iMeds.se

Amoxicillin/Clavulanic Acid Actavis

Information för alternativet: Amoxicillin/Clavulanic Acid Actavis 500 Mg/125 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2013-11-07

PRODUKTRESUMÉ


1. LÄKEMEDLETS NAMN


Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter.


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


En filmdragerad tablett innehåller amoxicillintrihydrat motsvarande 500 mg amoxicillin och kaliumklavulanat motsvarande 125 mg klavulansyra.


För fullständig förteckning överhjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Filmdragerad tablett.


Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 500 mg/125 mg tabletter är vita, ovala, filmdragerade, märkta med

”A” på den ena sidan och ”64” på den andra.


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Terapeutiska indikationer


Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis är indicerat för behandling av nedanstående infektioner hos vuxna och barn (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.1):


Hänsyn ska tas till oficiella riktlinjer för lämplig användning av antibiotika.


4.2 Dosering och administreringssätt


Dosering


Doserna anges genomgående med innehållet av amoxicillin/klavulansyra, med undantag för när doserna för en individuell komponent anges.


Beakta följande vid val av dos av Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis för att behandla en enskild infektion:


Användning av alternativa formuleringar av Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis (t.ex. formuleringar med högre doser av amoxicillin och/eller olika proportioner av amoxicillin och klavulansyra) bör vid behov övervägas (se avsnitt 4.4 och 5.1).


Hos vuxna och barn ≥ 40 kg, när den här Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis formuleringen ordineras enligt nedanstående rekommendation, är den totala dygnsdosen 1500 mg amoxicillin och 375 mg klavulansyra. Hos barn < 40 kg, när den här Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis formuleringen ordineras enligt nedanstående rekommendation, är den högsta dygnsdosen 2400 mg amoxicillin och 600 mg klavulansyra. När en högre dos av amoxicillin krävs, rekommenderas en annan amoxicillin/klavulansyra beredning för att undvika onödigt höga dygnsdoser av klavulansyra (se avsnitt 4.4 och 5.1).


Behandlingens varaktighet ska bestämmas utifrån patientens svar. Vissa infektioner (t.ex. osteomyelit) kräver en längre behandlingsperiod. Behandlingen ska inte pågå längre än 14 dygn utan förnyad undersökning (se avsnitt 4.4 angående förlängd behandling).


Vuxna och barn ≥ 40 kg


En Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 500 mg/125 mg tablett tre gånger per dag.


Barn < 40 kg

20 mg/5 mg/kg/dygn – 60 mg/15 mg/kg/dygn, ges fördelat på tre doser.


Barn kan behandlas med Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis tabletter eller amoxicillin/klavulansyra -suspension (pulver för oralsuspension i flaskor eller dospåsar).


Barn på 6 år eller yngre behandlas förträdesvis med amoxicillin/klavulansyra -suspension (pulver för oralsuspension i flaskor eller dospåsar).


Inga kliniska data finns för amoxicillin/klavulansyra 4:1 -formuleringar för doser som överstiger 40 mg/10 mg/kg/dygn hos barn yngre än 2 år.


Äldre population

Ingen dosjustering är nödvändig.


Nedsatt njurfunktion

Dosjusteringar är baserade på högsta rekommenderade nivån av amoxicillin.

Ingen dosjustering är nödvändig hos patienter med kreatinclearance (CrCl) som överstiger 30 ml/min.


Vuxna och barn ≥ 40 kg

CrCl: 10–30 ml/min

500 mg/125 mg två gånger per dag

CrCl < 10 ml/min

500 mg/125 mg en gång per dag

Hemodialys

500 mg/125 mg var 24:e timme, plus 500 mg/125 mg under dialys, som ska upprepas i slutet av dialysen (eftersom serumkoncentrationerna av både amoxicillin och klavulansyra är nedsatta)


Barn < 40 kg

CrCl: 10–30 ml/min

15 mg/3,75 mg/kg två gånger per dag (högst 500 mg/125 mg två gånger per dag)

CrCl < 10 ml/min

15 mg/3,75 mg/kg som en dygnsdos (högst 500 mg/125 mg)

Hemodialys

15 mg/3,75 mg/kg per dag, en gång per dag.

