Användningför barn och ungdomar

Den rekommenderade vanliga startdosen för barn ochungdomar (6–17 år) är 2,5 mgdagligen. Maximal rekommenderaddos är 5 mgdagligen.

Det är viktigtatt du tartabletterna hela tiden. nta inte tills tabletternaär slut innan dugår till läkaren.


Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Om du har tagit för stormängd avAmlodipin Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om man tar för många tabletter kanblodtrycketbli lågt eller till ochmed farligt lågt. Du kan känna digyr, ostadig, svimfärdig eller svag. Omblodtrycketsjunker tillräckligt lågt kanman drabbas av chock. Huden känns då kalloch fuktigochman kan bli medvetslös. Sök omedelbar vård omdu tagit för många Amlodipin Sandoz‑tabletter.


Om du har glömt att ta Amlodipin Sandoz

Oroa dig inte. Omdu glömmer att ta en tablett skadubara strunta i den dosen. Tanästa dos i rätt tid. Ta inte dubbeldos för att kompensera förglömd dos.


Om du slutaratt ta Amlodipin Sandoz

Läkaren kommer att angehur länge duska tamedicinen. Din sjukdomkan komma tillbaka omdu slutar tamedicinen tidigare.


Omdu har ytterligare frågor omdetta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Eventuella biverkningar


Liksomallaläkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar,men allaanvändare behöver inte få dem.


omedelbarttill läkaren omdu får någon av följandemycket sällsyntaoch allvarliga biverkningar när du har tagit detta läkemedel.


Följande vanliga biverkningarhar rapporterats. Om någon avdessa ger dig problemeller omde varar över en veckaska du kontakta din läkare.


Vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till1 av 10 användare)


Andra biverkningar somrapporterats finns i följande lista. Omnågra biverkningar blir värre eller omdu märker några biverkningar sominte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Mindre vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

förvirring


Mycket sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp till1 av 10 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

skakningar, stel hållning, maskliknande ansikte, långsamma rörelser och släpande, obalanserad gång


Rapportering avbiverkningar

Om dufår biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar sominte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


Hur Amlodipin Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.


Används före efter utgångsdatumsomanges på kartongen och blistret efterUtg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Blisterförpackning: Förvara blistret i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Förvaras vid högst 30 °C.

Tablettburk: Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Amlodipin Sandoz 5 mg tabletter

Vit eller nästan vit, avlång tablett med fasade kanter, brytskåra på den ena sidan och märkt “5” på den andra sidan.


Amlodipin Sandoz 10 mg tabletter

Vit eller nästan vit, avlång tablett med fasade kanter, brytskåra på den ena sidan och märkt “10” på den andra sidan.


Förpackningsstorlekar:


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar attmarknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare:

LEK S.A. Ul. Podlipie 16 95-010 Stryków, Polen

eller

LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, PL-02-672 Warszawa, Polen

eller

ROWA Pharmaceuticals Ltd., Bantry, Co. Cork, Irland

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

eller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland

eller

LEK Pharmaceuticals d.d., Verovskóva 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

S.C. Sandoz S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, 540472 Targu-Mures, Rumänien


Denna bipacksedel ändradessenast 2016-09-13