iMeds.se

Amlodipin Stada

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Amlodipin STADA 5 mg, tabletter

Amlodipin STADA 10 mg, tabletter


Amlodipin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Amlodipin STADA är och vad det används för

2. Innan du tar Amlodipin STADA

3. Hur du tar Amlodipin STADA

4. Eventuella biverkningar

5. Förvaring av Amlodipin STADA

6. Övriga upplysningar


1. VAD AMLODIPIN STADA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Amlodipin Stada innehåller den aktiva substansen amlodipin som tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumblockerare (kalciumantagonister).


Amlodipin Stada används för:

att behandla högt blodtryck (utan specifik orsak, essentiell hypertoni) eller en särskild typ av

bröstsmärta som kallas kärlkramp, en sällsynt form är Prinzmetals eller variantangina.


Hos patienter med högt blodtryck gör läkemedlet att motståndet i blodkärlen minskar, så att blodet lättare kan passera. Hos patienter med kärlkramp verkar Amlodipin Stada genom att öka blodflödet till hjärtmuskeln, som då får mer syre. På det sättet förhindras bröstsmärtor. Läkemedlet ger ingen omedelbar lindring av bröstsmärtorna vid kärlkramp.


Amlodipin som finns i Amlodipin Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR AMLODIPIN STADA


Ta inte Amlodipin Stada:


Var särskilt försiktig med Amlodipin Stada:

Berätta för din läkare om du har eller har haft något av följande:


Användning hos barn och ungdomar

Amlodipin Stada har inte studerats på barn under 6 år. Amlodipin Stada bör endast användas för att behandla hypertoni på barn och ungdomar mellan 6 till 17 år (se avsnitt 3). För mer information, tala med din läkare.


Användning av andra läkemedel:

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Amlodipin Stada kan påverka eller bli påverkat av andra läkemedel, som t.ex.


Amlodipin Stada kan sänka ditt blodtryck ytterligare om du redan tar andra läkemedel mot högt blodtryck.


Intag av Amlodipin Stada med mat och dryck

Om du tar Amlodipin Stada ska du inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice. Detta beror på att grapefrukt och grapefruktjuice kan leda till att mängden av den aktiva substansen amlodipin i blodet ökar, vilket kan ge en oförutsägbar ökning av Amlodipin Stadas blodtrycksänkande effekt.


Graviditet och amning

Rådfråga din läkare eller fråga på apoteket innan du tar något läkemedel.


Graviditet

Säkerheten av amlodipin under graviditet har inte fastställts. Om du tror du är gravid, eller om du planerar att bli gravid måste du berätta det för din läkare innan du tar Amlodipin Stada.


Amning

Det är okänt om amlodipin passerar över i modersmjölk. Om du ammar eller tänker börja amma måste du berätta detta för din läkare innan du börja ta Amlodipin Stada.


Körförmåga och användning av maskiner:

Amlodipin Stada kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Om du tar amlodipin och lider av yrsel, huvudvärk, trötthet eller illamående får du inte köra bil eller använda maskiner och du skall kontakta din läkare omedelbart.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker


3. HUR DU TAR AMLODIPIN STADA


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Den vanliga startdosen är5 mg Amlodipin Stada en gång dagligen. Dosen kan ökas till 10 mg Amlodipin Stada en gång dagligen.


Du kan ta läkemedlet före eller efter mat eller dryck. Du bör ta läkemedlet vid samma tid varje dag med ett glas vatten. Ta inte Amlodipin Stada tillsammans med grapefruktjuice.


Användning för barn och ungdomar

För barn och ungdomar (6-17 år) är den rekommenderade vanliga startdosen 2,5 mg dagligen. Den högsta rekommenderade dosen är 5 mg per dag.


Ammlodipin 2,5 mg tabletter är för närvarande inte tillgänglig och dosen 2,5 mg kan inte erhållas med Amlodipin Stada 5 mg tabletter eftersom dessa tabletter inte är tillverkade på ett sätt som gör att de kan delas i två lika stora delar.


Det är viktigt att ta tabletterna varje dag. Vänta inte tills dina tabletter är slut innan du får en ny tid hos din läkare.


Om du använder mera Amlodipin Stada än vad du borde:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


En överdos kan leda till att ditt blodtryck blir låg eller til och med farligt låg. Du kan känna dig yr, ostadig, svag eller svimma. Om blodtrycket sjunker tillräckligt lågt kan man drabbas av chock. Huden känns då kall och fuktig och man kan bli medvetslös. Om du tar för många Amlodipin Stada skall du omedelbart söka läkarvård.


Om du har glömt att ta Amlodipin Stada:

Oroa dig inte. Om du har glömt att ta en tablett ska du inte ta den missade dosen. Ta nästa tablett vid den vanliga tiden. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.


Om du slutar att ta Amlodipin Stada

Din läkare har berättat för dig hur länge du ska ta Amlodipin Stada. Om du plötsligt avbryter din behandling kan dina symtom komma tillbaka.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Amlodipin Stada orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Du ska sluta ta Amlodipin Stada och se din läkare omedelbartom du upplever någon av följande mycket sällsynta allvarliga biverkningar:


En lista på möjliga biverkningar anges nedan.

Följande vanliga biverkningarhar rapporterats. Om du upplever problem med någon av dessa eller om de varar i mer än en veckabör du kontakta din läkare.


Vanliga biverkningar (påverkar 1-10 användare av 100):


Andra biverkningar som rapporterats finns i följande lista. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Mindre vanliga biverkningar (påverkar 1-10 användare av 1000):


Sällsynta biverkningar (påverkar 1 – 10 användare av 10 000):

förvirring


Mycket sällsynta biverkningar (påverkar färre än 1 användare av 10 000):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Skakningar, stel hållning, maskliknande ansikte, långsamma rörelser och en släpande, obalanserad gång


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. FÖRVARING AV AMLODIPIN STADA


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i den månaden.


Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot ljus.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Vad Amlodipin Stada innehåller:


Amlodipin STADA 5 mg tabletter


Amlodipin STADA 10 mg tabletter:


Hur Amlodipin Stada ser ut och förpackningsstorlekar

Amlodipin STADA 5 mg tabletter:

Amlodipin STADA 5 mg tabletter är vita, runda tabletter

Tabletterna är förpackade i PVC/PE/PVDC-aluminiumblister med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 80, 90, 98, 100, 110, 150 200, 250, 500 och 1000 tabletter


Amlodipin STADA 10 mg tabletter:

Amlodipin STADA 10 mg är vita, runda tabletter med en brytskåra på ena sidan.

Tabletterna är förpackade i PVC/PE/PVDC-aluminiumblister med 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 150, 200, 500 och 1000 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-07-26