Före hemodialys 15 mg/3,75 mg/kg. För att återställa cirkulerande läkemedelsnivåer, ska 15 mg/3,75 mg/kg ges efter hemodialys.


Nedsatt leverfunktion

Dosera med försiktighet och kontrollera leverfunktionen regelbundet (se avsnitt 4.3 och 4.4).


Administreringssätt

Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis är för oral användning.


Administera i början av en måltid för att minska eventuell gastrointestinal intolerans och för att optimera absorptionen av amoxicillin/klavulansyra.

Behandlingen kan påbörjas parenteralt, så som det beskrivs i produktresumén för amoxicillin/klavulansyra IV -formuleringar och fortsättas med en oral beredning.


4.3 Kontraindikationer


Överkänslighet mot den de aktiva substanserna, någon penicilliner eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.


Anamnes på svår plötslig överhänslighetsreaktion (t.ex. anafylaxi) mot annan betalaktam (t.ex. cafalosporin, karbapenem eller monobaktam).


Anemnes på gulsot/nedsatt leverfunktion på grund av amoxicillin/klavulansyra (se avsnitt 4.8).


4.4 Varningar och försiktighet


Innan behandling med amoxicillin/klavulansyra påbörjas ska tidigare överkänslighetsreaktioner mot penicilliner, cefalosporiner och andra betalaktamer kontrolleras noggrant (se avsnitt 4.3 och 4.8).


Allvarliga och ibland dödliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktoida reaktioner) har rapporterats hos patienter med panicillinbehandling. Dessa reaktioner är mer sannolika att inträffa hos personer med anamnes på överkänslighet mot penicillin och hos atopiska personer. Om en allergisk reaktion inträffar måste behandlingen med amoxicillin/klavulansyra avslutas och lämplig alternativ behandling påbörjas.


Om en infektion visar sig bero på någon eller några amoxicillinkänsliga organismer bör man överväga att byta från amoxicillin/klavulansyra till amoxicillin i enlighet med officiella riktlinjer.


Den här formuleringen av amoxicillin/klavulansyra är inte lämplig för användning när det föreligger en hög risk att presumtiva patogener har resistens mot betalaktamer, som inte förmedlas av betalaktamaser känsliga för inhibition av klavulansyra. Denna beredning skall inte användas som behandling mot penicillin-resistent S. pneumoniae.


Krampanfall kan förekomma hos patienter med nedsatt njurfunktion eller patienter som får höga doser (se avsnitt 4.8).


Användning av amoxicillin/klavulansyra ska undvikas om smittsam mononukleos misstänks eftersom förekomst av ett morbilliformt utslag har förknippats med detta tillstånd efter användning av amoxicillin.


Samtidig användning av allopurinol vid behandling med amoxicillin kan öka sannolikheten för allergiska hudreaktioner.


Långvarig användning kan ibland leda till överväxt av icke-känsliga organismer.


Uppkomst vid behandlingens början av generaliserat erytem med feber och pustler kan vara ett symptom på akut generaliserad exantematisk pustulos (AGEP) (se avsnitt 4.8). Denna reaktion kräver att behandlingen med amoxicillin/klavulansyra avbryts och kontraindicerar senare administrering av amoxicillin.


Amoxicillin/klavulansyra ska användas med försiktighet hos patienter med tecken på nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.2, 4.3 och 4.8).


Hepatiska händelser har rapporterats främst hos män och äldre patienter och kan förknippas med långvarig behandling. Dessa händelser har mycket sällan rapporterats hos barn. Hos alla populationer inträffar tecken och symptom vanligtvis under eller kort efter behandlingen, men kan i vissa fall inträffa först flera veckor efter att behandlingen har avslutats. Dessa är oftast reversibla. Hepatiska händelser kan vara svåra och i extremt sällsynta fall har dödsfall rapporterats. Dessa har nästan alltid inträffat hos patienter med allvarlig bakomliggande sjukdom eller patienter som samtidigt tar läkemedel som har potential för hepatiska effekter (se avsnitt 4.8).


