iMeds.se

Amoxicillin/Clavulanic Acid Bb

Information för alternativet: Amoxicillin/Clavulanic Acid Bb 250 Mg/125 Mg Filmdragerad Tablett, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2014-10-03

Bipacksedel: Information till användarenAmoxicillin/Clavulanic acid BB 250mg/125mg filmdragerade tabletter

Amoxicillin/Clavulanic acid BB 500mg/125mg filmdragerade tabletter


(amoxicillin/klavulansyra)Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletter är och vad de används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletter

3. Hur du tar Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletter

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletter ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningarVad Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletter är och vad de används förAmoxicillin/Clavulanic acid BB är ett antibiotiskt läkemedel som dödar bakterier som orsakar infektioner. Läkemedlet innehåller två olika läkemedel som heter amoxicillin respektive klavulansyra. Amoxicillin tillhör en grupp läkemedel som kallas ”penicilliner” som ibland kan sluta fungera (göras inaktiva). Den andra aktiva komponenten (klavulansyra) ska förhindra att detta händer.


Amoxicillin/Clavulanic acid BB används för vuxna och barn för att behandla följande infektioner:


250 mg/125 mg filmdragerade tabletter:

infektioner i bihålorna

urinvägsinfektioner

hudinfektioner

tandinfektioner.


500 mg/125 mg filmdragerade tabletter:

infektioner i mellanörat och bihålorna

luftvägsinfektioner

urinvägsinfektioner

hudinfektioner och mjukvävnadsinfektioner, t.ex. tandinfektioner

ben- och ledinfektioner.

Amoxicillin/klavaulansyra som finns i Amoxicillin/Clavulanic acid BB kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletterTa inte Amoxicillin/Clavulanic acid BB:


Ta inte Amoxicillin/Clavulanic acid BB om något av ovanstående stämmer in på dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletter om du känner dig osäker.


Varningar och försiktighet


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om du:Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletter om du känner dig osäker om något av ovanstående gäller dig.


I vissa fall kan din läkare vilja undersöka vilken typ av bakterie som orsakar din infektion. Beroende på resultatet av en sådan undersökning kan det hända att du får en annan styrka på Amoxicillin/Clavulanic acid BB eller ett annat läkemedel.


Tillstånd du måste vara observant på


Amoxicillin/Clavulanic acid BB kan göra vissa tillstånd värre eller orsaka allvarliga biverkningar. Detta gäller bl. a. allergiska reaktioner, krampanfall och inflammation i tjocktarmen. Du måste vara observant på vissa symtom när du tar Amoxicillin/Clavulanic acid BB för att minska risken för eventuella problem. Se ”Tillstånd du måste vara observant på”i avsnitt 4.


Blod- och urinprover


Om du tar blodprover (t.ex. för kontroll av röda blodkroppar eller leverfunktionstester) eller urinprover (för glukos), tala om för läkaren eller sköterskan att du tar Amoxicillin/Clavulanic acid BB. Detta eftersom Amoxicillin/Clavulanic acid BB kan påverka resultaten av dessa typer av tester.


Andra läkemedel och Amoxicillin/Clavulanic acid BB


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel.


Om du tar allopurinol (mot gikt) med Amoxicillin/Clavulanic acid BB är risken större för att du kan få en allergisk reaktion.


Om du tar probenecid (mot gikt) kan läkaren ändra dosen Amoxicillin/Clavulanic acid BB.


Om du tar blodförtunnande läkemedel för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin) tillsammans med Amoxicillin/Clavulanic acid BB kanske du behöver lämna extra blodprover.


Amoxicillin/Clavulanic acid BB kan påverka hur metotrexat (ett läkemedel som används för att behandla cancer och reumatiska sjukdomar) fungerar.


Amoxicillin/Clavulanic acid BB kan påverka hur mykofenolatmofetil (ett läkemedel som används för att förhindra avstötning av nya organ efter en transplantation) fungerar.


Detta läkemedel innehåller 0,63 mmol (= 24,632 mg) kalium per tablett,vilket bör beaktas av patienter med nedsatt njurfunktion och patienter som står på kontrollerad kaliumdiet.


Graviditet och amning


Om du är gravid, tror att du är gravid eller om du ammar, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner


Amoxicillin/Clavulanic acid BB kan ha biverkningar och symtomen kan göra dig olämplig som bilförare. Kör inte bil och använd inte maskiner om du känner dig dålig.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Hur du tar Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletter


Ta alltid Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletter precis så som din läkare har ordinerat. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn som väger 40 kg eller mer


250 mg/125 mg filmdragerade tabletter:

Den vanliga dosen är 1 tablett tre gånger dagligen.


500 mg/125 mg filmdragerade tabletter:

Den vanliga dosen är 1 tablett tre gånger dagligen.


