iMeds.se

Amorolfin Mylan

Bipacksedel:information till patienten


Amorolfin Mylan 5% medicinskt nagellack

amorolfin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Amorolfin Mylan 5% är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Amorolfin Mylan 5%

Hur du använder Amorolfin Mylan 5%

Eventuella biverkningar

Hur Amorolfin Mylan 5% ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Amorolfin Mylan 5%är och vad det används för


Amorolfin Mylan 5%innehåller den aktiva substansen amorolfin (som amorolfinhydroklorid), som tillhör en grupp läkemedel som kallas antimykotika. Den dödar en mängd olika svampar som kan orsaka nagelinfektioner.


Amorolfin Mylan 5% används för behandling av svampinfektioner på naglarna.


Amorolfin som finns i Amorolfin Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Amorolfin Mylan 5%


Använd inte Amorolfin Mylan 5%

- om du är allergisk mot amorolfin eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Amorolfin Mylan 5%

Undvik att lacket kommer i kontakt med ögon, öron och slemhinnor (t.ex. i munnen eller näsborrar).

Undvik inandning.

Använd inte kosmetiskt nagellack eller lösnaglar under behandling

Använd ogenomträngliga (vattentäta) handskar vid användning av organiska lösningsmedel, t.ex. borttagningsmedel, thinner, för att förhindra att nagellacket försvinner.


Andra läkemedeloch Amorolfin Mylan 5%

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Barn och ungdomar

På grund av bristen på klinisk erfarenhet bör barn inte behandlas med Amorolfin Mylan 5%.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Läkaren kommer då att avgöra om du ska använda Amorolfin Mylan 5%.


3. Hur du använder Amorolfin Mylan 5%


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Applicera Amorolfin Mylan 5% på de angripna finger- eller tånaglarna en eller två gånger i veckan enligt läkarens anvisning.

Instruktioner för användning1. Före den första appliceringen av Amorolfin Mylan 5%, rengör noggrant dina naglar: fila ner den infekterade nagelyten (särskilt på ytan) så mycket som möjligt med den bifogade nagelfilen. Var noga med att inte fila huden runt nageln.


2. Rengör nagelytan och avlägsna allt fett med en av de bifogade rengöringskompresserna.
3. Stryk ut nagellacket med den återanvändbara spateln (bifogad i kartongen) över hela den infekterade nageln. Rengör den återanvändbara spateln mellan användningen av olika naglar för att undvika kontaminering av nagellacket. Spateln får inte strykas av mot flaskans kant.
4. Upprepa steg 1till 3 för var och en av de infekterade naglarna.


5. Rengör spateln med den bifogade kompressen

6. Stäng flaskan ordentligt. Låt de behandlade naglarna torka i ca 3 minuter.

Nagelfilar som använts till infekterade naglar får inte användas på friska naglar, eftersom du då kan sprida infektionen. För att förhindra spridning av infektionen måste du se till att ingen annan använder filarna från läkemedelsförpackningen.


De medföljande spatlarna är återanvändbara. Det är dock viktigt att du rengör dem noggrant efter varje behandling. Använd samma rengöringskompress som när du gjorde rent nageln/naglarna. Undvik att vidröra de nybehandlade naglarna med rengöringskompressen. Stäng nagellacksflaskan noga. Kasta rengöringskompressen på ett säkert sätt, eftersom den är brandfarlig.


- Innan du använder Amorolfin Mylan 5% nästa gång, ska du först ta bort det gamla nagellacket med en rengöringskompress och sedan vid behov fila ner naglarna igen.

- Stryk sedan på det nya lacket enligt beskrivningen ovan.

- När lacket har torkat påverkas det inte av tvål och vatten, så du kan tvätta händer och fötter precis som vanligt. Om du behöver använda några lösningsmedel som thinner eller lacknafta, ska du ha på dig gummihandskar eller andra täta skyddshandskar så att du skyddar nagellacket på fingernaglarna.

- Det är viktigt att du fortsätter att använda Amorolfin Mylan 5% tills infektionen har försvunnit och det har vuxit ut friska naglar. Det brukar ta 6 månader för fingernaglar och 9–12 månader för tånaglar.


Läkare kommer antagligen följa upp hur din behandling fortskrider var 3:e månad eller så.


Om du får Amorolfin Mylan 5% i ögonen eller öronen

Om du får Amorolfin Mylan 5% i ögonen eller öronen ska du genast skölja med vatten och omedelbart kontakta läkare, apotekspersonal eller närmaste sjukhus


Om du av misstag råkar svälja Amorolfin Mylan 5%

Om du, eller någon annan, av misstag råkar svälja nagellacket, ska du omedelbart kontakta läkare,

apotekspersonal, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Amorolfin Mylan 5%

Oroa dig inte om du har glömt att använda Amorolfin Mylan 5% vid rätt tidpunkt. När du kommer ihåg, börja använda produkten igen, på samma sätt som tidigare.


Om du slutar att använda Amorolfin Mylan 5%

Sluta inte använda Amorolfin Mylan 5% innan läkare talar om det för dig att göra det, annars kan din infektion komma tillbaka.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):
M
issfärgade, brutna, eller sköra naglar.

Mycket sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):
Brännande känsla kan förekomma i området runt nageln.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5.Hur Amorolfin Mylan 5% ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i skydd mot värme. Tillslut flaskan väl efter användning.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

-Den aktiva substansen är amorolfinhydroklorid. 1 ml Amorolfin Mylan 5% innehåller amorolfinhydroklorid motsvarande 50 mg amorolfin

.

- Övriga innehållsämnen är: vattenfri etanol, ammoniummetakrylat sampolymer,

etylacetat, butylacetat, triacetin


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bärnstensfärgad glasflaska med barnsäkert plastlock innehållande en klar, färglös lösning.


Förpackningsstorlekar:

2,5ml, 3ml, 5ml


Alla förpackningar innehåller 30 rengöringskompresser, 10 spatlar och 30 nagelfilar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare

Farmaclair

440, avenue du Général de Gaulle, 14200 Herouville Saint Clair,France


Sodia Avenue Robert Schuman – 51100 Reims France


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-08-23