Antibiotika-associerad kolit har rapporterats med nästan alla antibakteriella ämnen och svårighetsgraden kan variera från mild till livshotande (se avsnitt 4.8). Därför är det viktigt att överväga denna diagnos hos patienter med diarré under eller efter administrering av vilken antibiotika som helst. Ifall antibiotika-associerad kolit inträffar skall amoxicillin/klavulansyra behandlingen avbrytas genast, läkare rådfrågas och lämplig behandling påbörjas. Antiperistaltiska läkemedel är kontraindicerade i denna situation.


Regelbunden bedömning av organsystemfunktioner, inklusive njurfunktion, leverfunktion och hematopoietisk funktion, rekommenderas vid långvarig behandling.


Förlängning av protrombintiden har rapporterats i sällsynta fall hos patienter som fått amoxicillin/klavulansyra. Lämplig kontroll bör ske när antikoagulantia ordineras samtidigt. Dosjustering för orala antikoagulantia kan vara nödvändig för att upprätthålla önskad nivå av antikoagulation (se avsnitt 4.5 och 4.8).


Hos patienter med nedsatt njurfunktion ska dosen justeras enligt graden av nedsättning (se avsnitt 4.2).


Hos patienter med nedsatt urinutsöndring har kristalluri observerats i mycket sällsynta fall, främst vid parenteral behandling. Under administrering av höga doser amoxicillin rekommenderas att upprätthålla ett adekvat vätskeintag och urinutsöndring för att minska möjligheten för kristalluri orsakad av amoxicillin. Hos patienter med blåskateter bör kateterns öppenhet regelbundet kontrolleras (se avsnitt 4.9).


Under behandling med amoxicillin skall alltid enzymatiska glukosoxidasmetoder användas vid kontroll av förekomst av glukos i urin eftersom falska positiva resultat kan förekomma med icke-enzymatiska metoder.


Förekomsten av klavulansyra i amoxicillin/klavulansyra kan orsaka en icke-specifik bindning av IgG och albumin till de röda blodkropparnas membran, vilket leder till ett falskt positivt Coombs test.


Det finns rapporter om positiva testresultat med Bio-Rad Laboratories Platelia Apergillus EIA -test hos patienter som fått amoxicillin/klavulansyra, vilka befanns därefter vara fria från Aspergillus-infektion. Korsreaktioner med polysackarider och polyfuranoser som inte härstammar från Aspergillus har rapporterats med Bio-Rad Laboratories Platelia Apergillus EIA -test. Således skall positiva testresultat hos patienter som får amoxicillin/klavulansyra tolkas med försiktighet och bekräftas med andra diagnosmetoder.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Orala antikoagulantia

Orala antikoagulantia och penicillin-antibiotikor har användts i stor omfattning utan rapporter om interaktion. I litteraturen finns dock fall av ökad INR (international normalised ratio) -nivå hos patienter som använder acenokumarol eller warfarin och som ordinerats en amoxicillinkur. Om samtidig administrering är nödvändig ska protromintid eller INR -nivån följas med noggrant då amoxicillinbehandling påbörjas och avslutas. Dessutom kan det vara nödvändigt att justera dosen för orala antikoagulantia (se avsnitt 4.4 och 4.8).


Metotrexat

Penicillin kan minska utsöndringen av metotrexat och leda till en potentiell ökning av toxicitet.


Probenicid

Samtidig användning av probenicid rekommenderas inte. Probenicid minskar den tubulära sekretionen av amoxicillin. Samtidig användning av probenicid kan leda till ökade och förlängda blodnivåer av amoxicillin men inte av klavulansyra.


Mykofenolatmofetil

Koncentrationen på MPA dosen, som givits som förmedicinering, har rapporterats att ha minskat med ungefär 50 % hos patienter med njutransplant, genast de dagarna efter att behandlingen med amoxicillin/klavulansyra påbörjats. Denna effekt avtog oftast när behandlingen med amoxicillin/klavulansyra fortsatte och inom några dagar efter avsättning. Förändringen av koncentrationen på förmedicineringen avspeglar inte nödvändigtvis riktig förändring i MPA:s totala exponeringen. Förändring av mykofenolatmofetildosen är därför vanligen inte nödvändig utan kliniska tecken på tranplantatets funktionsstörningar. Noggran klinisk uppföljning krävs vid samtidig behandling och kort efter antibiotikabehandlingen.