Barn som väger mindre än 40 kg


Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletter rekommenderas inte.


Barn som är yngre än 6 år bör helst behandlas med amoxicillin/klavulansyraoral suspension eller dospåsar.

Fråga läkare eller apotekspersonal om råd när du ger Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletter till barn som väger mindre än 40 kg.


Patienter med njur- och leverproblemHur du tar Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletterOm du har tagit för stor mängd av Amoxicillin/Clavulanic acid BB


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.Om du har tagit för stor mängd av Amoxicillin/Clavulanic acid BB kan du få symtom som orolig mage (illamående, kräkningar eller diarré) eller krampanfall.


Om du har glömt att ta Amoxicillin/Clavulanic acid BB


Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg det.Du ska inte ta nästa dos för tidigt, utan vänta cirka 4 timmar innan du tar den.


Om du slutar att ta Amoxicillin/Clavulanic acid BB


Fortsätt att ta Amoxicillin/Clavulanic acid BB tills behandlingen är avslutad, även om du känner dig bättre.Du behöver varje dos för att bekämpa infektionen.Om några bakterier överlever kan det leda till att infektionen återkommer.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Tillstånd du måste vara observant på:


Allergiska reaktioner:Varning: Allergiska reaktioner kan ibland inträffa med fördröjning.


Kontakta omedelbart läkare om du får något av dessa symtom. Sluta ta Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletter.


Inflammation i tjocktarmen


Inflammation i tjocktarmen som orsakar vattnig diarré, vanligtvis med blod och slem, magont och/eller feber.


Kontakta läkare så snart som möjligtför råd om du får dessa symtom.


Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan drabba mer än 1 av 10 personer

diarré (hos vuxna)


Vanliga biverkningar

Dessa kan drabba upp till 1 av 10 personer

om du drabbas av detta, ta Amoxicillin/Clavulanic acid BB före måltid


Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan drabba upp till 1 av 100 personer


Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprover:

ökning av vissa substanser (enzymer) som produceras i levern.


Sällsynta biverkningar

Dessa kan drabba upp till 1 av 1000 personer

hudutslag, som kan bli till blåsor och ser ut som små måltavlor (en mörk prick i mitten omgiven av ett blekare område, med en mörk ring runt kanten – erythema multiforme)


Kontakta omedelbart läkare om du märker några av dessa symtom


Sällsynta biverkningar som kan visa sig i blodprover:


Andra biverkningar


Andra biverkningar har inträffat hos ett mycket litet antal patienter men deras exakta förekomst är okänd.


Inflammation i de skyddande membran som omger hjärnan (aseptisk meningit)


Kontakta omedelbart läkare om du får något av dessa symtom.


Biverkningar som kan visa sig i blod- eller urinprov:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se5. Hur Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletter ska förvarasFörvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25°C.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Ta inte Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletter om du märker några synliga tecken på att produkten försämrats.

Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med medicin som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningarVad Amoxicillin/Clavulanic acid BB tabletter innehåller:

De verksamma ämnena är amoxicillintrihydrat och kaliumklavulanat, utspätt.


250 mg/125 mg tabletter: En tablett innehåller 250 mg amoxicillin i form av amoxicillintrihydrat och 125 mg klavulansyra i form av kaliumklavulanat, utspätt.


500 mg/125 mg tabletter: En tablett innehåller 500 mg amoxicillin i form av amoxicillintrihydrat och 125 mg klavulansyra i form av kaliumklavulanat, utspätt.


Övriga innehållsämnen är:


Cellulosa, mikrokristallin (E460)

natriumstärkelseglykolat (typ A)

kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551)

magnesiumstearat (E572)


Filmdragering

Titandioxid (E171)

hypromellos (E464)

polyetenglykol


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

250 mg/125 mg tabletter: Vita, ovala filmdragerade tabletter, märkta med ”I05” på ena sidan.500 mg/125 mg tabletter: Vita, ovala filmdragerade tabletter, märkta med ”I06” på ena sidan.


Tabletterna är förpackade i strip av aluminium i förpackningsstorlekar om 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 25, 30, 35, 40, 50, 100 och 500 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkareBrown & Burk UK Ltd

5 Marryat Close

Hounslow West

Middlesex

TW4 5DQ

StorbritannienLokal Företrädare: Brown & Burk AB

Carlsgatan 12 A

211 20 Malmö


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


UK & IE: Co-amoxiclav 250mg/125mg Film-coated Tablets & Co-amoxiclav 500mg/125mg Film-coated Tablets

SE: Amoxicillin/Clavulanic acid BB 250 mg/125 mg filmdragerade tabletter och Amoxicillin/Clavulanic acid BB 500 mg/125 mg filmdragerade tabletterDenna bipacksedel godkändes senast

2014-10-03