iMeds.se

Amoxicillin Dsm Sinochem

Bipacksedel: Information till användaren


Amoxicillin DSM Sinochem 750 mg dispergerbar tablett


AmoxicillinLäs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Amoxicillin DSM Sinochem är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Amoxicillin DSM Sinochem

Hur du tar Amoxicillin DSM Sinochem

Eventuella biverkningar

Hur Amoxicillin DSM Sinochem ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Amoxicillin DSM Sinochem är och vad det används för


Vad Amoxicillin DSM Sinochem är

Amoxicillin DSM Sinochem är ett antibiotikum. Det aktiva innehållsämnet är amoxicillin, som tillhör läkemedelsgruppen ”penicilliner”.


Vad Amoxicillin DSM Sinochem används för

Amoxicillin DSM Sinochem används för att behandla infektioner orsakade av bakterier, i olika delar av kroppen. Amoxicillin DSM Sinochem kan även användas i kombination med andra läkemedel för att behandla magsår.


Amoxicillin som finns i Amoxicillin DSM Sinochem kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Amoxicillin DSM Sinochem


Ta inte Amoxicillin DSM Sinochem:


Ta inte Amoxicillin DSM Sinochem om något av det ovanstående gäller dig. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin DSM Sinochem om du är osäker.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Amoxicillin DSM Sinochem om du:Om du är osäker på om något av det ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Amoxicillin DSM Sinochem.


Blod- och urinprover

Om du ska lämna:

ska du tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar Amoxicillin DSM Sinochem. Amoxicillin DSM Sinochemkan påverka testresultaten.


Andra läkemedel och Amoxicillin DSM Sinochem

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Amoxicillin DSM Sinochem kan ha biverkningar och symtomen (till exempel allergiska reaktioner, yrsel och kramper) kan göra dig olämplig som förare.

Kör inte något fordon eller använd maskiner om du inte mår bra.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Amoxicillin DSM Sinochem innehåller aspartam

Aspartam (E951) är en fenylalaninkälla. Det kan vara skadligt för patienter med så kallad fenylketonuri.


3. Hur du tar Amoxicillin DSM Sinochem


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Vanlig dos är:


Barn som väger under 40 kg

Alla doser beräknas grundat på barnets kroppsvikt i kg.


Vuxna, äldre patienter och barn som väger 40 kg eller mer

Den vanliga dosen amoxicillin är 250–500 mg tre gånger per dygn, eller 750 mg–1 gram var 12:e timme, beroende på infektionens svårighetsgrad och typ.


Njurproblem

Om du har njurproblem kan du få lägre dos.


Om du har tagit för stor mängd Amoxicillin DSM Sinochem

Om du har tagit för mycket Amoxicillin DSM Sinochem kan du få orolig mage (illamående, kräkningar eller diarré) eller kristaller i urinen, vilket visar sig som grumlig urin eller problem med att urinera. Tala med läkare så tidigt som möjligt. Ta med dig läkemedlet och visa det för läkaren.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Amoxicillin DSM Sinochem


Hur länge ska du ta Amoxicillin DSM Sinochem?


Torsk (en svampinfektion som kan uppkomma på fuktiga områden på kroppen och orsaka ömhet, klåda och en vit flytning) kan utvecklas om man använder Amoxicillin DSM Sinochem under längre tid. Om du får torsk ska du berätta det för din läkare.


Om du tar Amoxicillin DSM Sinochem under en längre tid kan läkaren vilja ta extra prover för att kontrollera att njurarna, lever och blod fungerar normalt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Amoxicillin DSM Sinochem och sök läkare omedelbart om du får någon av följande allvarliga biverkningar – du kan behöva omedelbar medicinsk behandling:

Följande biverkningar är mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)


Dessa biverkningar kan uppkomma under behandlingen eller flera veckor efteråt.


Om du får någon av ovanstående biverkningar ska du sluta ta läkemedel och söka läkare omedelbart.


Ibland kan det hända att mindre allvarliga hudreaktioner uppstår, till exempel:

Lätt kliande utslag (runda, rosaröda fläckar), nässelutslagsliknande svullna områden på underarmar, ben, handflator, händer eller fötter. Detta är mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).


Om du får någon av dessa biverkningar ska du tala med din läkare. Behandlingen med Amoxicillin DSM Sinochem måste avbrytas.


Andra eventuella biverkningar är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

kräkningar.


Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26 751 03

Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


5. Hur Amoxicillin DSM Sinochem ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 oC. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter bokstäverna ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är amoxicillin.


En dispergerbar tablett innehåller 750 mg amoxicillin (som amoxicillintrihydrat).


Övriga innehållsämnen ärmagnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, jordgubbssmak, aspartam


Komponenter i jordgubbssmak: majsmaltodextrin, trietylcitrat (E1505), smakgivande komponenter, propylenglykol och bensylalkohol.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Amoxicillin DSM Sinochem 750 mg dispergerbara tabletter

Tabletterna är vita eller benvita, 22 x 8 mm, ovala tabletter med en brytskåra på båda sidor.


Tabletterna är förpackade i aluminium-PVC-PVDC-blister.


Amoxicillin DSM Sinochem 750 mg dispergerbara tabletter finns i förpackningar om 4, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 30, 100, 1 000 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

DSM Sinochem Pharmaceuticals Netherlands B.V.

Alexander Fleminglaan 1

2613 AX Delft

Nederländerna


Tillverkare

PenCef Pharma GmbH

Breitenbachstrasse 13

13509 Berlin, Tyskland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under följande namn:


Sverige - Amoxicillin DSM Sinochem 750 mg dispergerbar tablett

Nederländerna- Amoxicilline DSM Sinochem 750 mg dispergeerbare tabletten

Norge - Amoxicillin DSM-Sinochem

Finland - Amoxicilin DSM Sinochem 750 mg dispergoituva tabletti


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-01-28


Allmän rådgivning om användning av antibiotika


Antibiotika används för behandling av infektioner orsakade av bakterier. De har ingen verkan på infektioner orsakade av virus.


Ibland händer det att en antibiotikakur inte hjälper mot en bakterieinfektion. En av de vanligaste orsakerna till detta är att den bakterie som orsakar infektioner är resistent (motståndskraftig) mot det antibiotikapreparat som används. Det innebär att bakterien kan överleva och till och med föröka sig trots antibiotikabehandlingen.


Bakterier kan bli resistenta mot antibiotika på många olika sätt. Genom att vara återhållsam med antibiotika kan man minska risken för att bakterierna blir resistenta.


När du ordineras en antibiotikakur av din läkare är den endast till för att behandla den pågående infektionen. Följ nedanstående rekommendationer så kan du bidra till att förhindra resistensutveckling hos bakterierna, som kan göra att antibiotikapreparatet inte längre har någon verkan.


Det är mycket viktigt att du tar ditt antibiotikum med rätt dos, vid rätt tidpunkt och så länge som det är avsett. Läs anvisningarna som medföljer läkemedlet och be läkare eller apotekspersonal att förklara om det är något du inte förstår.

Ta inte antibiotika som inte har ordinerats speciellt för dig. Använd det bara för att behandla den infektion för vilket det ordinerades.

Ta inte antibiotika som skrivits ut till andra personer, även om de har en infektion som liknar din.

Ge inte antibiotika som skrivits ut till dig till någon annan.

Om du har antibiotika över när du har tagit en kur enligt läkarens anvisningar ska du ta med dig resterna till apoteket, som tar hand om avfallet på lämpligt sätt.