4.6 Fertilitet, graviditet och amning


Graviditet

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, emroynal-/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel (se avsnitt 5.3). Begränsad data om användning av amoxicillin/klavulansyra under graviditet hos människor tyder inte på någon ökad risk för medfödda missbildningar. En studie på kvinnor med prematura fosterhinnerupter rapporterade att profylaktisk behandling med amoxicillin/klavulansyra kan förknippas med en ökad risk för nekrotiserande enterkolit hos nyfödda barn. Användning ska undvikas under graviditet, om inte läkaren anser att det är absolut nödvändigt.


Amning

Båda ämnena utsöndras i bröstmjölk (det saknas kunskap om effekterna av klavulansyra på det ammande barnet). Därför är diarré och svampinfektioner i slemhinnor möjliga hos det ammande barnet, så att amningen kanske måste avbrytas.

Amoxicillin/klavulansyra ska endast användas under amning efter att ansvarig läkare gjort en nytta-riskbedömning.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Inga studier på effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Biverkningar kan dock förekomma (t.ex. allergiska reaktioner, yrsel, krampanfall) som kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner (se avsnitt 4.8).


4.8 Biverkningar


De vanligaste rapporterade biverkningarna (ADR) är diarré, illamående och kräkningar.


Biverkningarna som härrör från kliniska studier och uppföljning efter gokännandet för försäljning av amoxicillin/klavulansyra anges nedan, sorterade enligt MedDRA:s organklassificering.


Förekomsterna har definierats enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100 till < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000 till < 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000), förekomst okänd (kan inte beräknas från tillgänglig data)


Infektioner och infestationer

Mukokutan candidos

Vanliga

Överväxt av icke-känsliga organismer

Förekomst okänd

Aseptisk meningit

Förekomst okänd

Blodet och lymfsystemet

Reversibel leukopeni (inclusive neutropeni)

Sällsynta

Trombocytopeni

Sällsynta

Reversibel agranulocytos

Förekomst okänd

Hemolytisk anemi

Förekomst okänd

Förlängd blödnings- och protrombintid1

Förekomst okänd

Immunsystemet10

Angioneurotiskt ödem

Förekomst okänd

Anafylaxi

Förekomst okänd

Syndrom liknande serumsjuka

Förekomst okänd

Överkänslighetsvaskulit

Förekomst okänd

Centrala och perifera nervsystemet

Yrsel

Mindre vanliga

Huvudvärk

Mindre vanliga

Reversibel hyperaktivitet

Förekomst okänd

Krampanfall2

Förekomst okänd

Hjärtat

Kounis syndrom

Förekomst okänd

Magtarmkanalen

Diarré

Mycket vanliga

Illamående3

Vanliga

Kräkningar

Vanliga

Matsmältingsbesvär

Mindre vanliga

Antibiotika-associerad kolit4

Förekomst okänd

Svart hårig tunga

Förekomst okänd

Lever och gallvägar

Ökningar i ASAT och/eller ALAT5

Mindre vanliga

Hepatit6

Förekomst okänd

Kolestatisk gulsot6

Förekomst okänd

Kolangit

Förekomst okänd

Hud och subkutan vävnad7

Hudutslag

Mindre vanliga

Pruritus

Mindre vanliga

Urticaria

Mindre vanliga

Erythema multiforme

Sällsynta

Stevens-Johnsons syndrom

Förekomst okänd

Toxisk epidermal nekrolys

Förekomst okänd

Bullös exfoliativ dermatit

Förekomst okänd

Akut generaliserad exantematös pustules (AGEP)9

Förekomst okänd

Njurar och urinvägar

Interstitiell nefrit

Förekomst okänd

Kristalluri8

Förekomst okänd

1 Se avsnitt 4.4

2 Se avsnitt 4.4

3 Illamående förknippas oftare med högre orala doser. Om gastrointestinala reaktioner är påtaliga kan de reduceras genom att amoxicillin/klavulansyra tas i början av en måltid.

4 Inklusive pseudomembranös kolit och blödande kolit (se avsnitt 4.4)

5 En moderat ökning i ASAT och/eller ALAT har noterats hos patienter behandlade med betalaktam-antibiotika, men betydelsen av dessa resultat är okänd.

