iMeds.se

Amorolfin Mylan

Produktresumé

läkemedlets namn

Amorolfin Mylan 5% medicinskt nagellack


kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 ml Amorolfin Mylan 5% medicinskt nagellack innehåller amorolfinhydroklorid motsvarande 50 mg amorolfin.


För fullständig förteckning överhjälpämnen, se avsnitt 6.1.


läkemedelsform

Medicinskt nagellack


Klar, färglös lösning


kliniska uppgifter

Terapeutiska indikationer

Behandling av nagelmykos utan engagemang av nagelmatrix orsakad av dermatofyter, jäst- eller mögelsvampar

Dosering och administreringssätt


Dosering


Amorolfin Mylan 5% skall appliceras på de angripna fingernaglarna en eller två gånger i veckan eller på tånaglarna en gång i veckan.

Patienten skall applicera nagellacket enligt följande sätt:


Före den första appliceringen av Amorolfin Mylan 5% är det viktigt att de angripna områdena av nageln (särskilt nagelns yta) filas ned så noggrant som möjligt med bifogad nagelfil. Därefter skall nagelytan rengöras och fett avlägsnas med hjälp av en rengöringskompress (medföljer i förpackningen). Före varje ny applicering av Amorolfin Mylan 5% skall de angripna naglarna vid behov filas ned igen, efter rengöring med en rengöringskompress för att avlägsna kvarvarande lack.


Observera att nagelfil som använts till angripna naglar får ej användas på friska naglar.


Med en av de återanvändbara spatlarna som bifogas, applicera nagellack på hela nagelytan på de angripna naglarna och låt det torka. Efter användning, rengör spateln med samma rengöringskompress som användes för rengöring av naglarna. Håll flaskan väl tillsluten.

För varje nagel som skall behandlas, doppa den bifogade spateln i nagellacket utan att stryka av lacket mot kanten på flaskhalsen.


Observera att vid arbete med organiska lösningsmedel (thinners, lacknafta, etc.) använd skyddshandskar för att skydda Amorolfin Mylan 5% lacket på naglarna.


Amorolfin Mylan 5% är verksamt vid måttligt utbredd nagelmykos.


Behandlingen ska fortsätta utan uppehåll tills nageln har förnyats och de angripna områdena har läkt. Behandlingsfrekvensen och behandlingstiden beror huvudsakligen på infektionens intensitet och placering. I allmänhet rör det sig om sex månader (fingernaglar) och nio till tolv månader (tånaglar). Behandlingen bör inspekteras ungefär var tredje månad.


Samexisterande tinea pedis bör behandlas med en lämplig svampdödande kräm.


Äldre

Det finns inga särskilda doseringsrekommendationer för användning hos äldre patienter.


Pediatrisk population

Det finns inga särskilda doseringsrekommendationer för barn på grund av begränsad klinisk erfarenhet avseende effekt och säkerhet.


Administreringssätt


Kutan användning.


Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Varningar och försiktighet

På grund av bristen på klinisk erfarenhet bör barn inte behandlas med Amorolfin Mylan 5%.

Vid behandling med Amorolfin Mylan 5% medicinskt nagellack ska inte kosmetisk nagellack eller lösnaglar användas. När organiska lösningsmedel används ska ogenomträngliga skyddshandskar nyttjas annars kommer Amorolfin Mylan 5% att lösas upp.

Undvik att lacket kommer i kontakt med ögon, öron och slemhinnor.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.


Användning av nagellack eller konstgjorda naglar bör undvikas under behandlingen.

Fertilitet, graviditet och amning

Erfarenhet av att använda Amorolfin Mylan 5% under graviditet och/eller amning är begränsad. Endast ett fåtal fall av exponering för topikal amorolfinanvändning hos gravida kvinnor har rapporterats efter godkännandet, därför är den potentiella risken okänd. Djurstudier har visat reproduktionstoxicitet vid höga orala doser (se avsnitt 5.3); Det är okänt om amorolfin utsöndras i bröstmjölk. Amorolfin ska inte användas under graviditet och/eller amning såvida det inte är absolut nödvändigt.


Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

Biverkningar

Biverkningar är sällsynta.


Nagelskador (t ex missfärgning av naglar, brutna naglar, sköra naglar) kan förekomma. Dessa reaktioner kan dock även bero på själva nagelsvamp-sjukdomen.


Organsystem


Frekvens

Biverkning

Hud och subkutan vävnad


Sällsynta (1/10 000 to 1/1000)

Nagelskada, missfärgning av naglar, onykoklas (brutna naglar), onykorrexi

Mycket sällsynta ( 1/10 000)

Brännande känsla i huden


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Erytem, klåda, kontaktdermatit, urtikaria, blåsor


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet (se kontaktuppgifter nedan).


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.seÖverdosering

Inga systemiska tecken på överdosering förväntas efter lokal applicering av Amorolfin Mylan 5% .
Vid oavsiktligt oralt intag, bör lämpliga symptomatiska åtgärder vidtas vid behov.

farmakologiska egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga utvärtes medel vid hudmykoser, ATC-kod: D01AE16


Verkningsmekanism

Den fungicida effekten verkar genom hämning i svampens cellmembran, och är primärt inriktat på sterolbiosyntesen. Ergosterolinnehållet reduceras och samtidigt ackumuleras ovanligt steriskt icke-planasteroler.


Amorolfin Mylan 5% är ett bredspektrumantimykotikum. Den har hög aktivitet (MIC <2mcg/ml) in vitromot:


jästsvampar: Candida, Cryptococcus, Malassezia


dermatofyter: Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton


mögelsvampar: Hendersonula, Alternaria, Scopulariopsis


dermatiacea: Cladosporium, Fonsecaea, Wangiella


dimorf svamp:Coccidioides, Histoplasma, Sporothrix


Med undantag för Actinomyces, är bakterier inte känsliga för amorolfin.

Propionibacterium acnesär bara något känslig.

Farmakokinetiska egenskaper

Amorolfin från nagellacket penetrerar in och diffunderar genom nagelplattan och kan på så sätt komma åt svåråtkomliga svampar i nagelbädden. Systemabsorptionen av den aktiva substansen är begränsad med denna typ av behandling.


Efter långtidsanvändning av Amorolfin Mylan 5% finns inget som tyder på att substansen ackumuleras i kroppen.

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I toxikologiska studier sågs systemiska effekter endast vid exponering som ansågs avsevärt mycket högre än maximal klinisk exponering. Dessa effekter bedöms därför sakna klinisk relevans.


farmaceutiska uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Vattenfri etanol

Ammoniummetakrylat sampolymer (typ A)

Etylacetat

Butylacetat

Triacetin

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

Hållbarhet

3 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i skydd mot värme. Tillslut flaskan väl efter användning.

Förpackningstyp och innehåll

Bärnstensfärgad glasflaska (typ 1-glas eller typ III-glas) med manipuleringssäkert HDPE-lock tätat med teflon, innehållande en klar, färglös lösning.


Förpackningsstorlekar

2,5 ml, 3 ml, 5 ml


Förpackningarna innehåller 30 rengöringskompresser, 10 spatlar och 30 nagelfilar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar


innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm


nummer på godkännande för försäljning

44704

datum för första godkännande/förnyat godkännande

2012-11-01

datum för översyn av produktresumén


2016-08-23