iMeds.se

Amoxicillin/Clavulanic Acid Actavis

Information för alternativet: Amoxicillin/Clavulanic Acid Actavis 500 Mg/125 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter

amoxicillin/klavulansyra


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

3. Hur du använder Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis är och vad det används för


Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis är ett antibiotikum som verkar genom att döda bakterier som orsakar infektion. Den innehåller två olika läkemedel som kallas för amoxicillin och klavulansyra. Amoxicillin hör till en grupp av läkemedel som kallas för ”penicilliner” som ibland kan sluta fungera (bli inaktiva). Den andra aktiva substansen (klavulansyra) hindrar detta från att hända.


Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis används för behandling av följande infektioner hos vuxna och barn:


Amoxicillin/klavulansyra som finns i Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis


Ta inte Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis


Ta inte Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis om något av ovanstående gäller dig.Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis. Detta är särskilt viktigt om du:


Om du är osäker ifall ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


I vissa fall kan din läkare undersöka vilken typ av bakterie det är som orsakar din infektion. Beroende på resultaten kan du få en annan styrka av Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis eller ett annat läkemedel.


Tillstånd som du måste vara uppmärksam på

Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis kan förvärra vissa befintliga tillstånd eller orsaka allvarliga biverkningar. Dessa inkluderar allergiska reaktioner, anfall (krampanfall) och inflammation i tjocktarmen. Du måste vara uppärksam på vissa symptom när du tar detta läkemedel för att minska risken för eventuella problem. Se ”Tillstånd som du måste vara uppmärksam på” i avsnitt 4.


Blod- och urinprover

Om du tar blodprover (såsom tester på röda blodkroppar eller leverfunktion) eller urinprover (för glukos) ska du berätta för läkaren eller sjuksköterskan att du tar Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis. Detta eftersom Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis kan påverka resultaten av den här typen av prover.


Andra läkemedel och Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Om du tar allopurinol (används för behandling av gikt) tillsammans med Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis kan sannolikheten för att du ska få en allergisk reaktion öka.


Om du tar probenicid (används för behandling av gikt) kan din läkare justera dosen på Amoxicillin/Clavulanis acid Actavis.


Om läkemedel som hjälper att förhindra blodproppar (så som warfarin) tas tillsammans med Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis kan det behövas extra blodprover.


Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis kan påverka hur metotrexat (ett läkemedel som används för att behandla cancer eller reumatiska sjukdomar) och mykofenolatmofetil (ett läkemedel som används efter organtransplantationer) fungerar.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn som väger 40 kg och över

vanlig dos är 1 tablett tre gånger per dag


Barn som väger under 40 kg

Barn som är 6 år eller yngre ska helst behandlas med amoxicillin/klavulansyra oral suspension (i flaska eller dospåsar).


Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd när du ger amoxicillin/klavulansyratabletter till barn som väger under 40 kg.


Patienter med njur- och leverproblem


Hur du tar Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis


Om du har tagit för stor mängd av Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du tar för mycket Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis kan symptomen inkludera upprörd mage (illamående, kräkningar eller diarré) eller krampanfall. Tala med din läkare så snart du kan. Ta med dig läkemedlet (kartongen eller flaskan) för att visa det för läkaren.


Om du har glömt att ta Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart som du kommer på det. Du ska inte ta nästa dos för tidigt, utan vänta minst 4 timmar från det att du tagit föregående dos.


Om du slutar ta Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

Fortsätt att ta Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis tills behandlingen är avslutad, även om du mår bättre. Du behöver varje dos för att hjälpa dig att bekämpa infektionen. Om några bakterier överlever kan de få infektionen att återvända.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tillstånd som du måste vara uppmärksam på


Allergiska reaktioner:


Kontakta omedelbart läkareom du får något av ovanstående symptom.Sluta att ta Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis.


Inflammation i tjocktarmen

Inflammation i tjocktarmen som orsakar vattnig diarré, oftast med blod och slem, magvärk och/eller feber.

Kontakta din läkare så snart som möjligtför rådgivning om du får dessa symptom.


Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos flera än 1 person av 10

diarré (hos vuxna).


Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 person av 10


Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 person av 100


Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprov:

en ökning av vissa ämnen (enzymer) som bildas av levern.


Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 person av 1000

hudutslag, med eventuella blåsor och som ser ut som små måltavlor (en mörk prick i mitten omgiven av ett blekare område, med en mörk ring runt kanten) – erythema multiforme

Kontakta snarast läkare ifall du märker något av dessa symptom.


Sällsynta biverkningar som kan visa sig i blodprov:


Andra biverkningar

Andra biverkningar har förekommit hos ett mycket litet antal personer men exakt förekomst är okänd.


Kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symptom.


Biverkningar som kan visa sig i blod- eller urinprov:


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt viaLäkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis ska förvaras


Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter ”Utg.dat.” och ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Kärna:

Mikrokristallin cellulosa (E460), kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat (E470b), natriumstärkelse glykolat (Typ A).

Filmdragering:

Hypromellos (E464), makrogol 400, titandioxid (E171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerade tabletter.

Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 500 mg/125 mg tabletter är vita, ovala, filmdragerade tabletter, märkta med

A” på den ena sidan och ”64” på den andra.


Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 500 mg/125 mg tabletter finns i blisterförpackningar med

4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 500 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


Tillverkare

Milpharm Limited

Ares,Odyssey Business Park, West End Road

South Ruislip HA46QD

Storbritaninen


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Nederländerna

Amoxicilline/Clavulaanzuur Actavis

Österrike

Amoxicillin/Clavulansäure Actavis

Belgien

Amoxicillin Clavulanic Acid AB 500 mg / 125 mg filmomhulde tabletten


Danmark

Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

Finland

Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

Ungern

Xylenn

Irland

Co-Amoxiclav

Island

Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

Luxemburg

Amoxiclav Actavis

Portugal

Amoxicilina + ácido clavulânico Aurovitas

Sverige

Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis

Storbritannien

Co-Amoxiclav


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-01-19

6