6 Dessa händelser har noterats med andra penicilliner och cefalosporiner (se avsnitt 4.4).

7 Om några hudöverkänslighetsreaktioner inträffar, ska behandlingen avbrytas (se avsnitt 4.4).

8 Se avsnitt 4.9

9 Se avsnitt 4.4

10 Se avsnitt 4.3 och 4.4


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts.Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande.Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


4.9 Överdosering


Symptom och tecken på överdos

Gastrointestinala symptom och störningar av vätske- och elktrolytbalansen kan förekomma. Kristalluri orsakad av amoxicillin, som i vissa fall leder till njusvikt, har observerats (se avsnitt 4.4).


Krampanfall kan förekomma hos patienter med nedsatt njurfunktion eller hos patienter som får höga doser.


Fällning av amoxicillin har rapporterats i blåskatetrar, i huvudsak efter intravenös administrering av höga doser. Regelbundna kontroller av kateterns öppenhet ska göras (se avsnitt 4.4).


Behandling av intoxikation

Gastrointestinala symptom kan behandlas symptomatiskt, med kontroll av vatten-/elektrolytbalansen. Amoxicillin/klavulansyra kan tas bort från blodomloppet med hemodialys.


5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: Kombinationer av penicilliner, inklusive kombinationer med betalaktamashämmare; ATC-kod: J01CR 02.


Verkningsmekanism

Amoxicillin är en semisyntetisk penicillin (betalaktam-antibiotika) som inhiberar en eller flera enzymer (kallas ofta penicillinbindande proteiner, PBP) i biosyntesen av bakteriell peptidoglykan, som är en viktig strukturell komponent i den bakteriella cellväggen. Inhibitionen av peptidoglykansyntesen leder till en försvagning av cellväggen, som vanligtvis följs av cellys och celldöd.


Amoxicillin är känslig för degradering av betalaktamaser producerade av resistenta bakterier och därför inkluderar amoxicillins verkningsspektrum ensamt inte organismer som producerar dessa enzymer.


Klavulansyra är en betalaktam som strukturellt liknar penicilliner. Den inaktiverar vissa betalaktamasenzymer och förhindrar således inaktivering av amoxicillin. Klavulansyra ensamt har ingen kliniskt användbar antibakteriell verkan.


Farmakokinetiskt/farmakodynamiskt förhållande

Den tid som överstiger minsta inhiberande koncentration (T>MIC) anses vara den huvudsakliga determinanten för effekten av amoxicillin.


Resistensmekanism


Impermeabilitet för bakterier eller effluxpumpmekanismer kan orsaka eller bidra till bakterieresistens, särskilt för gramnegativa bakterier.


Brytpunkter

MIC (minsta inhiberande koncentration) -brytpunkter för amoxicillin/klavulansyra anges av European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).


Organism

Brytpunkter för känslighet (µg/ml)


Känslig

Intermediär

Resitent

Haemophilus influenzae1

≤ 1

-

> 1

Moraxella catarrhalis1

≤ 1

-

> 1

Staphylococcus aureus2

≤ 2

-

> 2

Koagulasnegativa stafylokocker2

≤ 0,25


> 0,25

Enterococcus1

≤ 4

8

> 8

Streptococcus A, B, C, G5

≤ 0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae3

≤ 0,5

1–2

> 2

Enterobacteriaceae1,4

-

-

> 8

Gramnegativa anaerober1

≤ 4

8

> 8

Grampositiva anaerober1

≤ 4

8

> 8

Icke artrelaterade brytpunkter1

≤ 2

4–8

> 8

1 Rapporterade värden avser amoxicillinkoncentrationer. I syfte att testa känslighet är koncentrationen av klavulansyra fastställd vid 2 mg/ml.

2 Rapporterade värden avser oxacillinkoncentrationer.

3 Brytpunktsvärden i tabellen är baserade på brytpunkter för ampicillin.

4 Den resistenta brytpunkten R>8 mg/l garanterar att alla isolat med resistensmekanismer är rapporterade som resistenta.

5 Brytpunktsvärden i tabellen är baserade på brytpunkter för benzylpenicillin.


Resistensprevalensen kan variera geografiskt och över tiden för valda arter, och lokal information om resistens är önskvärd, speciellt vid behandling av svåra infektioner. Expertråd skall sökas vid behov när den lokala resistensprevalensen är sådan att användningen av läkemedlet vid åtminstone vissa typer av infektioner kan ifrågasättas.

Vanliga känsliga arter

Aeroba grampositiva mikroorganismer

Enterococcus faecalis

Gardnerella vaginalis

Staphylococcus aureus (meticillinkänsliga) £

Koagulasnegativa stafylokocker (meticillinkänsliga)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae1

Streptococcus pyogenes och andra betahemolytiska streptokocker

Streptococcus viridans -gruppen


Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Capnocytophaga spp.

Eikenella corrodens

Haemophilus influenzae2

Moraxella catarrhalis

Pasteurella multocida


Anaeroba mikroorganismer

Bacteroides fragilis

Fusobacterium nucleatum

Prevotella spp.

Arter för vilka förvärvad resistens kan vara ett problem

Aeroba grampositiva mikroorganismer

Enterococcus faecium $


Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Escherichia coli

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Naturligt resistenta organismer

Aeroba gramnegativa mikroorganismer

Acinetobacter sp.

Citrobacter freundii

Enterobacter sp.

Legionella pneumophila

Morganella morganii

Providencia spp.

Pseudomonas sp.

Serratia sp.

Stenotrophomonas maltophilia


Andra mikroorganismer

Chlamydophila pneumoniae

Chlamydophila psittaci

Coxiella burnetti

Mycoplasma pneumoniae


$ Naturlig intermediär känslighet i avsaknad av förvärvas resistensmekanism.

£ Alla meticillinresistenta stafylokocker är resistenta mot amoxicillin/klavulansyra.

1 Streptococcus pneumoniae som är resistent mot penicillin bör inte behandlas med denna beredning av amoxicillin/klavulansyra (se avsnitt 4.2 och 4.4).

2 Stammar med minskad känslighet har rapporterats i vissa EU-länder med en frekvens högre än 10 %.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Absorption

Amoxicillin och klavulansyra dissocieras helt i vattenlösning vid fysiologiskt pH. Båda komponenterna absorberas snabbt och väl vid oral administrering. Absorptionen av amoxicillin/klavulansyra är optimerar, vid intag i början av en måltid. Efter oral administrering är biotillgängligheten för amoxicillin och klavulansyra cirka 70 %. Plasmaprofilerna för båda komponenterna är likartade och tiden till maximal plasmakoncentration (Tmax) för båda är cirka en timme.


De farmakokinetiska resultaten för en studie i vilka amoxicillin/klavulansyra (500 mg/125 mg tabletter tre gånger i dygnet) administrerades i fastande tillstånd till en grupp friska frivilliga visas nedan.


Medeltal (± SD), farmakokinetiska parametrar

Administrerad(e) aktiv(a) substans(er)

Dos

Cmax

Tmax*

AUC (0-24h)

T 1/2

(mg)

(µg/ml)

(h)

(µg.h/ml)

(h)

amoxicillin

AMX/CA 500 mg/125mg

500

7,19 ± 2,26

1,5 (1,0–2,5)

53,5 ± 8,87

1,15 ± 0,20

klavulansyra

AMX/CA 500 mg/125mg

125

2,24 ± 0,83

1,5 (1,0–2,0)

15,72 ± 3,86

0,98 ± 0,12

AMX-amoxicillin, CA-klavulansyra

* Median (intervall)


De serumkoncentrationer som uppnåddes med amoxicillin/klavulansyra liknar de koncentrationer som produceras vid oral administrering av ekvivalenta doser av amoxicillin eller klavulansyra ensamt.


Distribution

Cirka 25 % av totala mängden klavulansyra i plasman och 18 % av totala mängden amoxicillin i plasman är proteinbunden.


Den apparenta distributionsvolymen är cirka 0,3–0,4 l/kg för amoxicillin och cirka 0,2 l/kg för klavulansyra.


Efter intravenös administrering har både amoxicillin och klavulansyra konstaterats i gallblåsa, bukvävnad, hud, fett, muskelvävnader, synovial- och peritonealvätska, galla och var. Amoxicillin distribueras inte i tillräcklig mängd till cerebrospinalvätskan.


Djurstudier visar inga tecken på signifikant vävnadsretention av läkemedelsderivat material för någon komponent. Amoxicillin, såsom de flesta penicilliner, kan påvisas i bröstmjölk. Spårmängder av klavulansyra kan också påvisas i bröstmjölk (se avsnitt 4.6).


Både amoxicillin och klavulansyra har visat sig passera placentabarriären (se avsnitt 4.6).


Biotransformation

Amoxicillin utsöndras delvis i urinen som den inaktiva penicilloinsyran i mängder motsavarande upp till 10–25 % av den initiala dosen. Klavulansyra metaboliseras i hög grad hos människor och elimineras i urin och avföring samt som koldioxid i utandningsluft.


Eliminering

Den huvudsakliga elimineringsvägen för amoxicillin är via njurarna, medan det för klavulansyra sker via både renala och icke-renala mekanismer.


Amoxicillin/klavulansyra har en genomsnittlig elimineringshalveringstid på cirka en timme och en genomsnittlig total clearance på cirka 25 l/h hos friska personer. Cirka 60 till 70 % av amoxicillin och cirka 40 til 65 % av klavulansyra utsöndras oförändrat i urin under de första 6 timmarna efter administrering av en amoxicillin/klavulansyra 250 mg/125 mg eller 500 mg/125 mg tablett. Olika studier har visat att urinutsöndringen är 50–85 % för amoxicillin och 27–60 % för klavulansyra under en period på 24 timmar. När det gäller klavulansyra utsöndras den största mängden av läkemedel under de första två timmarna efter administrering.


Samtidig användning av probenicid fördröjer utsöndringen av amoxicillin men inte njurutsöndring av klavulansyra (se avsnitt 4.5).


Ålder

Elimineringshalveringstiden för amoxicillin är likartad för barn runt 3 månader till 2 år jämfört med äldre barn och vuxna. För mycket små barn (inklusive prematura nyfödda) ska administreringsintervallet inte överstiga två gånger i dygnet under den första levnadsveckan, på grund av omognad i fråga om den renala elimineringsvägen.

Eftersom det är mer sannolikt att äldre patienter har nedsatt njurfunktion ska försiktighet iakttas vid val av dos och det kan vara nyttigt att övervaka njurfunktionen.


Kön

Efter oral administrering av amoxicillin/klavulansyra till friska män och kvinnor har kön ingen signifikant betydelse på farmakokinetiken för endera amoxicillin eller klavulansyra.


Nedsatt njurfunktion

Den totala serumclearance för amoxicillin/klavulansyra minskar proportionellt med nedsättande njurfunktion. Minskningen av läkemedelsclearance är mer uttalad för amoxicillin än för klavulansyra, eftersom en större andel av amoxicillin utsöndras via njurarna. Doser vid nedsatt njurfunktion måste således förebygga onödig accumulering av amoxicillin samtidigt som adekvata nivåer av klavulansyra upprätthålls (se avsnitt 4.2).


Nedsatt leverfunktion

Patienter med nedsatt leverfunktion ska doseras med försiktighet och leverfunktionen kontrolleras regelbundet.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter


Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, gentoxicitet och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.


Toxicitetsstudier med upprepad dosering utförda på hundar med amoxicillin/klavulansyra visar gastrisk irritation och kräkningar samt missfärgad tunga.


Karcinogenicitetsstudier har inte utförts med amoxicillin/klavulansyra eller dess komponenter.


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Kärna:

Cellulosa, mikrokristallin (E460)

Kiseldioxid, kolloidal

Magnesiumstearat (E470b)

Natriumstärkelseglykolat (Typ A)


Filmdragering:

Hypromellos (E464)

Makrogol 400

Titandioxid (E171)


6.2 Inkompatibiliteter


Ej relevant.


6.3 Hållbarhet


2 år.


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar


Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackning. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


6.5 Förpackningstyp och innehåll


Tabletterna är förpackade i Alu/Alu blisterförpackningar eller Al/Al strips i en kartong.


Amoxicillin/Clavulanic acid Actavis 500 mg/125 mg tabletter finns i blisterförpackningar med 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 100, 500 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


48710


9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


2013-11-07


10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2013-11-07